Bokslutskommuniké 2002

Report this content

Bokslutskommuniké 2002 SAMMANFATTNING OKTOBER-DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 65,1 procent till 412,7 (249,9) MSEK Kassaflödet efter investeringar var positivt och uppgick till 26,3 (-20,1) MSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till 26,7 (-34,7) MSEK SAMMANFATTNING JANUARI-DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 21,5 procent till 1 378,6 (1 134,7) MSEK Kassaflödet efter investeringar var positivt och uppgick till 94,9 (-166,8) MSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,0 (-47,5) MSEK Kostnad för inkurans i lager och inköpsåtaganden uppgick till 42,1 (33,5) MSEK MARKNAD Telekom Marknaden för produkter inom infrastruktur för trådlös telekom har under kvartalet varit fortsatt svag och präglats av en avvaktande hållning. Det råder fortfarande osäkerhet kring 3G-marknaden och osäkerheten kommer att bestå under det närmaste halvåret. Den låga investeringsnivån vad gäller 3G-marknaden hänger delvis samman med få lanserade telefoner. Marknaden drivs till stora delar av de initiala kraven på täckning. De produkter som utgör väldefinierade erbjudanden till kunderna, som nya datatjänster och MMS-förberedda telefoner, är hittills inriktade mot 2,5G-tillämpningar. Efterfrågan inom LGP:s telekomsegment har trots detta ökat under fjärde kvartalet. Orsaken till att LGP:s försäljning fortsatt att utvecklas bättre än marknaden i stort är, liksom tidigare under året, bland annat att behovet av den typ av produkter som LGP erbjuder har ökat i befintliga och nya nät, att dessa produkter inhandlas tidigt i uppbyggnaden av nya nät samt att LGP är ett av de marknadsledande bolagen inom detta segment. På tillväxtmarknaderna USA, Ryssland och Indien har noterats fortsatt hög aktivitetsnivå under kvartalet. Under kvartalet tecknades ett ramavtal med systemtillverkaren NEC. Avtalet avser TMA:er för 3G för leverans 2003. Under kvartalet utgjorde försäljningen av TMA:er (masttoppsförstärkare) till 3G-nät cirka 35 procent av den totala försäljningen av TMA:er. Motsvarande siffror för helåret 2002 var cirka 42 procent. Marknaden karaktäriseras av hård pris- och marginalpress. Kvartalsresultatet för LGP har följaktligen påverkats av bruttomarginalsänkningar för vissa produkter. Europa Utbyggnaden av de 3G-nät som inleddes under tidigare kvartal har fortsatt, liksom utbyggnaden av GSM-nät i östra Europa. Även övriga Europa uppvisar en något förbättrad marknadsutveckling för 2G. Nord- och Sydamerika I USA och Mexiko har en fortsatt utbyggnad av GSM-näten medfört att intresset legat på en stabil nivå. Brasilien har under perioden öppnat 2G-nät, vilket dock inte medfört någon ökad försäljning under kvartalet. Asien Försäljningen har ökat i Kina och Sydostasien. Marknadssituationen är dock fortfarande splittrad i Asien. Utvecklingen i Kina präglas av osäkerhet och avvaktande hållning. En högre aktivitet vad gäller 2G- marknaden noterades under kvartalet, vilket delvis kan bero på osäkerheten om när ett beslut om tilldelning av 3G-licenser kan komma. Det är oklart om ett beslut angående utbyggnad av 3G-nät i landet kommer före utgången av 2003. Uppdragstillverkning Utvecklingen inom affärsområdet Uppdragstillverkning är fortsatt stabil. Försäljningen till fordons- och livsmedelsindustri har ökat under kvartalet, medan utvecklingen inom medicinteknik varit något svagare. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 65,1 procent till 412,7 (249,9) MSEK. Därmed blev kvartalet försäljningsmässigt LGPs bästa hittills. RESULTAT Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 30,4 (-27,7) MSEK vilket innebär en förbättring med 58,1 MSEK. Rörelseresultatet har påverkats negativt av realiserade och orealiserade kursförluster på 1,2 (0,9) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 26,7 (- 34,7) MSEK. KAPITALBINDNING Kundfordringarna uppgick till 285,1 (190,4) MSEK vilket motsvarar 20,7 (16,8) procent av nettoomsättningen de tolv senaste månaderna. Lagret uppgick till 202,4 (228,1) MSEK motsvarande 14,7 (20,1) procent av samma nettoomsättning. INVESTERINGAR Investeringarna i maskiner och inventarier under fjärde kvartalet uppgick till 23,5 (20,6) MSEK. Investeringar gjordes i byggnader och mark för 0,1 (0,0) MSEK. Aktivering av utvecklingsarbete gjordes under kvartalet med 0,1 (0,0) MSEK och redovisas i balansräkningen under Övriga immateriella anläggningstillgångar. Totalt har under året utgifter för utveckling om 7,2 (0,0) MSEK aktiverats. FINANSIELL STäLLNING Soliditeten uppgick den 31 december 2002 till 69,5 (70,3) procent. De likvida medlen uppgick vid årets utgång till 45,8 (54,1) MSEK, medan nettoskulden var 125,1 (215,5) MSEK. Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 150,0 (150,0) MSEK. Kassaflödet efter investeringar var under fjärde kvartalet, liksom under de tre föregående kvartalen, positivt och uppgick till 26,3 (-20,1) MSEK. Det positiva kassaflödet har använts till att minska upplåningen. MEDARBETARE Den 31 december 2002 var antalet medarbetare 843 (719). Medelantalet anställda under kvartalet var 850 (755). MODERBOLAGET Resultatet efter finansiella poster uppgick för perioden januari- december 2002 till -9,5 (3,9) MSEK. Per den 31 december 2002 var det egna kapitalet 868,2 (868,6) MSEK. Investeringar gjordes under januari- december 2002 med 0,3 (91,8) MSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,1 (26,6) MSEK. UTDELNING Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning ska utgå för 2002. