Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 29 juni 2020 hållit årsstämma.

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 29 juni 2020 hållit årsstämma.

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2019. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet och att beslutet att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet var enhälligt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks till styrelseledamot. Det beslutades att arvode ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor till styrelsens ledamöter, varav 80 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte erhåller ersättning från bolaget.

Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning ej sker avseende räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4.  Aktiekapital § 4.  Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 840.022,50 Euro och högst 3.360.090,00 Euro. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.260.033,75 Euro och högst 5.040.135,00 Euro.
§ 6.  Antal aktier § 6.  Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000. Antalet aktier skall vara lägst 11.250.000 och högst 45.000.000.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+371 29203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Aleksandrs Tralmaks
+37129203972
aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se
Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar