Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT januari-september 2002 ·Resultat efter finansnetto för niomånadersperioden blev minus 76,9 MSEK (-176) varav bokföringsmässiga nedskrivningar i Ledstiernans portfölj står för 65 MSEK (150) varav 50 MSEK redan har belastat halvårsresultatet. Nedskrivningarna har motiverats av marknadens generellt svaga utveckling för bolagsvärderingar under året ·Ledstiernan förvärvade i juni Speed Ventures för aktier och konvertibler till ett värde av 147 MSEK och tillfördes 133 MSEK i likvida medel (efter avdrag för transaktionskostnader) samt 10 portföljbolag inom Ledstiernans fokusområde med anskaff-ningsvärde 24 MSEK ·Eget kapital uppgick till 634 MSEK (602). Soliditeten uppgick till 93 %. ·Periodens investeringar i Ledstiernans portfölj uppgick till 70 MSEK, en väsentlig minskning jämfört med föregående niomånadersperiod (163) på grund av högre mognadsgrad i portföljbolagen. Framöver bedöms följdinvesteringsbehovet att minska väsentligt ·Likvida medel uppgick till 273 MSEK eller 2.00 per aktie. ·Marknadsgenombrott i flera bolag, bland annat Columbitech som tecknat ett OEM-avtal med den amerikanska teknikjätten Symbol Technologies Inc, listat på New York-börsen, och därmed tagit ledningen inom säkerhet för trådlösa datanätverk - WLAN. ·Internationellt intresse för våra portföljbolag vilka lett till genomförda externa finansieringar från stora industriella aktörer i bl.a. ipUnplugged, Hotsip och SourceByNet ·Under 2002 har ett antal portföljbolag uppnått cash-flowbalans. Ytterligare ett antal bolag bedöms 2003 uppnå samma situation. Ledstiernan bygger Europas ledande seed och venture capital bolag med fokus på mobil kommunikation. Noterad på Stockholmsbörsens O-lista. EKONOMISK UTVECKLING Ledstiernans resultat efter finansnetto för första nio månaderna uppgick till minus 76,9 MSEK (-176). Nedskrivningar i Ledstiernans befintliga portfölj har belastat resultatet med 65 MSEK (150) varav 50 MSEK belastade halvårsresultatet. Nedskrivningarna motiverades av den generellt svaga utvecklingen av marknaden avseende bolagsvärderingar under året. Ackumulerade nedskrivningar i Ledstiernans portfölj per 2002- 09-30 uppgår därmed totalt till 185 MSEK vilka är reserveringar och ej är konstaterade förluster. Efter periodens utgång har dock 4,5 MSEK av dessa utmynnat i en konstaterad förlust genom konkursansökan i RoamInfo och Info Accelerator. Ledstiernan genomförde den 27 juni förvärvet av 98 % av aktierna i Speed Ventures NV genom en apportemission av 27 405 308 aktier till ett värde av 130 MSEK samt ett konvertibelt förlagslån om 17,6 MSEK. Affären förstärkte Ledstiernans finansiella ställning genom ett tillskott av likvida medel om 133 MSEK. Detta stärker Ledstiernans position som det ledande riskkapitalbolaget i Norden avseende teknologiinvesteringar inom kommunikationssektorn och är ett första steg i en konsolidering av riskkapital-marknaden där Ledstiernan avser ta en ledande roll. Genom förvärvet av Speed Ventures förvärvades 10 st portföljbolag vilka passar väl in i Ledstiernans portfölj. Anskaffningsvärdet på dessa tillgångar blev 23,5 MSEK. Detta anskaffningsvärde har fördelats på fyra av bolagen. Väsenligt större belopp har dock investerats i Speed- portföljen av tidigare ägare. Under tredje kvartalet har avvecklingen av Speed Ventures helägda dotterbolag inletts planenligt och tillgångarna överförts till Ledstiernan AB. Förvaltningskostnaderna i Ledstiernan har kommit ner under den beslutade lägre årstakten om maximalt 25 MSEK och uppgår för perioden till 17,8 MSEK. Den nya sammanslagna portföljen bedöms inte medföra några kostnadsökningar av administrationen utan kommer att hanteras inom ramen för Ledstiernans organisation. Kostnadssynergier om ca 10 MSEK på årsbasis uppnåddes genom fusionen. Under 2003 beräknas årskostnadstakten att minska betydligt. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Ledstiernan har genom Speed-affären förstärkt sin finansiella ställning och hade per 2002-09-30 en kassa om 273 MSEK eller 2,00 per aktie I samband med förvärvet av Speed Ventures har, som en del av köpeskillingen, ett konvertibelt förlagslån utgivits om 17,6 MSEK vilket skall återbetalas eller konverteras i december 2002 till en konverteringskurs om 6 kronor per aktie. Lånet löper utan ränta. Ledstiernan har i övrigt inga låneskulder. Ledstiernans följdinvesteringsbehov understiger nu klart 100 MSEK. Betydande fri likviditet finns därmed för nya investeringar och en del av detta utrymme kan komma att användas till ett antal nya selektiva investeringar, företrädesvis i mer mogna bolag inom vår investeringssektor. PORTFÖLJENS UTVECKLING INVESTERINGAR OCH FÖLJDINVESTERINGAR I och med förvärvet av Speed Ventures hade Ledstiernan vid periodens utgång 40 portföljbolag, varav ett 20-tal där Ledstiernan är en ledande investerare och deltar aktivt i utvecklingen av bolagen. Drygt 60% av det investerade kapitalet ligger inom fokusområdet mobil kommunikation. Ledstiernan bedömer att det finns en intressant utvecklingspotential i 4- 5 av de övertagna Speed-bolagen. Bland annat utsågs Hotsip tillsammans med ipUnplugged som två av Europas mest lovande teknologibolag i TIME Magazine. Det totalt investerade beloppet i den därmed sammanslagna portföljen uppgår till 572 MSEK eller 4:19 per aktie (före konvertering). De ackumulerade nedskrivningarna om totalt 185 MSEK som gjorts i Ledstiernan AB:s befintliga portfölj skall ses som reserveringar och är ej konstaterade förluster. Det totala bokförda värdet på den sammanslagna portföljen per 2002-09-30 uppgår således till 387 MSEK eller 2,85 per aktie (före konvertering). Av de investeringar om 70 MSEK, som gjordes i Ledstiernan AB:s portfölj under niomånadersperioden var samtliga följdinvesteringar (ej inkluderande de 24 MSEK för Speedportföljen som nämnts ovan). Av dessa 70 MSEK utgjorde 44 MSEK investeringar under tredje kvartalet. Värderingsprinciper Varje kvartal bedöms varje enskilt bolag för att fastställa eventuella under- eller övervärden i förhållande till anskaffningsvärdet. Värderingen görs bl.a. utifrån utvecklingen på marknaden och hur väl varje innehav utvecklas i förhållande till plan och budget samt vår uppfattning om finansieringsmarknadens värdering av bolagen. Portföljbolagen är bokförda till det lägsta av anskaffnings- respektive bedömt marknadsvärde. Som tilläggsupplysning redovisar Ledstiernan också portföljen till anskaffningsvärde lika med investerat kapital, samt till transaktionsvärde i de fall en större finansiering nyligen gjorts till tredje part eller om bolagen är noterade på en handelsplats, med senast betalda aktiekurser per den 30 september 2002. Innehav under 10% ägande eller där Ledstiernan har en passiv roll, redovisas i en särskild grupp rubricerad som "Finansiella innehav". [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Händelseutveckling i portföljbolagen under tredje kvartalet Ambio - mobil internetlösning för fastighets- och serviceteknikbranschen - har levererat och driftsatt sitt system för pilotanvändare hos ABB Building Systems. Man har också erhållit en ny order från Telge Energi. Ett marknadsföringsavtal har tecknats med telekomoperatören Orange, som syftar till att gemensamt med Orange vidareutveckla lösningen mot Orange's kunder inom fastighets- och service-marknaden Europa. Man skall dessutom gemensamt vidareutveckla lösningen för att utnyttja 3G tekniken för tjänster som fotografering, nedladdning av ritningar och dokument samt positionering. Columbitech har etablerat ett dotterbolag i USA för att tillsammans med den amerikanska teknikjätten Symbol Technologies bearbeta den amerikanska marknaden under gällande OEM-avtal. Avtalet gör Columbitech Wireless VPN till en integrerad del i Symbols produkt AirBEAM, som hanterar trådlösa WLAN-nät. Tillsammans har man påbörjat flera kundprojekt, bland annat ett med en av USA's ledande retail kedjor. Man har även påbörjat gemensam försäljning i Europa. Bolaget har också tecknat nya avtal med Diversinet samt med kunder i Italien, Finland och Korea. ipUnplugged - har erhållit mindre order från ledande europeiska och asiatiska mobiloperatörer under perioden. Bolaget ställde under oktober ut på mässan CTIA Wireless i USA och demonstrerade tillsammans med Sierre Wireless integration mellan WLAN och CDMA 