LeoVegas AB: Kvartalsrapport 1 april– 30 juni 2019

Report this content

“LeoVegas levererar en god tillväxt med hög lönsamhet i en svårnavigerad miljö. Q2 2019 är vårt bästa kvartal någonsin och vi fortsätter att ta marknadsandelar.” – Gustaf Hagman, VD och koncernchef

ANDRA KVARTALET 2019: APRIL – JUNI [1]

 •  Intäkterna ökade organiskt med 8 procent till 94,4 MEUR (87,4).
 •  EBITDA uppgick till 15,1 MEUR (15,0), motsvarande en EBITDA marginal om 16,0 procent (17,2).
 •  Antalet deponerande kunder uppgick till 334 961 (309 987), en ökning med 8 procent.
 •  Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till 196 203 (175 500), en ökning med 12 procent.
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,07 EUR (0,07) samt 0,07 EUR (0,07) efter utspädning.

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 •  LeoVegas beviljades spellicens i Spanien. Två veckor efter beviljad licens lanserades LeoVegas i Spanien.
 •  LeoVegas tekniska infrastruktur migrerades till molntjänsten Google Cloud.
 •  Flertalet produktnyheter lanserades, såsom förbättrade sökfunktioner, multiplay på mobilen och exklusiva spel.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 •  Preliminära intäkter i juli uppgick till 29,7 EUR (27,1) motsvarande en tillväxttakt på 9 procent.
 •  LeoVegas har valt att inte ansöka om spellicens på den nyligen omreglerade schweiziska marknaden. Schweiz stod för 2,2 MEUR av intäkterna under det andra kvartalet.
 •  Dersim Sylwan har rekryterats som ny Chief Marketing Officer och tillträder sin tjänst senast 1 januari 2020.
 •  Louise Nylén slutar som vice VD. Hennes roll kommer inte att ersättas.
 •  Kallelse till extra bolagstämma den 28 augusti avseende incitamentsprogram. Kallelse finns på bolagets hemsida.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

Första halvåret 2019
Under det första halvåret 2019 har vi genererat en god underliggande tillväxt och lönsamhet trots en svårnavigerad extern miljö på flera av våra största marknader.

Siffror under det andra kvartalet
Under det andra kvartalet uppgick intäkterna till 94,4 MEUR (87,4), vilket motsvarar en ökning med 8 procent. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 8 procent. Tillväxten har under perioden varit god på de flesta av våra marknader. Storbritannien fortsätter dock att vara utmanande. Exkluderat Storbritannien uppgick den organiska tillväxten till 26 procent. Sverige har samtidigt funnit en ny bas att växa från efter den nya regleringen och våra intäkter har utvecklats positivt månad för månad under kvartalet.

Jämfört med för ett år sedan har LeoVegas en mer hälsosam geografisk intäktsmix. Detta innebär att vi inte är lika känsliga för utmaningar som kan uppstå på en specifik marknad, vilket i sin tur har medfört att vi har en minskad affärsrisk i koncernen.

EBITDA resultatet under det andra kvartalet uppgick till 15,1 MEUR (15,0), motsvarande en EBITDA marginal om 16,0 procent (17,2 procent). Ett ökat fokus på effektivitet och kostnadskontroll har gett önskad effekt och vi fortsätter att se över våra externa avtal och optimera vår egen organisation. Detta arbete bidrar med nödvändiga skalfördelar och motverkar effekten av att vi betalar mer i spelskatt. Såsom tidigare kommunicerats minskade även våra marknadsföringsinvesteringar jämfört med årets första kvartal. En bidragande orsak till detta är en mer återhållsam marknadsföring i Sverige under kvartalet. Dessutom har en del senareläggningar av kampanjer från det andra till det tredje kvartalet påverkat kostnaderna och bidragit till rörelseresultatet, vilket kommer att ha en omvänd effekt under det tredje kvartalet.

För att ytterligare dra nytta av den kompetens som tillförts genom förvärv, samt för att bli mer effektiva, har vi omstrukturerat landsorganisationerna för Storbritannien och Italien. Vi har flyttat in landspecifika funktioner till våra centrala team samt tagit bort roller som dubblerats på grund av förvärven. Detta är ett av många initiativ för ökad effektivitet och optimering inom koncernen.

