Delårsrapport jan-jun 2018

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 356,8 (111,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 59,2 (-89,1) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 455,2 (357,2) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 425,7 (202,4) TEUR
 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 356,8 (111,8) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 59,2 (-89,1) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 455,2 (357,2) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 425,7 (202,4) TEUR

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

-          en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

-          att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.

-          att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.876 (9.368) hektar. Av dessa var 7.233 (6.860) skog och 2.643 (2.508) annan mark inklusive 1.792 (1.814) jordbruksmark. Bolaget har lyckats behålla den tidigare andelen skogsmark (73%) gentemot annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades till ca 1.034.000 (940.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och nya förvärv.

Under det andra kvartalet har sammanlagt ca 0,14 MEUR investerats i 7 enskilda fastigheter och 128 hektar med ett virkesförråd om ca 7.440 kubikmeter förvärvats. Bolagets ledning har bedömt att det fortfarande är gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter, som ett resultat av att en del utländska fastighetsägare anser att det är gynnsamma förutsättningar för att lämna den lettiska marknaden.

Bolagsledningen har framställt till styrelsen en strategi där jordbruksmark arrenderas ut till lokala lantbrukare (i), konverteras till skogsmark (ii) eller säljs (iii). Tillsammans med förvaltaren har Vd:n genomfört en övergripande genomgång av jordbruksmarksinnehavet. I samband med detta har det beslutats att alla jordbruksmarksenheter med en storlek under 2 hektar skall konverteras till skogsmark i enlighet med den lokala lagstiftningen. Enheter i storleksordning över 2 hektar skall man däremot hyra ut till lokala lantbrukare. Bolaget har redan idag 732 hektar uthyrda till lokala lantbrukare. Ytterligare 626 hektar skall hyras ut under slutet av 2018 och innan såddsäsongen 2019. Just nu har bolagsledningen beslutat att 125 hektar av icke produktiv jordbruksmark skall konverteras till skogsmark under 2018 och första kvartalet av 2019. Detta är hälften av innehavet på 250 hektar av sådan mark. Den största delen av nämnda 125 hektar har redan naturligt beskogats av underlägsna träslag. Bolaget planerar att komplettera det befintliga beståndet med granplanteringar under våren 2019 och har därför redan beställt plantor.

Omsättning och resultat

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 310,3 (101,3) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Den sammanlagda omsättningen för första halvåret har varit 356,8 (111,8). Kostnader för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader, råvaror och förnödenheter förklaras med en mera aktiv insats av skogsförvaltningen samt avverkningar.

Det operativa rörelseresultatet var positivt med 173,5 (-3,4) TEUR för det andra kvartalet. Under första halvåret har bolaget lyckats prestera ett positivt operativt rörelseresultat av 59,2 (-89,1) TEUR. Detta är en väsentlig förbättring jämfört med samma period förra året.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till sammanlagt 14.410 (13.526) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 juni 2018. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

Bolagsledningen har presenterat en avverkningsplan till styrelsen, vilken har godkänt en avverkning på upp till 40. 000 kubikmeter under 2018. Under andra kvartalet har bolaget avverkat 8.300 kubikmeter vilket har resulterat i en inkomst av 300 TEUR. Sammanlagt har bolaget avverkat 10.087 kubikmeter vilket resulterat i en inkomst av 342 TEUR. Detta motsvarar 34 EUR per kubikmeter. Alla avverkningar sker genom försäljning av rotposter. Resterande volymer kommer att avverkas senare under kommande perioder. I enlighet med den nya skogsförvaltningsplanen har bolaget mera aktivt engagerat sig i åtgärder för att långsiktigt öka värdet på skogstillgångarna. Sammanlagt har nästan 225 hektar röjts under första halvåret, av vilka 36 hektar under det andra kvartalet.