2000, s.k. seamless roaming. ipUnpluggeds produkter visades även i Lucents bås. Två pilottester har inletts mot företagskunder i USA tillsammans med återförsäljare inom IT-säkerhet. It's Alive har under det senaste kvartalet nått ytterligare framgångar med sitt spel Botfighters. Bland annat har spelet lanserats av Vodafone, Irland och Sonic Duo, en rysk mobiloperatör ska lansera spelet i Moskva. It's Alives nya spel, Supafly, har framgångsrikt testkörts och marknadsföring av spelet är nu i full gång. Tillsammans med Endemol har It's Alive byggt Special Forces, ett interaktivt spel där både TV, mobiltelefonen och webben utnyttjas. Hotsip - som utvecklar SIP (Session Initiation Protocol) och presence- baserade produkter, har i september ingått ett distributionsavtal med Bell Net i Japan att lansera SIP and Presence-applikationer på den japanska marknaden. Mint fortsätter att träffa avtal med parkeringsoperatörer runt om i landet med sin egenutvecklade tjänst för att betala parkeringen med mobilen och finns snart i 10 städer. Tillväxten i antalet parkeringar är ca 25% per månad. Mint har erhållit ett kapitaltillskott från Skandia, som redan tidigare är ägare i Mint, på 10 MSEK till en värdering på 80 MSEK vilket ger Mint en god finansiell bas för framtida satsningar främst inom fokusområdena mobila parkeringar och mobila vadslagningslösningar North Node - Företaget har utvecklat produkter som möjliggör det uppkopplade hemmet/fastigheten inom segmenten Energi, Säkerhet och Hemvård. Företaget har tagit nya order i Norge om 112 lägenheter samt kompletteringsorder till Karlstad och Örebro. Företagets produkter kan idag även tillgodose det kommande lagförslaget om automatisk mätaravläsning för elkonsumenter med en förbrukning över 8 000 KWH, dvs framförallt för villor. Detta har lett till en genombrottsorder hos Affärsverken i Karlskrona som initialt omfattar 72 villor med en plan för beståndets övriga ca. 6 000 villor. Vattenfall har nyligen meddelat att man avser att investera hela 600 MSEK i området under de närmaste åren. Repeatit - har utvecklat ett system av produkter för trådlös anslutning till bredband för hem och hushåll, R/S III. Produkterna har fortsatt att levereras till befintliga kunder som bl.a. Norrtälje Energi, Växjö Energi, Vallentuna Energi, Katrineholms Energi, Tierps kommun och Strängnäs Energi, samt nya orders från bland annat Hudiksvalls Kommun samt Falbygdens Energi. Bolaget har också inlett ett samarbete med Telenordia, som ansvarar för försäljning, distribution och support av klientutrustning samt internet-abonnemang. The Phone Pages har under sommaren och hösten fått sitt kommersiella genombrott genom en leverans av ett system till Eniro i Finland. Det finns nu drygt 20 000 företag i Finland som har "Mobilii-info", dvs en phonepage. The Phone Pages har också tillsammans med Siemens Business Solution sålt ett test- system till en italiensk operatör. The Phone Pages har erhållit "the European IST Prize" i konkurrens med 437 andra Europeiska företag. "The European IST Prize" är organiserad av "the European Council of Applied Sciences and Engineering (Euro-CASE)", med sponsorskap och stöd från "the Information Society Technologies Programme" i EuropaKommisionen. AVYTTRINGAR UNDER NIOMÅNADERSPERIODEN I mars begärdes Iquity Systems i konkurs. Ledstiernans ägarandel uppgick till ca 2%. Bolagets bokförda värde var 0 varför ingen förlust för året uppkom. Inkråmet i portföljbolaget Ekonomi24, som är en internetbaserad affärstidning med fokus på börs- och näringslivsrelaterade nyheter, har i slutet av april 2002 sålts till Affärsvärlden. Som betalning för överlåtelsen erhölls dels en initial köpeskilling, dels en andel av den nya konstellationens omsättning under den kommande femårsperioden. Ledstiernan äger 24,6% i Ekonomi24. Det bokförda värdet på innehavet var sedan tidigare nedskrivet till 0. reavinst. Digital Mobility Ltds likvidation beräknas avslutas under året och inbringa ett belopp om ca 0,5-1 MSEK. Indycon - ett bolag från Speed Ventures har begärts i likvidation och förväntas inbringa ca 200 TSEK. Lifix - även det ett bolag förvärvat genom Speed-affären har sålts till