DELÅRSRAPPORT Juli - September 2019

Report this content

Koncern 1 juli - 30 september 2019

  • Nettoomsättning 3 482 kSEK (4 629 kSEK)
  • Resultat efter skatt -116 kSEK (181 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK)
  • Soliditet 25% (34%)

Moderbolag 1 juli - 30 september 2019

  • Nettoomsättning 50 kSEK (0 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till –102 kSEK (-148 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK)
  • Soliditet 75% (73%)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Svag omsättning – Rätt produkter

Tredje kvartalet innebar både bakslag och framgång för koncernen. Märkbart i siffrorna är en tillbakagång i försäljningen i dotterbolaget Techtum; som hade ett mycket starkt Q3 2018. Samtidigt ökar marginalerna igen och kapitalbindningen minskar. Bakgrunden är en kraftigt ökad försäljning i dotterbolaget AlphaHelix Technologies; där vi säljer våra egna produkter.

Ackumulerat under året så är koncernsiffrorna mycket lika föregående år; för såväl resultat som omsättning. Dock är koncernens ackumulerade kassaflöde något bättre än föregående år..

Dotterbolaget Techtum tappade mycket i försäljning under Q3 jämfört med föregående år. Upplevelsen är att marknaden har mycket långa ledtider. När bolaget nu successivt rör sig mot större affärer blir också ledtiderna längre. Aktivitetsgraden är fortsatt hög och förhoppningen är att man ackumulerat en framtida orderstock med dagens många offerter. Positivt är att försäljningen av maskiner ökat något; vilket säkrar framtida intäkter av förbrukningsvaror och service.

Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har haft en mycket bra period med ordrar till både Kina och Saudiarabien på Rob™, bolagets egenutvecklade vätskehanteringsrobot. Volymerna är fortsatt låga men referenskunderna blir allt fler.

AlphaHelix andra huvudprodukt, BugScreener™, fortsätter att generera goda intäkter; men inga nya installationer är gjorda under perioden.

Händelser efter perioden

I oktober begärde Mattias Molin utträde ur styrelsen. Mattias är sedan januari 2018 interims-VD på deltid och önskade en tydligare ansvarsfördelning. Lösningen anses fördelaktig för att genomföra eventuella förvärv.

Försäljningen i oktober har fortsatt med relativt låga siffror i dotterbolaget Techtum. Om inte försäljningen ökar under Q4 måste ledningen genomföra åtgärder för att säkra framtida kassaflöde. Q4 är dock historiskt koncernens starkaste kvartal.

Aktien

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något nedåtgående trend. Handeln är mycket begränsad. Bolagets egna finansiella risk har ökat något. Sammantaget gör detta att kursrisken ökat ytterligare. Ledningen har fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare. Ambitionen har hela tiden varit att undvika nyemissioner; annat än för förvärv och konkreta utvecklingsprojekt.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 200 aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums marknadsför produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS med fokus på precision, effektivitet och ekonomi för kunderna. Bolaget är också marknadsledande inom produkter för biobanker; med marknadens bredaste sortiment.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™. Bolaget tillverkar också αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden; de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

 

 

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2019-09-30 2018-12-31
LabKompaniet 27 831 490 27 831 490
Mattias Molin 150 000 150 000

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2019 publiceras 2020-02-17.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i oktober 2019

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 0708 970 790

bolagets resultat och finansiell ställning.

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a november, 2019.

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
2019-07-01-2019-09-30 2018-07-01-2018-09-30 2019-01-01-2019-09-30 2018-01-01-2018-09-30 2018-01-01-2018-12-31 
Nettoomsättning 3 446 4 629 12 354 12 590 18 328
Summa intäkter 3 482 4 684 12 494 12 846 18 498
Rörelsekostnader -3 496 -4 321 -12 603 -12 654 -17 236
Avskrivningar -78 -137 -243 -525 -473
Rörelseresultat -92 226 -351 -333 -1 262
Finansiella poster netto -23 -55 -68 -121 -155
Resultat efter finansiella poster -116 181 -420 -454 -1 417
Skatt - - - -33
Resultat efter skatt -116   181    -420 -454 -1 450Balansräkning i sammandragkoncern (kSEK) 
2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 553 922 1 281
Finansiella anläggningstillgång 46 58 38
Lager 4 745 5 013 5 261
Kundfordringar                            2 043 2 696 3 430
Övriga omsättningstillgångar 725 531 331
Kassa och bank 85 781 135
Summa tillgångar 8 196 10 001 10 476
Eget Kapital 2 084                            3 397 3 841
Avsättningar 195 0 0
Långfristiga skulder 200 425
Kortfristiga skulder 5 917 6 404 6 210
Summa eget kapital och skulder 8 196 10 001 10 476
Ställda säkerheter                                                 3 400 3 400 3 400


Nyckeltal
Q3 2019 Q3 2018 2018
Soliditet, % 25 34 37
Antal aktier 52 832 418 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,00 0,01 -0,02
Medeltal anställda 10 10 8Koncernens kassaflödesanalys
Ack 2019 Helår 2018
Resultat efter finansiella poster -420 -865
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Avskrivningar och nedskrivningar 243 116
   Övriga poster 204 -425
Skatt 51
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 27 -1 225
Förändring av rörelsekapital
   Förändring av varulager 68 449
   Förändring av fordringar 1728 -276
   Förändring av kortfristiga skulder -1894 931
Kassaflöde från den löpande verksamheten -71 -122
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 126 434
Förvärv av verksamhet 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 126 434
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Emissionskostnader 0 0
Upptagna lån 0 0
Amorteringar av lån -225 -600
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -225 -600
Årets kassaflöde -170 -287
Likvida medel vid årets början -1 610 -1 322
Likvida medel vid årets slut -1 779 -1 610
Erhållen ränta uppgår till 0 0
Betald ränta uppgår till -79 -79


Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)
2019-07-01   -2019-09-30 2018-07-01     -2018-09-30
Nettoomsättning 50 0
Övriga intäkter
Summa intäkter 50 0
Rörelsekostnader -152 -148
Avskrivning anläggningstillg.
Rörelseresultat -102 -148
Finansiella poster netto 0 0
Resultat efter finansiella posterKoncernbidrag -102 -148
Resultat efter skatt -102 -148


Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)
2019-09-30 2018-09-30
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 993 6 993
Lager 0 0
Kundfordringar 0 0
Övriga omsättningstillgångar 2 412 2 767
Kassa och bank 68 714
Summa tillgångar 9 473 10 474
Eget Kapital 7 121 7 658
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2 352 2 816
Summa eget kapital och skulder 9 473   10 474

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Prenumerera

Dokument & länkar