Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET *Nettoomsättningen ökade med 13,6 procent till 317,9 (279,7) MSEK *Kassaflödet efter investeringar var positivt och uppgick till 2,6 (- 52,6) MSEK *Nedskrivning av lager och reservering av inköpsåtaganden med 42,3 (32,2) MSEK *Rörelseresultatet uppgick till -36,6 (-29,1) MSEK *Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar uppgick till 5,7 (3,1) MSEK SAMMANFATTNING FÖRSTA HALVÅRET *Nettoomsättningen minskade med 11,0 procent till 583,9 (655,7) MSEK *Kassaflödet efter investeringar var positivt och uppgick till 38,0 (- 132,7) MSEK *Nedskrivning av lager och reservering av inköpsåtaganden med 43,1 (33,5) MSEK *Rörelseresultatet uppgick till -42,8 (13,0) MSEK *Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar uppgick till 0,3 (46,5) MSEK MARKNAD Telekom Marknaden för produkter inom infrastruktur för trådlös telekom har under kvartalet varit fortsatt svag och präglats av låg investeringstakt och en avvaktande hållning. LGP kan dock notera att efterfrågan inom bolagets telekomsegment stärkts vilket inneburit en något stigande orderingång och försäljning. Trots den allmänt svaga marknadsutvecklingen har LGPs försäljning utvecklats något bättre än marknaden i stort jämfört med föregående kvartal. Detta beror bland annat på att behovet av den typ av produkter som LGP erbjuder har ökat i befintliga och nya nät, att dessa produkter inhandlas tidigt i uppbyggnaden av nya nät samt att LGP är ett av de marknadsledande bolagen inom detta segment. Europa Utbyggnadstakten av GSM-nät i östra Europa har medfört en ökad försäljning medan övriga Europa haft en fortsatt svag marknadsutveckling. Försäljningen av LGPs 3G relaterade produkter har utvecklas väl i regionen. Nord- och Sydamerika I Nord- och Mellanamerika har en fortsatt utbyggnad av GSM-näten medfört att försäljningen legat på en stabil nivå. Asien I Asien råder en splittrad marknadssituation. Marknadsutvecklingen i Kina har präglats av ökad osäkerhet och lägre försäljning medan försäljningen i Sydostasien utvecklats väl. Uppdragstillverkning Försäljningen avseende uppdragstillverkning var under andra kvartalet stabil. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 13,6 procent till 317,9 (279,7) MSEK. RESULTAT Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -36,6 (-29,1) MSEK vilket innebär en minskning med 7,5 MSEK. Det har belastats med reservering på 3,4 MSEK för osäkra kundfordringar. Rörelseresultatet har vidare påverkats negativt av lagernedskrivningar och reserveringar för inköpsåtaganden på sammanlagt 42,3 (32,2) MSEK, varav 38,3 (28,9) MSEK är hänförligt till telekomprodukter och 4,0 (3,3) MSEK avser uppdragstillverkning. Lagernedskrivningen avseende telekomprodukter beror främst på en snabbt förändrad marknadssituation och därigenom ett delvis föråldrat produktsortiment samt på att tillverkning av kundspecifika produkter i något fall inletts utan att order sedan erhållits. Trots stora ansträngningar har det inte visat sig möjligt att i någon större utsträckning sälja detta lager. Åtgärder har vidtagits för att förbättra företagets rutiner för att minska risken för liknande problem i framtiden. Lagernedskrivningen och reserveringen för inköpsåtagande kan uppdelas på följande sätt: Lager avsett för den nordamerikanska marknaden 7,6 Lager avsett för den kinesiska marknaden 16,3 Övrig inkurans 14,4 Totalt 38,3 Rörelseresultatet har påverkats negativt av realiserade och orealiserade kursförluster på -5,3 (0,9) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -38,5 (-34,4) MSEK. KAPITALBINDNING Kundfordringarna uppgick till 253,0 (219,6) MSEK vilket motsvarar 23,8 (16,2) procent av nettoomsättningen de tolv senaste månaderna, medan lagret uppgick till 184,4 (282,6) MSEK motsvarande 17,3 (20,8) procent av samma nettoomsättning. Den planerade investeringen i nytt huvudkontor på företagets tomt i Sollentuna sköts redan på senhösten 2001 på framtiden. Någon omprövning av detta beslut har inte gjorts. I balansräkningen är denna fastighet upptagen till 92,4 MSEK. INVESTERINGAR Investeringarna under kvartalet var låga och uppgick till 2,1 (28,2) MSEK avseende maskiner och inventarier, samt 1,2 (66,2) MSEK avseende byggnader och mark. Aktivering av utvecklingsarbete har gjorts med 2,8 ( - ) MSEK och redovisas under Övriga immateriella tillgångar. FINANSIELL STäLLNING Soliditeten uppgick den 30 juni 2002 till 68,3 (56,6) procent. Vid årets början var den 70,3 procent. De likvida medlen uppgick vid kvartalets utgång till 41,2 (18,6) MSEK, medan nettoskulden var 179,6 (370,2) MSEK. Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 150,0 (60,0) MSEK. Kassaflödet efter investeringar var under andra kvartalet, liksom under det första, positivt och uppgick till 2,6 (-52,6) MSEK. Det positiva kassaflödet under året har använts till att minska upplåningen. MEDARBETARE Antalet medarbetare uppgick per 30 juni 2002 till 865 (845). I dessa siffror ingår korttidsanställd personal för sommarmånaderna. Vid årets ingång var antalet anställda 719. Medeltalet anställda under kvartalet uppgick till 807 (886). MODERBOLAGET Resultatet efter finansiella poster uppgick för första halvåret till - 7,9 (-2,9) MSEK. Det egna kapitalet var per den 30 juni 2002 861,8 (669,1) MSEK. Investeringar gjordes under första halvåret med 0,0 (5,4) MSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,0 (0,0) MSEK. REDOVISNINGSPRINCIPER LGP har från 1 januari 2002 tillämpat följande nya rekommendationer från Redovisningsrådet: RR1:00 Koncernredovisning, RR 15 Immateriella tillgångar, RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar RR 17 Nedskrivningar, RR 21 Lånekostnader samt RR 23 Upplysningar om närstående. Tillämpningen av RR 1:00, RR16, RR 17, RR 21 samt RR 23 har inte medfört någon väsentlig effekt på resultat- och finansiell ställning. Enligt RR 15 Immateriella tillgångar skall utgifter för utveckling av nya produkter redovisas som immateriella tillgångar om sådana utgifter med hög säkerhet kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar för företaget. Anskaffningsvärdet för sådan immateriell tillgång skall avskrivas över dess bedömda nyttjandeperiod. LGPs tillämpning av de nya reglerna innebär att en noggrann prövning görs av samtliga utvecklingsprojekt. För att motivera aktivering av nedlagda utgifter krävs att LGP med stor säkerhet kan bedöma att kundorder kommer att erhållas. Enligt LGPs tidigare redovisningsprinciper kostnadsfördes samtliga utgifter för utveckling av nya produkter. Från och med 1 januari 2002 redovisas kursdifferenser hänförbara till rörelsen som övriga intäkter/kostnader netto. Jämförelsetal har ej omräknats. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. UTBLICK I föregående delårsrapport den 23 april 2002 lämnades följande utblick: "Någon prognos för 2002 lämnas inte. LGP finner dock ingen anledning att ha en annan uppfattning än andra aktörer om telekommarknaden under 2002. LGP noterar för tillfället en svagt ökande orderingång inom telekomsegmentet. För mekanikprodukter är orderläget stabilt." LGP gör nu följande bedömning: För telekommarknaden som helhet har första halvåret inte visat några tecken på förbättring och framtidsutsikterna är fortsatt osäkra. LGP bedömer att dess nisch inom telekommarknaden kommer att ha en svagt positiv utveckling under resten av året. För mekanikprodukter är orderläget stabilt ANALYTIKER- OCH PRESSMÖTE Onsdag 21 augusti kl 08.30 på Operaterassen, Stockholm KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Delårsrapport januari-september 22 oktober 2002 Bokslutskommuniké 30 januari 2003 Bolagsstämma 20 mars 2003 Delårsrapport januari-mars 24 april 2003 Delårsrapport januari-juni 11 juli 2003 Delårsrapport januari-september 17 oktober 2003 Stockholm 21 augusti 2002 Styrelsen Denna delårsrapport har översiktligt granskats av LGPs revisorer. För ytterligare information kontakta: Bengt Broman, Koncernchef Telefon 070 570 10 30 Claes Silfverstolpe, CFO Telefon 070 898 83 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020820BIT01190/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020820BIT01190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar