Kallelse till ordinarie bolagsstämma i LGP Telecom Holding AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i LGP Telecom Holding AB den 6 maj 2003 Aktieägarna i LGP Telecom Holding AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 6 maj 2003 kl 17.00 i bolagets lokaler i Tullinge, Alfred Nobels Allé 109. ANMäLAN M.M. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska - dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 25 april 2003 - dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget under adress LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 SOLNA, eller per telefon 08-507 480 00 eller per telefax 08-507 481 49 senast fredagen den 30 april 2003 klockan 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer (organisationsnummer), telefonnummer, adress och aktieinnehav. I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar samt registreringsbevis för juridisk person skickas till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 25 april 2003. DAGORDNING 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Verkställande direktörens redogörelse. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 12. Val av styrelseledamöter. 13. Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av samtliga aktier respektive andelar i de båda helägda dotterföretagen Håmex Hårdmetallverktyg AB och Bertmann feinmechanische Erzeugnisse und Werkzeugbau GmbH till en bolaget närstående person. 14. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag om inrättande av nomineringskommitté, ersättningskommitté och revisionskommitté. 15. Övriga frågor. 16. Stämmans avslutande. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Utdelning (punkt 8 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2002. Ändring av bolagsordningen (punkt 9) Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande: § 2: Styrelsens säte skall ändras från "Stockholms kommun" till "Täby kommun". § 6. Ökning av det högsta antal styrelseledamöter, som kan utses av bolagsstämman, från "högst sex ledamöter" till "högst sju ledamöter". § 9: Angivande av att bolagsstämma skall kunna hållas, förutom i Falköping, Stockholm eller Botkyrka, jämväl i Täby. Vidare föreslås andra stycket tas bort, då detta numera följer av en uttrycklig lagbestämmelse. Överlåtelse av samtliga aktier respektive andelar i de båda helägda dotterföretagen Håmex Hårdmetallverktyg AB och Bertmann feinmechanische Erzeugnisse und Werkzeugbau GmbH till en bolaget närstående person (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i enlighet med styrelsens fullständiga förslag till beslut, godkänner överlåtelse av samtliga aktier i det svenska helägda dotterbolaget Håmex Hårdmetallverktyg AB ("Håmex") jämte samtliga andelar i det helägda österrikiska dotterföretaget Bertmann feinmechanische Erzeugnisse und Werkzeugbau GmbH ("Bertmann") till Mikael Gottschlich, styrelseledamot, tillika aktieägare och före detta verkställande direktör i LGP Telecom Holding AB, varvid köpeskillingen för Håmex skall uppgå till 20 miljoner kronor och köpeskillingen för Bertmann till 18 miljoner kronor, motsvarande värdet på ifrågavarande bolag enligt ett oberoende värderingsutlåtande upprättat av PricewaterhouseCoopers. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. ÖVRIGA BESLUTSFÖRSLAG Aktieägare representerande cirka 30 procent av bolagets aktier och röster har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta för de nedan som punkterna 10 -12 angivna beslutsförslagen: Punkt 10: Sju ledamöter och ingen suppleant. Punkt 11: Arvode till styrelsen med sammanlagt 875 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorerna enligt räkning. Punkt 12: Omval av styrelseledamöterna Dag Tigerschiöld, Mikael Gottschlich, Bengt Broman, Sven Hagströmer och Mats Gustavsson samt nyval av Per Wejke och Lars Spongberg. Punkt 14 Sveriges Aktiesparares Riksförbund har i egenskap av aktieägare i bolaget föreslagit att bolagsstämman skall fatta beslut om att dels utse en nomineringskommitté med uppgift att bereda frågor avseende styrelseval och nominering av lämpliga styrelseledamöter, dels att uppdra åt styrelsen att utse en ersättningskommitté med uppgift att bereda frågor avseende ersättning till VD samt av incitamentsprogram till ledning och anställda, och dels uppdra åt styrelsen att utse en revisionskommitté med uppgift att bereda frågor rörande kontroll över bolagets redovisning och ledning. HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen jämte överlåtelse av samtliga aktier respektive andelar i de båda helägda dotterföretagen Håmex och Bertmann till en bolaget närstående person samt styrelsens redogörelse över överlåtelserna jämte PricewaterhouseCoopers oberoende värdering av de båda bolagen finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med den 17 april 2003 och översänds till de aktieägare som begär att få del av handlingarna samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Stockholm i april 2003 LGP Telecom Holding AB (publ) Styrelsen LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem. Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter. Koncernen har cirka 1 500 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om 2,5 cirka miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00970/wkr0002.pdf

Dokument & länkar