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 6 maj 2003 kl 17.00 i bolagets lokaler i Tullinge, Alfred Nobels väg 107. BUD PÅ Allgon AB (publ) LGP offentliggjorde den 21 januari 2003, det vill säga efter rapportperiodens utgång, ett erbjudande om samgående till aktieägarna i Allgon AB (publ). Allgon AB (publ) har en stark position inom framför allt basstationsantenner och repeatrar. Bolagen kompletterar varandra väl, såväl i Sverige som internationellt, vad avser produkter, kundbas och geografisk täckning. Budet stöds av styrelserna i de båda bolagen. Prospekt rörande erbjudandet beräknas distribueras omkring den 17 februari 2003. Anmälningsperioden beräknas löpa från den 18 februari 2003 till och med den 10 mars 2003. Under förutsättning att LGP fullföljer erbjudandet senast den 13 mars 2003 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas den 24 mars 2003. LGP:s aktieägare ska, vid en extra bolagsstämma som beräknas hållas den 3 mars 2003, fatta erforderliga beslut med anledning av erbjudandet. Om erbjudandet fullföljs beräknas omstruktureringskostnader om sammanlagt 70-80 miljoner kronor komma att belasta den nya koncernens resultat under 2003. En sammanslagning kommer vidare att innebära en översyn av koncernens lokalbehov, varvid nedskrivningsbehov och eventuellt ytterligare omstruktureringskostnader kan komma att uppstå. Årliga kostnadsbesparingar i storleksordningen 75 MSEK beräknas uppkomma. REDOVISNINGSPRINCIPER LGP har från den 1 januari 2002 tillämpat följande nya rekommendationer från Redovisningsrådet: RR1:00 Koncernredovisning, RR 15 Immateriella tillgångar, RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar, RR 17 Nedskrivningar, RR 21 Lånekostnader samt RR 23 Upplysningar om närstående. Tillämpningen av RR 1:00, RR16, RR 17, RR 21 samt RR 23 har inte medfört någon väsentlig effekt på resultat- och finansiell ställning. Enligt RR 15 Immateriella tillgångar skall utgifter för utveckling av nya produkter redovisas som immateriella tillgångar om sådana utgifter med hög säkerhet kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar för företaget. Anskaffningsvärdet för sådan immateriell tillgång skall avskrivas över dess bedömda nyttjandeperiod. LGP:s tillämpning av de nya reglerna innebär att en noggrann prövning görs av samtliga utvecklingsprojekt. För att motivera aktivering av nedlagda utgifter krävs att LGP med stor säkerhet kan bedöma att kundorder kommer att erhållas. Enligt LGP:s tidigare redovisningsprinciper kostnadsfördes samtliga utgifter för utveckling av nya produkter. Från och med den 1 januari 2002 redovisas kursdifferenser hänförbara till rörelsen som övriga intäkter/kostnader netto. Jämförelsetal har ej omräknats. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i bokslutsrapporten som i senaste årsredovisningen. UTBLICK I delårsrapporten den 18 oktober 2002 lämnades följande utblick: "För telekommarknaden som helhet har det tredje kvartalet inte visat några tecken på förbättring och framtidsutsikterna är fortsatt osäkra. LGP bedömer att dess nisch inom telekommarknaden kommer att ha en fortsatt stabil utveckling under det närmaste kvartalet. Det första kvartalet 2003 kan komma att påverkas negativt av normala säsongsvariationer. För uppdragstillverkningen är orderläget stabilt." LGP gör nu följande bedömning: För telekommarknaden som helhet är framtidsutsikterna fortsatt osäkra. En viss högre aktivitetsnivå, som ännu inte resulterat i ökad orderingång, noterades under fjärde kvartalet. För LGP kommer första kvartalet att uppvisa en svag utveckling inom Telekom till följd av säsongsvariationer. För uppdragstillverkning är orderläget fortsatt stabilt. ANALYTIKER- OCH PRESSMÖTE Torsdagen den 30 januari kl. 08.30 på Operaterassen, Stockholm. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Den fullständiga årsredovisningen för LGP Telecom Holding AB (publ) för 2002 kommer att finnas tillgänglig från början av mars 2003. Den kommer samtidigt även att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.lgp.se och skickas ut till bolagets aktieägare. Årsredovisning Början av mars 2003 Extra bolagsstämma 3 mars 2003 Bolagsstämma 6 maj, 2003 Delårsrapport januari-mars 6 maj 2003 Delårsrapport januari-juni 11 juli 2003 Delårsrapport januari-september 17 oktober 2003 Stockholm 30 januari 2003 LGP Telecom Holding AB (publ) Styrelsen Denna bokslutskommuniké har översiktligt granskats av LGP:s revisorer. För ytterligare information kontakta: Bengt Broman, Koncernchef Telefon 070 570 10 30 Claes Silfverstolpe, CFO Telefon 070 898 83 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00010/wkr0001.doc Hela Bokslutkommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00010/wkr0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument & länkar