Finansiering

Under det första halvåret har inga nyemissioner genomförts och inga lån har upptagits.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bl.a. vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen i Latvian Forest Company tycker fortfarande att det är en gynnsam marknad för att förvärva enskilda fastigheter, trots en rekordstark virkesmarknad. Oftast har det blivit tvärtom att de lokala mindre skogsägarna önskar sälja sina fastigheter efter avverkningarna för att undvika investeringar i skogsbruksåtgärder, vilket ger en möjlighet att förvärva sådana fastigheter för ett gynnsamt pris. Dessutom finns det en tendens att en del utländska skogsinvesterare vill sälja sitt innehav på grund av generationsbyte och de två största skogsbolagen (Foran Real Estate och Bergvik Skog) har genomfört aktieägarbyten.

Intresset för trävaror är det högsta någonsin. Priset för virke är högt och detsamma gäller för pappersmassa. Den historiskt rekordlånga prisuppgången kommer att fortsätta i höst enligt branschens företrädare. Det finns ett antal anledningar för en sådan optimism. Den närmsta marknaden runt Östersjön har drabbats av ovanligt varmt väder vilket har lett till mindre avverkningsvolymer på grund av risken för skogsbrand. Detta följer på ett tidigare underskott orsakat av extremt vått väder sommaren 2017. De nordiska och framförallt svenska sågverken har de lägsta lagren av sågad färdigvara sedan hösten 2009 enligt Skogsindustrierna.  

Dessutom har virkespriserna rusat på den nordamerikanska marknaden och det flesta experterna tror att Kinas nedgång av virkesimport kommer att vända under slutet av 2018 och början av 2019. All detta gynnar Lettlands export av virke, som hade ökat med nära 10 % i början av 2018. Det finns en stark tro att den positiva tendensen kommer att fortsätta under 2018, något som bland annat bekräftas av den ökning av avverkningstillstånd som den lettiska skogsstyrelsen har beviljat skogsägarna.

Det lokala produktion av faner och spånskivor har traditionellt varit stark. Lettland är en av världens största exportörer av dessa trävaruprodukter. Latvijas Finieris och Kronospan Riga har ökat omsättningen med över 15 % jämfört med förra året och det märks på marknaden att det finns ett större intresse för björk som träslag.

Även på massamarknaden finns en hög efterfrågan med goda utsikter för framtiden. Det kan förklaras med att efterfrågan på långfiber överstiger utbudet. Det förutspås att 1,5 miljoner årston ny kapacitet kommer att tillföras marknaden i år och nästa år.

Lettland har blivit Europas och världens ledande exportör av energiskogsprodukterna flis, flisgranulat och briketter. Det har gjorts ett antal nya satsningar i Lettland med den sammanlagda kapaciteten på nära 300 000 ton bara under de senaste åren. Det innebär en sammanlagd kapacitet på nästan 700 000 kubikmeter.

Sammanfattningsvis anser bolagsledningen att den gynnsamma prisnivån för trävaruprodukter kommer att fortsätta under 2018 och början av 2019. Detta motiverar till att genomföra den befintliga avverkningsplanen och planera för liknande avverkningsvolymer under första halvan av 2019.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 10.020 hektar. Bolaget har lyckats att sälja 7560 kubikmeter i avverkningsrätter för 278 TEUR.

Övriga bolagsnyheter

Bolaget har uppdaterat hemsidan www.latvianforest.se där det bland annat på ett interaktivt sätt presenteras en karta med det befintliga fastighetsinnehavet. Dessutom har bolaget en närvaro på instagram https://www.instagram.com/latvianforestcompany/ där man kan följa de dagliga nyheterna från vår skog. Dessutom har bolaget sponsrat det europeiska mästerskapet i orientering för skogsägare som ägde rum i Sigulda, Lettland den 6 - 10 augusti.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till september 2018 är planerad att offentliggöras den 23 november 2018.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med reglerna i IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU samt Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2018-08-23

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KONCERNENS   RESULTATRÄKNING   (TEUR) YTD 2018 YTD 2017 Q2 2018 Q2 2017
Nettoomsättning 356.0 111.6 309.5 101.1
Övriga intäkter 0.8 0.2 0.8 0.2
Summa intäkter 356.8 111.8 310.3 101.3
Råvaror och förnödenheter -72.6 -39.3 -30.8 -20.2
Övriga externa kostnader -199.7 -143.7 -96.2 -75.2
Personalkostnader -25.1 -17.7 -9.7 -9.2
Avskrivningar och nedskrivningar -0.2 -0.2  -0.1 -01.1
Övriga kostnader 0.0 0.0 0.0 0.0
Operativt rörelseresultat 59.2 -89.1 173.5 -3.4
Reavinster fastighetsförsäljningar 3.1
Rörelseresultat före värdeförändring skog 62.3 -89.1 173.5 -3.4
Värdeförändring skog 455.2 357.2 122.2 178.0
Rörelseresultat 517.5 268.1 295.7 174.6
Finansiella intäkter 0.5 5.1 0.4 3.4
Finansiella kostnader -92.3 -45.8 -25.6 -18.7
Finansnetto -91.8 -40.7 -25.2 -15.3
Resultat före skatt 425.7 227.4 270.5 159.3
Aktuell skatt - -
Uppskjuten skatt - -25.0 - -18.9
ÅRETS RESULTAT 425.7 202.4 270.5 140.4


AKTIEDATA 2018-06-30 2017-06-30
Genomsnittligt antal   aktier 20,511,061 15,856,792
Antal aktier 20,511,061 15,856,792
Resultat per aktie efter   skatt, Euro 0.021 0.013
Eget kapital per aktie,   Euro (före och efter utspädning) 1.047 1.068
Kassaflöde från den   löpande verksamheten per aktie, Euro -0.008 -0.007


KONCERNENS   BALANSRÄKNING (TEUR) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat,   ej inbetalat aktiekapital - 2,440.8
Skogsmark och övrig mark 7,726.5 7,322.9 7,489.8
Biologiska tillgångar,   växande skog 14,410.7 13,526.8 13,834.1
Inventarier 1.0 0.2 0.1
Depositioner 5.9 5.9 5.9
Fordran uppskjuten skatt 0.0 161.4 -
Summa   anläggningstillgångar 22,144.1 23,458.0 21,329.9
Kundfordringar 36.2 19.3 9.1
Kortfristiga fordringar 50.7 56.5 47.1
Likvida medel 1,116.6 130.1 1,651.5
Summa   omsättningstillgångar 1,203.5 205.9 1,707.7
SUMMA TILLGÅNGAR 23,347.6 23,663.9 23,037.6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21,481.0 19,373.7 21,057.3
Långfristiga skulder 1,758.8 1,758.8 1,758.8
Skuld uppskjuten skatt 0.0 1,470.7 -
Räntebärande kortfristiga   skulder 0.0 955.7 -
Skatteskulder - - -
Leverantörsskulder 58.8 31.2 164,9
Övriga skulder 4.7 5.3 2,0
Upplupna kostnader och   förutbetalda intäkter 44.3 68.5 54,1
Summa skulder 1,866.6 4,290.2 1,979.8
SUMMA EGET KAPITAL OCH   SKULDER 23,347.6 23,663.9 23,037.6
Ställda säkerheter:   generell pant i tillgångarna 1,764.7 2,720.4 1,764.7
Soliditet 92.0% 81.9% 91.4%
Skuldsättningsgrad 0.09 0.22 0,09


KONCERNENS     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Rörelseresultat 517.5 268.1 321.4
Justeringar för poster som inte ingår i   kassaflödet:
- Beräknad värdeförändring skog -455.2 -357.2 -480.6
-   Avskrivningar anläggningstillgångar 0.2 0.2 0.3
-   Erhållna räntor 0.5 1.6 -
- Erlagda räntor -24.0 -45.2 -86.7
- Omräkningsdifferens av resultat i utländsk   valuta - - -7.6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändringar av rörelsekapital     39.0 -132.5 -253.2
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -212.7 22.6 -762.7
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -173.7 -109.9 -1,015.9
Investeringsverksamheten       
Mark -236.7 -0.1 -166.9
Biologiska anläggningstillgångar -121.4 -1.6 -185.5
Maskiner och inventarier -1.1 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten     -359.2 -1.7 -352.4
Finansieringsverksamheten 
Nyemissioner - - 2,850.2
Kapitalanskaffningskostnader -2.0 -39.0 -45.3
Förändring av lån - 65.8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     -2.0 26.8 2,804.9
PERIODENS KASSAFLÖDE   -534.9 -84.8 1,436.6
Likvida medel vid periodens ingång 1,651.5 214.9 214.9
Årets kassaflöde enligt ovan -534.9 -84.8 1,436.6
Likvida medel vid periodens utgång     1,116.6 130.1 1,651.5


KONCERNENS   FÖRÄNDRINGAR             I EGET   KAPITAL   (TEUR) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade resultat inkl periodens resultat Totalt eget kapital
Eget   kapital 31 december 2016/1 januari 2017 1,776.0 9,483.2 5,509.8 16,769.0
Periodens resultat 1,483.4 1,483.4
Summa intäkter och kostnader för året - - 1,483.4 1,483.4
Nyemissioner 521.3 2,328.9 2,850.2
Kapitalanskaffningskostnader 0.0 -45.3 0.0 -45.3
Eget   kapital 31 december 2017/1 januari 2018 2,297.3 11,766.8 6,993.2 21,057.3
Periodens resultat 425.7 425.7
Kapitalanskaffningskostnader -2.0 -2.0
Eget   kapital 30 juni 2018 2,297.3 11,764.8 7,418.9 21,481.0


MODERBOLAGETS   RESULTATRÄKNING   (TEUR) YTD 2018 YTD 2017 Q2 2018 Q2 2017
Nettoomsättning 32.0 30.2 16.4 30.2
Kostnader för sålda varor 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga externa kostnader -77.3 -64.7 -51.8 -64.7
Personalkostnader 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelseresultat -45.3 -34.5 -35.4 -34.5
Resultat från   finansiella investeringar 0.0
Finansiella intäkter 131.9 115.9 67.3 115.9
Finansiella kostnader -68.3 -20.4 -14.3 -20.4
Finansnetto 63.6 95.5 53.0 95.5
Resultat efter finansiella poster 18.3 61.0 17.6 61.0
Uppskjutna skatter 0.0 0.0 0.0 0.0
PERIODENS RESULTAT 18.3 61.0 17.6 61.0


MODERBOLAGETS   BALANSRÄKNING (TEUR) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
TILLGÅNGAR
*   Tecknat, ej inbetalat aktiekapital - 2,440.8 -
Andelar i dotterföretag 6,073.9 6,073.9 6,073.9
Fordran koncernbolag 6,939.9 5,836.0 6,097.6
Depositioner 5.9 5.9 5.9
Uppskjuten skattefordran 0.0 0.0 0.0
Summa anläggningstillgångar 13,019.7 14,356.6 12,177.4
Kortfristiga fordringar 37.0 49.6 64.8
Kassa och bank 839.5 38.5 1,635.6
Summa omsättningstillgångar 876.5 88.1 1,700.4
SUMMA TILLGÅNGAR 13,896.2 14,444.7 13,877.8
EGET KAPITAL OCH SKULDER
*Eget kapital 13,870.1 13,407.9 13,854.3
Räntebärande   kortfristiga skulder - 955.7 -
Övriga skulder 9.3 31.6 6.3
Upplupna kostnader 16.8 49.5 17.2
Summa skulder 26.1 1,036.8 23.5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13,896.2 14,444.7 13,877.8
Soliditet 99.8% 92.8% 99.8%

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar