Kommuniké från extra bolagsstämma i LeoVegas

Report this content


Extra bolagstämma 2019 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 28 augusti varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om incitamentsprogram till anställda
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000 euro. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.  

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Gears of Leo AB med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidare överlåta teckningsoptioner till högst 50 utvalda personer i koncernledning, ledande befattningshavare och nyckelanställda, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningskursen per aktie har i enlighet med beslutet fastställts till 50 kronor.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet uppgår till högst ca 1,00 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och förvärv samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Mårten Forste, Styrelseordförande
+46 (0) 8 410 367 66, marten.forste@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com


Om LeoVegas Mobile Gaming Group
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. 
LeoVegas är det ledande GameTechbolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.