entreprenörerna för en symbolisk summa. Ledstiernan har en option att köpa tillbaka 22% av bolaget för 1 krona. Linkpool som begärdes i likvidation under december månad föregående år kommer att inbringa ca 550 TSEK. Ticket Anywhere har sålt större delen av inkråmet till BlueGrid AB. Som betalning har erhållits en option att förvärva aktier i BlueGrid. Innehavet är nedskrivet till 0. RoamInfo har sålts till entreprenörerna. Efter periodens utgång har bolagets begärts i konkurs (november 2002). InfoAccelerator - har begärts i konkurs den 12 november 2002. Bokfört värde var 0 per 2002-09-30. Ovanstående likvidationsintäkter har ej tagits upp som fordran i Ledstiernans balansräkning per 2002-09-30. UTVECKLING OCH FRAMTIDSUTSIKTER Den svenska venture capital-marknaden är överetablerad och antalet företag kommer successivt att minska i antal, dels via fusioner där Ledstiernan är väl placerat, dels via en långsammare mer negativ process, där alltför små aktörer utan rätt incitament eller finansiell uthållighet successivt avvecklar verksamheten med kapitalförstöring som resultat. Det är viktigt att understryka att Ledstiernans portföljbolag arbetar mot många olika underliggande branscher såsom fastighet, energi, finans, spel och retail m.m. Ledstiernan har därmed en väl diversifierad portfölj och är exempelvis inte beroende av en snabb 3G-utveckling. Ledstiernans portföljbolag fortsätter att mogna på ett positivt sätt. Under 2002 har ett antal bolag uppnått cash-flow-balans och inför 2003, som i snitt blir det fjärde viktiga verksamhetsåret för bolagen, bedömer Ledstiernan att flera bolag i portföljen kommer att uppnå lönsamhet eller cashflow-balans. Styrkan i Ledstiernan är bredden på bolag med mycket stor potential samt Ledstiernans starka finansiella position. Bland teknologinvesteringarna har ett antal av bolagen med mycket stor potential nått framgång under året genom att erhålla betydande kommersiella order i full konkurrens. Detta gäller så här långt bolag som ipUnplugged, Columbitech, North Node samt Hot Sip. Under 2001 och 2002 har Ledstiernan i samband med följdinvesteringar och nyemissioner omförhandlat flertalet av sina tidigare gjorda investeringar i portföljbolagen till dagens marknadsvillkor innebärande att Ledstiernans potentiella ägarintresse via konvertibler och utan nya kapitaltillskott, i många bolag är större än de ägarandelar som redovisas i tabellen på sid 8. Ledstiernans bedömning om att marknadsvärdet på portföljen överstiger de bokförda värdena kvarstår. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG I början av november har en second closing avseende resterande aktier i Speed Ventures gjorts. Detta innebär att Ledstiernan nu äger 99,7% av bolaget. Samtliga tillgångar är överförda till Ledstiernan AB. Speed Ventures N.V. med dotterbolag kommer att avvecklas eller likvideras. Ledstiernans styrelse har i november beslutat om ett större paket av aktiemarknads-orienterade åtgärder med målet att Ledstiernan ska uppfattas som det noterade riskkapitalbolaget. Ledstiernan kommer också ingå ett s k Market Maker-avtal med en eller ett par fondkommissionärer. Efter periodens utgång har två portföljbolag begärts i konkurs - RoamInfo och Info Accelerator. Bolagen var tidigare nedskrivna till ett totalt bokfört värde om 0. ÖVRIGT På ordinarie bolagsstämma den 25 april 2002 beslöts ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen öka aktiekapitalet med högst 15 MSEK genom utgivande av högst 50 miljoner aktier. Bemyndigandet gäller även rätt att inom samma ram utge konvertibla skuldebrev respektive skuldebrev förenade med teckningsoptioner. Bemyndigandet gäller endast utgivandet av B-aktier. Av dessa har ca 28 miljoner aktier utnyttjats i förvärvet av Speed Ventures. PERSONAL Antal anställda vid periodens slut uppgick till 11 personer (14). Stockholm den 12 november 2002 LEDSTIERNAN AB (publ) Johan Wachtmeister Verkställande direktör Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för 2002 12 februari 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00880/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00880/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar