Stockholms stad måste göra om och göra rätt


Förvaltningsrätten i Stockholm har bifallit Arbetsmiljöverkets yrkande från november 2013 och ålägger Stockholms stad att betala 700 000 kr. Bakgrunden är de krav på åtgärder mot lärares arbetsbelastning som Arbetsmiljöverket riktade till utbildningsförvaltningen i Stockholm i februari 2013, efter anmälan från Lärarnas Riksförbund i Stockholm. 

– Nu måste utbildningsförvaltningen och Stockholms stad göra om och göra rätt. Nu har juristerna sagt sitt. Nu måste vi se handling!, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR Stockholm.

– Signalerna och direktiven ut till skolorna om att lärarnas arbetsbelastning är en prioriterad fråga som ska lösas måste vara klara och tydliga. Lärarna måste omgående känna att arbetsbelastningen minskar, säger Ragnar Sjölander.

Förvaltningsrättens dom har ännu inte vunnit laga kraft, men innebär att Arbetsmiljöverket sannolikt kommer att utfärda ett nytt föreläggande till utbildningsförvaltningen, med formuleringar som blir snarlika det första. Verket informerade arbetsgivaren om detta i december 2013 och utbildningsförvaltningen har, utifrån Förvaltningslagen, även fått yttra sig angående de krav som kan komma att ställas i ett sådant.

Arbetsmiljöverket hade tidigare inte godkänt utbildningsförvaltningens svar på föreläggandets kravpunkt 1, att skriftligen klarlägga "för samtliga lärare och skolledare vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid. Ni ska också se till att det skriftligen blir klarlagt för dem i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter samt att det likaså tydliggörs vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete."

– Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad anser att Förvaltningsrättens dom till stöd för Arbetsmiljöverket utgör en bekräftelse på vår bestämda uppfattning att utbildningsförvaltningen inte tagit föreläggandet och lärares arbetsbelastning på tillräckligt stort allvar, säger Ragnar Sjölander.

I sitt svar till Arbetsmiljöverket i augusti 2013 lade arbetsgivaren i praktiken ansvaret för prioritering av arbetsuppgifterna när tiden inte räcker till på den enskilda läraren, med argumentet: "lärarkåren är en välutbildad och kvalificerad yrkesgrupp". Läraren skulle själv i första hand bedöma "hur arbetsuppgifter ska utföras för att hinnas med", eller diskutera omfördelning med arbetslaget. Varken läraren själv eller arbetslaget har dock mandat att ta bort arbetsuppgifter, varav undervisning och undervisningsanknutna uppgifter självklart utgör huvuddelen; det har bara lärarens chef.

– Vår bedömning är att lärarnas arbetsbelastning i alltför många grund- och gymnasieskolor fortfarande är alltför hög, trots att den borde ha minskat.  På ett antal skolor har lärarna till och fått fler eller utökade uppgifter, med alltifrån undervisning, tillsyn och rastvakt till vikariat för sjuka kollegor, vilket är helt oacceptabelt. Förutom att vara en direkt risk för ohälsa hos överbelastade lärare utgör arbetsbelastningen ett hinder för dem att hinna med god undervisning. Konsekvenserna för eleverna och för personalförsörjningen är uppenbara, avslutar Ragnar Sjölander.

Kontakt och kommentarer:
Ragnar Sjölander, ordförande och huvudskyddsombud
Lärarnas Riksförbund – Distrikt Stockholm stad
ragnar.sjolander@stockholm.se
08-508 42 302, 076-12 42 302

Lärarnas Riksförbund (LR) är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco. LR Stockholm är det största fackförbundet för lärare i grundskolan och gymnasieskolan i Stockholm. 

Citat

Vår bedömning är att lärarnas arbetsbelastning i alltför många grund- och gymnasieskolor fortfarande är alltför hög, trots att den borde ha minskat. På ett antal skolor har lärarna till och fått fler eller utökade uppgifter, med alltifrån undervisning, tillsyn och rastvakt till vikariat för sjuka kollegor, vilket är helt oacceptabelt.
Ragnar Sjölander, ordförande LR Stockholm