Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), 556789-0495, kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2018, kl. 14:00, i Galjaden Fastigheter AB, Linnegatan 18, Stockholm.

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), 556789-0495, kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2018, kl. 14:00, i Galjaden Fastigheter AB, Linnegatan 18, Stockholm.

Rätt att deltaga

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 05 juni 2018 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 07 juni 2018. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg, på fax (+46 8 503 000 70), telefon +37129203972 eller info@latvianforest.se. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017.

7. Redogörelse av verkställande direktören.

8. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning.

b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor.

10. Val av styrelse.

11. Beslut om emissionsbemyndigande.

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

13. Stämmans avslutande.

Till punkten 9: Inget arvode föreslås utgå till styrelsens ledamöter. Ersättning till revisorer utgår enligt räkning.

Till punkten 10: Omval av Ulrika Arver, Jan Edvard Alvenius, Anders Nilsson, Andreas Norman och Martin Hansson till styrelsen föreslås.

Till punkten 11: Årsstämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier sammanlagt uppgår till det högsta antal som föreskrivs av bolagsordningen.

Övrigt: Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets ekonomiska situation. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

Stockholm i maj 2018

Styrelsen

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar