Latour Industries återkallar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Report this content

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av den erbjudandehandling som publicerades i samband med offentliggörandet av Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudanderestriktioner – USA” i erbjudandehandlingen.

 Den 14 december 2020 lämnade Latour Industries AB(1) ("Latour Industries") ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) ("Allgon") till ett pris om 10,75 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Den 22 december 2020 lämnade Bure Equity AB (publ) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon till ett pris om 13,50 kronor kontant per aktie (det ”Konkurrerande Erbjudandet”). Baserat på tillgänglig information och Investmentaktiebolaget Latours (publ) långsiktiga avkastningskrav kan Latour Industries inte motivera ett erbjudande till Allgons aktieägare som är högre än det Konkurrerande Erbjudandet. Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Allgon på villkor som för aktieägarna i Allgon är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudande. Med anledning av det Konkurrerande Erbjudandet kan ovanstående villkor inte uppfyllas och den bristande uppfyllelsen av villkoret är av väsentlig betydelse för Latour Industries förvärv av Allgon. Latour Industries har därför beslutat att återkalla Erbjudandet. 

 

För frågor, vänligen kontakta:

Björn Lenander, CEO, Latour Industries
email: bjorn.lenander@latourindustries.se

Fredrik Lycke, Investment Director, Latour
email: fredrik.lycke@latour.se
Tel: +46 (0)31-38 12 899

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av Latour Industries och kontaktpersonen ovan i enlighet med takeover reglerna för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2021, kl. 08.30 (CET).

(1) Ett svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 556018-9754 och säte i Göteborg.

Dokument & länkar