Antalet misstänkta försäkringsbedrägerier ökade under 2020

Report this content

Under 2020 genomförde de svenska sakförsäkringsbolagen 8 198 utredningar av misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning med 8% jämfört med året innan. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av försäkringsersättningar till ett värde av 517 miljoner kronor samt att försäkringsbolagen gjorde 493 polisanmälningar om misstänkta försäkringsbedrägerier. Detta visar den senaste årsrapporten över försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring publicerar idag.

Försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga försäkrings­bedrägerier. Under 2020 genomförde de svenska sakförsäkringsbolagen 8 198 bedrägeriutredningar, vilket motsvarar en ökning med 8% jämfört med året innan. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av skadeersättning till ett värde av 517 miljoner kronor, vilket är en marginell ökning jämfört med 2019 då man avböjde skador för ett värde av 515 miljoner kronor.Under 2020 gjorde försäkringsbolagen 493 polisanmälningar av misstänkta försäkrings­bedrägerier, vilket är en ökning med 47 procent jämfört med 2019 då man gjorde endast 335 polisanmälningar. 

vd Larmtjnst

 

- Försäkringsbedrägerier är ett brott med stort mörkertal som ytterst drabbar de ärliga kunderna i form av högre premier. Branschen har ett ansvar att skydda kollektivet mot bedrägerier och det är därför glädjande att försäkringsbolagen i ökad utsträckning polisanmäler misstänkta bedrägerier, säger Mats Galvenius, vd för Larmtjänst.

Den vanligaste orsaken till att försäkringsbolagen avböjer utbetalning av skadeersättning är att det inte kan styrkas att skadan har inträffat (39 procent). Den andra och tredje vanligaste orsaken är att man lämnat oriktiga uppgifter (29 procent) och att skadan är arrangerad (6 procent).  

Diagrammet visar orsak till avböjande. Källa: Larmtjänst.

En analys av bakgrundsvariabler för misstänkta försäkringsbedrägerier visar att det finns skillnader beroende på kön, ålder och geografi när det gäller benägenheten att begå försäkringsbedrägeri. Män är tydligt överrepresenterade i statistiken liksom yngre personer och storstadsbor.  

Försäkringsbranschen har under senare år genomfört branschgemensamma kontrollaktiviteter i syfte att motverka aktuella bedrägeritrender. Under år 2020 genomförde branschen en gemensam kontrollaktivitet med fördjupade utredningar av anlagda bilbränder i syfte att utröna om bedrägerier är en vanlig orsak bakom bilbränder.

Under året genomförde försäkringsbolagen fördjupade utredningar av 279 misstänkta bilbränder. Dessa utredningar ledde till att försäkringsbolagen avböjde att betala skadeersättning i 188 fall till ett sammanlagt värde av 16 miljoner kronor. Huvuddelen av de misstänka bedrägerierna med bilbränder skedde i Stockholms län (30%), Västra Götalands Län (12%) och Skåne län (11%).

- Anlagda bilbränder är ett stort problem för försäkringsbranschen. Under senare år har försäkringsbolagen skärpt rutinerna i syfte att göra det svårare att genomföra bedrägerier med bilbränder. Vi börjar se effekterna av detta, säger Mats Galvenius. Under 2020 upptäcktes färre misstänkta bedrägeribränder än när vi gjorde en liknande branschgemensam kontrollaktivitet år 2017. Då genomfördes 469 fördjupade utredningar som resulterade i beslut om avböjande i 245 fall.

Lyssna på poddavsnittet; Försäkringsbedrägerierna ökar!

Kontakt: Mats Galvenius, vd Larmtjänst, 08-522 785 20, mats@galvenius@larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media