Välkommet stöd för vägledarna

Dagens skolelever måste få tillgång till bättre studie- och yrkesvägledning, konstaterar Skolverket i sin lägesbedömning för 2010.
– Det är viktigt stöd för vägledarna i skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

I Skolverkets lägesrapport för 2010 lyfter Skolverket på nytt fram vikten av en fungerande studie- och yrkesvägledning. I likhet med Lärarnas Riksförbund har Skolverket redan tidigare uppmärksammat den bristande kvaliteten i vägledningen, där alla elever inte får den hjälp som de har rätt till. I dagens skola ges inte studie- och yrkesvägledarna en ärlig chans att utföra sitt arbete på ett fullgott sätt.

Bland annat är det alldeles för få studie- och yrkesvägledare med tanke på elevunderlaget, där läget är som värst i de fristående skolorna där det finns 1 heltidstjänst per 1 000 elever. Det drabbar eleverna som riskerar att välja fel på grund av brist på information.

Därutöver finns det brister när det gäller behörighet.  I Skolverkets rapport framkommer det att 70 procent av studie- och yrkesvägledarna i de fristående skolorna saknade studie- och yrkesvägledarutbildning.

– Det som nu är alarmerande är att bristerna i vägledningen kan få än allvarligare konsekvenser nu när alla skolformer genomgår stora förändringar, säger Metta Fjelkner. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning är avgörande för varje elevs framtida valmöjligheter – ett faktum som blir än tydligare i och med att viktiga beslut för framtiden nu redan ska fattas i årskurs 5.

Utöver det stora behovet av studie- och yrkesvägledning lyfter Skolverket frågan om sjunkande resultat och betonar vikten av engagerade lärare, ett fungerande samspel mellan elev och lärare, höga förväntningar på eleverna och kompetenta skolledare med höga målsättningar.

– Därför är det glädjande att vi har att se fram emot en ny lärarutbildning, införande av lärarlegitimation samt en fortsatt statlig satsning på lärares kompetensutveckling, säger Metta Fjelkner.

– I lägesrapporten betonas också behovet av att beslutade reformer verkligen får genomslag hos alla skolhuvudmän och därmed statens ansvar för uppföljning av reformerna. Från Lärarnas Riksförbund sida uppmuntrar vi allt som innebär ett större statligt ansvarstagande för skolan, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.