Yrkesutbildningarnas attraktivitet måste öka

Den svenska gymnasieskolan står inför en stor utmaning: att höja statusen och kvaliteten på yrkesutbildningen och få fler att söka sig till yrkesprogrammen. Lärarnas Riksförbund kan idag presentera nya oroväckande siffror. Hela 60 procent av lärarna har övervägt att lämna yrket.

- För att göra yrkesprogrammen mer attraktiva måste yrkeslärarna få bättre förutsättningar, bättre kompetensutveckling, högre löner och mer tid för varje elev. Samtidigt krävs en kraftigt förstärkt studie-och yrkesvägledning och ett bättre samarbete mellan branscherna och skolan, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Idag börjar Yrkes SM i Malmö. Lärarnas Riksförbund släpper i samband med detta en ny undersökning bland 500 yrkeslärare för att ta reda på hur de har det på jobbet och vad de anser behövs för att yrkesutbildningarna ska bli bättre.

-          Yrkesutbildningarnas kvalitet är av stor betydelse för deras attraktivitet hos såväl elever som arbetsgivare. Många branscher förändras i snabb takt. Att yrkeslärarna får möjlighet till kontinuerlig fortbildning och uppdatering av kunskaper och färdigheter är en förutsättning för att upprätthålla kvalitet i utbildningen. Nästan varannan lärare i denna undersökning uppger att de inte fått någon fortbildning under de senaste fem åren som är kopplad till det eller de yrkesämnen som de undervisar i, säger Bo Jansson.

En viktig del i att höja yrkesutbildningens kvalitet är att det finns utbildade och behöriga yrkeslärare. Idag är bristen på yrkeslärare stor och andelen obehöriga lärare inom yrkeslärarkåren är hög. Bristen kommer bli värre i framtiden på grund av stora pensionsavgångar. Av dem som är behöriga idag är det mer än varannan som överväger att lämna yrket.

-          Detta gör mig orolig för framtiden. Den allra viktigaste faktorn för att öka elevernas studiemotivation är att ha engagerade och kunniga ämneslärare. Slutsatsen är att lärarna har för hög arbetsbelastning och får inte rätt förutsättningar. Många av reformerna och insatserna som gjorts inom gymnasieskolans yrkesutbildning, exempelvis införandet av lärlingsutbildningen, har varit steg i rätt riktning. Men det är långt ifrån tillräckligt om vi ska lösa de problem som gymnasieskolan brottas med, säger Bo Jansson.

Undersökningen visar vidare att nästan 40 procent av lärarna anser att elever i behov av särskilt stöd inte får åtgärder som är anpassade så att eleven ges goda förutsättningar att slutföra sin utbildning. Mer än varannan lärare säger också att de inte har den tid som krävs för att etablera förtroendefulla relationer med sina elever och fånga dem som eventuellt är i riskzonen för att avbryta sina studier.

Lärarnas Riksförbund kräver bland annat:

* Garanterad kompetensutveckling för yrkeslärare

* Obehöriga yrkeslärare ska få chans att läsa in behörigheten

* Inför krav på legitimation även för yrkeslärare

* Garanterad undervisningstid för eleverna på yrkesprogrammen

* En statlig satsning på lärarassistenter

*Utökat ansvar för branscherna

* Statlig styrning, dimensionering och finansiering

*Kraftigt förstärkt studie- och yrkesvägledning

* Samtliga yrkesprogram ska automatiskt ge grundläggande högskolebehörighet, dock med möjlighet att välja bort

* Fler speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskolan

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61
För upplysningar:
Frida Ekberg, tf presschef Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.