Utan pengar inget att samverka om

Report this content

Idag presenterade regeringens särskilda utredare, Cecilia Christersson, betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring.
– Men det måste också finnas något att samverka om. Utan tillräckliga forskningsmedel så finns en risk för att utredningens förslag ändå inte får någon verkan, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Det behövs både mer direkta forskningsmedel till lärosätena och mer sökbara medel hos Vetenskapsrådet och Skolforskningsinstitutet.

Sedan 2010 finns i skollagen ett krav på att utbildningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utbildningen omfattar mer än bara undervisning, och vi har under åren sett mängder av forskning om skolan på systemnivå, men alltför lite om det som faktiskt gör skillnad i klassrummet. Det beror till viss del på att varje klassrum, dess lärare och elever, är unikt.

Bra grund
– Det kan vara svårt att generalisera utifrån vad som fungerar hos en lärare, med en klass och inte minst i ett visst ämne. Därför är utredningens rekommendationer en bra grund att gå vidare ifrån, säger Åsa Fahlén.

Om lärare i högre utsträckning ska kunna undervisa utifrån vetenskapligt belagda metoder måste det både genomföras tillräckligt med praktiknära forskning, och finnas tydliga modeller för hur den kommer till användning och sprids mellan lärare. Det behövs också forskning kring hur lärares beprövade erfarenhet utvecklas och tas tillvara.

Fler forskarutbildade lärare behövs
Bland yrkesverksamma lärare har ungefär en av hundra en forskarutbildning. Om vi ska kunna bygga en fungerande samverkan mellan lärosäten och skolor kring den vetenskapliga grunden behövs fler forskarutbildade lärare.

Alliansregeringen utlovade redan 2006 tusen nya lektorer i gymnasieskolan. Trots satsningar på forskarskolor och karriärtjänster finns ännu bara något hundratal.

– Den förra regeringen misslyckades och den nuvarande har inte gjort det som krävs för att åtgärda detta, säger Åsa Fahlén. Vi behöver ett tydligt professionsprogram med systematisk kompetensutveckling och betydligt större möjligheter för lärare att ta del av och medverka i forskning och att genomgå forskarutbildning.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.