Återupprätta undervisningen och satsa på lärarna

– Skolan får inte lämna eleverna i sticket. Det dagens genomgång av svenska elevers förmåga till problemlösning visar, är att frågan måste ställas om inriktningen mot individualiserad undervisning är den bästa?
Det säger Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Anders Almgren i en kommentar till den del i Pisaundersökningen som mäter elevernas problemlösningsförmåga, som presenterades av Skolverket idag.

Det visar sig att svenska elever klarar de statiska uppgifterna bättre men har svårare för de interaktiva uppgifterna som kräver att man kontrollerar och reflekterar. Man presterar också klart under snittet i OECD.

Jag tycker det är ett oroande resultat. Men en viktig sak att lyfta fram idag är att alltför många har i skoldebatten genom åren haft en bild av att eleverna ska lära sig själva. Att kreativitet kan kommenderas fram. Sanningen är att kunskaper ger förutsättningar till att bli kreativ. Man måste kunna sitt område för att kunna utveckla. Och det är kunniga lärare som kan ge de nycklar som krävs, säger Anders Almgren. 

Skolverket pekar på flera möjliga förklaringar till svensk skolas stora problem med kunskapsresultaten. Bland annat lyfter man fram just ökad individualisering av undervisningen och mer eget arbete för eleverna. Men man lyfter också fram kommunaliseringen av svenska skola. Bland annat konstaterar Skolverket i sin analys att kommunaliseringen inneburit försämringar för lärare och rektorer och kunskapsresultat. Dessutom är den kompensatoriska resursfördelningen efter skolors socioekonomiska förutsättningar otillräcklig idag.

– Detta är något vi i Lärarnas Riksförbund länge lyft fram. Vi måste återupprätta undervisningen och satsa på lärarna. Ge dem rätt förutsättningar för att tillsammans med eleverna kunna höja resultaten i skolan, säger Anders Almgren.

Lärarnas Riksförbund konstaterar följande:

* Ämneskunskaper är ett nödvändigt villkor för kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga. Det är i alla lägen inte ett tillräckligt villkor. I Sverige har vi allt för länge fokuserat på att kritiskt tänkande och problemlösning skulle vara fristående från ämneskunskaper.

* Vi måste fokusera på faktiska kunskaper och tillämpning i lärarledd undervisning. Eleverna kan inte släppas ensamma med tillämpningen av kunskaperna. Då slår elevbakgrunden igenom direkt.

* Lärarlösa lektioner måste bli förpassat till historiens soptipp. Vi måste åter reglera elevernas rätt till lärarledd undervisning. Det finns i skollagen idag, men uppföljningen är för svag.

* Vi måste få tillsyn över undervisningstiden så att vi vet om eleverna får det de har rätt till. Ingen vet hur mycket undervisningstid som ges i förhållande till timplanen. Tiden måste också åter regleras i gymnasieskolan.

* Vi måste fokusera på lärares ämnesfortbildning, didaktisk fortbildning och kollegialt lärande.

För kommentarer:
Anders Almgren, förste vice ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 71

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

många har i skoldebatten genom åren haft en bild av att eleverna ska lära sig själva. Att kreativitet kan kommenderas fram. Sanningen är att kunskaper ger förutsättningar till att bli kreativ. Man måste kunna sitt område för att kunna utveckla. Och det är kunniga lärare som kan ge de nycklar som krävs.
Anders Almgren