Sverige
Sverige har nu varit en reglerad marknad i över ett halvår och utvecklingen börjar ge en fingervisning om vilken marknad vi kommer att få på lång sikt. Vi är nöjda med vår egen utveckling i Sverige och bedömer att vi tar marknadsandelar. LeoVegas är idag det enskilt största casinovarumärket i Sverige. Vårt fokus på produkt och kundupplevelse, erfarenhet från reglerade marknader samt ett starkt varumärke bidrar till vår positiva utveckling. Dessutom har lanseringarna av GoGoCasino och Pixel.bet varit framgångsrika och varumärkena uppskattas av våra svenska kunder.

Som stor och långsiktig aktör både i Sverige och globalt vill vi på LeoVegas medverka till att förändra synsättet på branschen. Det finns idag ett stort behov av att utbilda och informera allmänheten, opinionsbildare och politiker om vår bransch, vad vi står för och vilket arbete vi utför – inte minst inom ansvarsfullt spelande och hållbarhetsarbete. Detta är viktigt för att säkerställa att vi gemensamt ser till att den nya regleringen blir en framgång med ett högt deltagande i licenssystemet, dvs. en hög kanalisering, och med ett omfattande konsumentskydd.

Expansion
Enbart två veckor efter att vi fick vår licens gick vi live i Spanien som första ny-licensierad aktör. Det visar på styrka och snabbhet inom LeoVegas och är ytterligare ett bevis på att vår erfarenhet från reglerade marknader gynnar oss. Spanien är ett steg i vår fortsatta expansion och vi har även nyligen gjort lanseringar i andra spansktalande länder som Chile och Peru, samt även i Brasilien.

Teknik
Under kvartalet har vi migrerat över vår teknik till molntjänsten Google Cloud. Flytten innebär att vi kan skala vår tekniska infrastrukturmiljö bättre utan att behöva investera i hårdvara. Inom området produktinnovation har vi bland annat lanserat förbättrad sökfunktionalitet, multiplay på mobilen och nya exklusiva casinospel för LeoVegas kunder.

Finansiella mål
Vi upprepar våra ambitiösa finansiella mål för 2021 om 600 MEUR i intäkter och 100 MEUR i EBITDA. Vi vill förtydliga att målen i första hand bygger på organisk tillväxt men även intäkter från potentiella framtida förvärv.

Kommentar om det tredje kvartalet
Intäkter för juli månad uppgick till 29,7 MEUR (27,1), motsvarande en tillväxttakt på 9 procent.

LeoVegas har valt att inte ansöka om licens på den nyligen omreglerade schweiziska marknaden och vi tar därför inte längre emot spel från den marknaden. Schweiz stod för 2,2 MEUR i intäkter under det andra kvartalet.

Vår nuvarande bedömning är att gruppens marknadsföringskostnader kommer att öka under det tredje kvartalet i jämförelse med det andra kvartalet, både i relation till våra intäkter och i absoluta tal.

Slutord
Vi har återigen levererat ett kvartal med organisk tillväxt kombinerat med en god lönsamhet. De investeringar som gjordes 2018 och effektivitetsarbetet under 2019 börjar att generera avkastning i form av en ökad skalbarhet i verksamheten. Trots detta är vi inte nöjda och arbetar kontinuerligt med att bli ännu bättre. Den externa marknadsmiljön på flera nyckelmarknader är för närvarande mer turbulent och svårbedömd än tidigare, vilket skapar nya utmaningar och krav men ger oss samtidigt stora möjligheter att växa och ta marknadsandelar. Vi fortsätter att fokusera på att bli det globala casinobolaget nummer 1 – vi är King of Casino!

Presentation av rapporten - idag klockan 09:00
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 5793609 eller via – https://edge.media-server.com/m6/p/fas3by79

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 08:00 CEST. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO 
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO 
+46 (0) 8 410 367 66, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance 
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

Om LeoVegas Mobile Gaming Group:
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärken i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.[1]
Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.