Kallelse till årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Rätt att deltaga m.m.

För att få delta vid årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 20 juni 2019 och dels göra anmälan till Bolaget senast den 21 juni 2019. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg, via telefon +37129203972 eller per e-post: info@latvianforest.se. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida latvianforest.lv. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga vid årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 20 juni 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Beslut
a) om fastställelse av resultat- och balansräkning;
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 8 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår, att årsstämman beslutar att utdelning till aktieägarna ska utgå med EUR 0,54 per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas i svenska kronor och motsvarar för närvarande cirka SEK 5,81 per aktie. Avstämningsdag för att få utdelning ska vara måndagen den 1 juli 2019. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är torsdagen den 27 juni 2019. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till EUR 11 075 973. Styrelsen föreslår även, att resterande fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Punkt 12Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Årsstämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.

Upplysningar och antal aktier och röster

Aktieägarna informeras om sin rätt att enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagsordningen och Bolagets ekonomiska situation. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

_______________

Stockholm i maj 2019
Latvian Forest Company AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar