Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2002 Ù Ledstiernan har förvärvat Speed Ventures för aktier och konvertibler motsvarande 147 MSEK och tillförts 133 MSEK i likvida medel (efter avdrag för transaktionskostnader) samt 10 portföljbolag inom Ledstiernans fokusområde till ett anskaffningsvärde om 24 MSEK Ù Resultat efter finansnetto för första halvåret blev minus 58,5 MSEK (-162) varav bokföringsmässiga nedskrivningar i Ledstiernans portfölj står för 50 MSEK (150). Nedskrivningarna motiveras av marknadens generellt svaga utveckling av bolagsvärderingar under året Ù Eget kapital uppgick till 653 MSEK (616) efter nyemission om 130 MSEK avseende förvärvet av Speed Ventures motsvarande 4,79 per aktie. Soliditeten uppgick proforma till 94%. Ù Periodens investeringar i Ledstiernans portfölj uppgick till 27 MSEK, en väsentlig sänkning jämfört med föregående halvår (114) på grund av högre mognadsgrad i portföljbolagen Ù Likvida medel efter förvärvet av Speed uppgick till 331 MSEK eller 2,43 per aktie. Ledstiernans framtida följdinvesteringsbehov i befintlig portfölj uppgår till mindre än hälften av denna kassa Ù Marknadsgenombrott i flera bolag, bl.a. Columbitech som tecknat ett OEM-avtal med den amerikanska teknikjätten Symbol Technologies Inc, listat på New York-börsen, och därmed tagit ledningen inom säkerhet för trådlösa datanätverk - WLAN. Ù Internationellt intresse för våra portföljbolag vilka lett till genomförda finansieringar i bl.a. ipUnplugged, Hotsip och SourceByNet Ledstiernan bygger Europas ledande seed och venture capital bolag med fokus på mobil kommunikation. Noterad på Stockholmsbörsens O-lista. EKONOMISK UTVECKLING Ledstiernan genomförde den 27 juni förvärvet av 98 % av aktierna i Speed Ventures NV genom en apportemission av 27 405 308 aktier till ett värde av 130 MSEK samt ett konvertibelt förlagslån om 17,6 MSEK. Affären leder till en förstärkning av Ledstiernans finansiella ställning genom ett tillskott av likvida medel om 133 MSEK (efter avdrag för transaktionskostnader) samt en portfölj med 10 intressanta bolag inom Ledstiernans fokusområde. Enbart den därmed förvärvade kassan motsvarar ett värde om 4:38 SEK per Ledstiernan-aktie vid full konvertering (4:21 vid återbetalning av det konvertibla lånet) och värdet totalt motsvarade drygt 6 kronor per Ledstiernan-aktie. Detta stärker Ledstiernans position som det ledande riskkapitalbolaget inom mobil kommunikation och är ett första steg i en konsolidering av riskkapitalmarknaden där Ledstiernan avser ta en framskjutande plats. Ledstiernans resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till minus 58,5 MSEK (-162). Nedskrivningar i Ledstiernans befintliga portfölj har belastat resultatet med 50 MSEK (150) vilket motiveras med den generellt svaga utvecklingen av marknaden avseende bolagsvärderingar under året. Ackumulerade nedskrivningar i Ledstiernans portfölj uppgår därmed totalt till 184 MSEK vilka är reserveringar och ej konstaterade förluster. Den förvärvade portföljen har justerats ned med 31 MSEK från ett bokfört värde om 55 MSEK vilket ger ett anskaffningsvärde för Ledstiernan om 24 MSEK. Detta är en justering föranledd av den "negativa goodwill" som uppstod vid förvärvet som en följd av att Ledstiernan förvärvat tillgångarna i Speed till ett lägre belopp än det bedömda värdet av de sammanlagda tillgångarna. Ledstiernan kommer ej att konsolidera Speed Ventures som en koncern då ingen rörelse övertagits utan endast tillgångar i form av en nettokassa samt en portfölj. Speed Ventures N.V. och dess dotterbolag kommer att avvecklas eller likvideras och till-gångarna överföras till Ledstiernan AB. Förvaltningskostnaderna i Ledstiernan har kommit ner i nivå med den beslutade lägre årstakten om maximalt 25 MSEK och uppgår för perioden till 12,8 MSEK. Den nya sammanslagna portföljen bedöms inte medföra några kostnadsökningar av administrationen utan kommer att hanteras inom ramen för Ledstiernans organisation. Härmed kommer betydande kostnadssynergier uppnås vilka bedöms uppgå till ca 10 MSEK per år. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Ledstiernan har genom ovanstående affär förstärkt sin finansiella ställning och hade per 2002-06-30 en kassa om 331 MSEK eller 2,43 per aktie. Ledstiernan har inga räntebärande låneskulder. I samband med förvärvet av Speed Ventures har, som en del av köpeskillingen, ett konvertibelt förlagslån utgivits om 17,6 MSEK vilket skall återbetalas eller konverteras i december 2002 till en konverteringskurs om 6 kronor per aktie. Lånet löper utan ränta. PORTFÖLJENS UTVECKLING INVESTERINGAR OCH FÖLJDINVESTERINGAR I och med förvärvet av Speed Ventures hade Ledstiernan vid periodens utgång 40 portföljbolag, varav drygt 60% av investerat kapital inom fokusområdet mobil kommunikation. Den portfölj om 10 bolag som förvärvades hade ett bokfört värde om 55 MSEK men har givits ett anskaffningsvärde i Ledstiernan om 24 MSEK. Kontroll och utveckling av dessa bolag har nu fullt ut övertagits av Ledstiernans organisation. Det totalt investerade beloppet i den därmed sammanslagna portföljen uppgår till 545 MSEK eller 4:00 per aktie före eventuell konvertering. Det investerade beloppet i Speedportföljen är härmed åsatt ett anskaffningsvärde om 24 MSEK. Betydligt mer kapital är dock initialt investerat i dessa bolag. De ackumulerade nedskrivningarna om totalt 184 MSEK som gjorts i Ledstiernan AB:s befintliga portfölj skall ses som reserveringar och är ej konstaterade förluster. Det totala bokförda värdet på den sammanslagna portföljen per 2002-06-30 uppgår således till 361 MSEK eller 2,65 per aktie före konvertering. Av de investeringar om 27,6 MSEK, som gjordes i Ledstiernan AB:s portfölj under första halvåret var samtliga följdinvesteringar. Värderingsprinciper Varje kvartal bedöms varje enskilt bolag för att kunna fastställa eventuella under- eller övervärden i förhållande till anskaffningsvärdet. Värderingen görs bl.a. utifrån utvecklingen på marknaden och hur väl varje innehav utvecklas i förhållande till plan och budget samt vår uppfattning om finansieringsmarknadens värdering av bolagen. Portföljbolagen är bokförda till det lägsta av anskaffnings- respektive bedömt marknadsvärde. Som tilläggsupplysning redovisar Ledstiernan också portföljen till anskaffningsvärde lika med investerat kapital, samt till transaktionsvärde i de fall en större finansiering nyligen gjorts till tredje part eller om bolagen är noterade på en handelsplats, med senast betalda aktiekurser per den 30 juni 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00210/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar