KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org.nr. 556789-0495, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 juni 2023 kl. 10.00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman måste dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 15 juni 2023, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 19 juni 2023. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg, via telefon +371 29203972 eller per e-post: info@latvianforest.se. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.latvianforest.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än fem år.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 15 juni 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 19 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Redogörelse av verkställande direktören.
 8. Beslut
 1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 
 2. Val av styrelse och revisor.
 3. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
 4. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets större aktieägare har föreslagit att styrelsens ordförande Martin Hansson ska väljas till ordförande för årsstämman 2023, eller – vid dennes förhinder – den som styrelsen istället anvisar.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
(punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Förslag avseende styrelse, revisor och arvoden (punkterna 9 och 10)

Bolagets större aktieägare har föreslagit följande.

 • Antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara fyra stycken utan suppleanter.
 • Arvode till styrelsen ska oförändrat utgå med sammanlagt 200 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 80 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Om val av styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks såsom ordinarie styrelseledamöter.
 • Om val av Martin Hansson som styrelsens ordförande.
 • Om val av revisionsbolaget Baker Tilly Stint AB som revisor för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2024, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Mikael Nilsson avses fortsätta som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på marknadsmässiga villkor. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka Bolagets kapitalbas och soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar och tillhandahållande av handlingar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller som avser Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar kan lämnas i förväg till Bolaget till adress Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg eller via e-post till info@latvianforest.se.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast från och med måndagen den 5 juni 2023, och så även styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande från och med måndagen den 12 juni 2023. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_______________

Stockholm i maj 2023

Latvian Forest Company AB (publ)

 

Prenumerera