LGP Delårsrapport jan-mars 2003

Delårsrapport januari-mars 2003 SAMMANFATTNING JANUARI-MARS ·Nettoomsättningen ökade till 317,2 (266,0) MSEK ·Kassaflöde efter investeringar var positivt, 2,9 (35,4) MSEK ·Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 6,8 (-6,2) MSEK ·Nedskrivning av anläggningstillgångar med 82,0 (-) MSEK redovisas under jämförelsestörande poster ·Resultat efter finansiella poster uppgick till -76,6 (-12,6) MSEK ·Resultat per aktie uppgick till -2,35 (-0,35) SEK · MARKNAD Telekom Marknaden för produkter inom infrastruktur för trådlös telekom har utvecklats svagt under kvartalet. Inledningen på kvartalet motsvarade LGP:s förväntningar med låg aktivitet på grund av säsongsvariationer. Den återhämtning som normalt ses i mars har dock uteblivit. Marknaden har influerats av det osäkra världsläget. Konflikten i Irak och den avvaktande konjunkturen torde ha påverkat investeringsviljan negativt. Osäkerheten kring 3G-marknaden väntas bestå under hela 2003. Utbudet på 3G-telefoner är, liksom tjänsteutbudet, fortfarande begränsat. Operatörerna är fortsatt mycket försiktiga när det gäller investeringar. Det finns tendenser bland operatörerna att fokusera om från 3G till 2,5G för att minska investeringsbehovet. I de länder där 3G har lanserats har mottagandet varit skiftande. I England har intresset varit svalt, medan den italienska marknaden varit mer positiv. Ett antal operatörer har redovisat bättre resultat än väntat, vilket på sikt torde kunna gynna investeringstakten. Under kvartalet utgjorde försäljningen av TMA:er (masttoppsförstärkare) till 3G-nät cirka 31 procent av den totala försäljningen av TMA:er. Motsvarande siffror för första kvartalet 2002 var cirka 34 procent. Marknaden karaktäriseras av hård pris- och marginalpress. På tillväxtmarknaderna Indien och Ryssland har marknadsutvecklingen varit stabil. Första kvartalet uppvisar dock en något lägre aktivitet i Indien. Europa Utbyggnaden av 3G-nät fortsätter, liksom utbyggnaden av GSM-nät i östra Europa. GSM-försäljningen fortsätter som förväntat. Den förväntade ökade efterfrågan från operatörerna avseende 3G-nät i Tyskland har ännu inte resulterat i volymorder. Nord- och Sydamerika Marknaden i Nordamerika har varit stabil under kvartalet. Från Sydamerika har det under kvartalet kommit signaler om ökande aktiviteter. Asien Utvecklingen i Asien präglas av osäkerhet och avvaktande hållning. Marknaden påverkas av den globala ekonomiska osäkerheten. Den återhämtning som brukar noteras i mars, efter det kinesiska nyåret, har inte märkts. Uppdragstillverkning Den avvaktande hållning som råder inom telekombranschen märks till följd av den svaga konjunkturen även i många övriga branscher. Första kvartalet 2003 uppvisar som en följd av detta en svag försäljning även inom affärsområde Uppdragstillverkning. FÖRVÄRV AV ALLGON Den 21 januari 2003 lämnade LGP ett erbjudande till aktieägarna i Allgon om att förvärva deras Allgonaktier i utbyte mot LGP-aktier. Vid utgången av mars 2003 var LGP ägare till aktier motsvarande 92,5 procent av rösterna och 90,1 procent av kapitalet i Allgon. Efter ytterligare en förlängningsperiod uppgick ägandet per den 22 april till 95,6 procent av rösterna och 94,2 procent av kapitalet. Allgonaktien avnoterades den 22 april från Stockholmsbörsen på grund av LGP:s stora ägande och den ringa handeln. I samband med att LGP uppnådde 90 procent av kapital och röster i Allgon påbörjades arbetet med att integrera de två bolagen. En ny operativ ledning för Telekomverksamheten utsågs och huvuddragen i den nya koncernens organisation fastställdes. Det mål om kostnadsbesparingar på sammanlagt 75 MSEK som tidigare kommunicerats kvarstår. Det gör också den tidigare publicerade bedömningen om omstruktureringskostnader på sammanlagt 70-80 MSEK. Huvuddelen av detta belopp förväntas påverka resultatet under andra kvartalet 2003. Under första kvartalet har inga omstruktureringskostnader redovisats i resultaträkningen. Integrationsarbetet mellan bolagen går enligt plan och har ytterligare stärkt ledningens tro på ett starkt gemensamt bolag. LGP och Allgon kompletterar varandra väl både när det gäller medarbetarnas kompetens, produktutbud och kundbas. En framtidstro präglar medarbetarna i bolagen. Nya integrerade produkter har visats för kunder och fått positivt mottagande. Även leverantörsledet har tagit emot nyheten om sammanslagningen positivt. I bokslutet för första kvartalet 2003 har förvärvet av Allgon behandlats på följande sätt: Allgons balansräkning har i sin helhet konsoliderats i LGP:s koncernbalansräkning. En goodwillpost på totalt 23,5 MSEK har uppkommit då förvärvet värderats efter de börskurser på LGP-aktien som rådde vid tidpunkterna för LGP:s förvärv av Allgonaktierna. De aktier som ännu inte förvärvats och för vilka tvångsinlösen påkallas har värderats till samma börskurs som de senast förvärvade aktierna. Förvärvsvärdet har justerats för förvärvskostnader hos LGP och beaktat strukturkostnader på sammanlagt 9,0 MSEK avseende avgångsvederlag till den avgående ledningen i Allgon och därefter jämförts med Allgons egna kapital per den 31 mars 2003. Den uppkomna differensen har redovisats som goodwill och kortfristig skuld vad gäller de ännu icke förvärvade aktierna. I koncernresultaträkningen har Allgon inte intagits utan resultatet kommer att konsolideras från och med den 1 april 2003. Det innebär att vissa nyckeltal, bland annat resultatmått per aktie, blir svårtolkade då de alltså omfattar även de aktier som nyemitterats, medan resultatsiffrorna inte inkluderar Allgons resultat. Därför har en proformaresultaträkning upprättats för första kvartalet 2003, liksom motsvarande proformaberäkning av vissa nyckeltal. Proformaresultaträkningen visar hur koncernens resultaträkning hade sett ut om Allgon hade förvärvats den 1 januari 2003. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 19,2 procent till 317,2 (266,0) MSEK. RESULTAT Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -75,2 (-6,2) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats negativt av nedskrivningar av anläggningstillgångar med totalt 82 MSEK, vilka redovisas som jämförelsestörande poster i resultaträkningen. Nedskrivningen avser dels en av företagets svenska fastigheter, där det efter förvärvet av Allgon står klart att fastigheten inte kommer att bebyggas och nyttjas av LGP, dels anläggningstillgångar i dotterbolaget Bertmann. Styrelsen för LGP kommer att föreslå ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2003 att såväl Bertmann som dotterbolaget Håmex säljs till ett pris som en oberoende värdering funnit skäligt. Rörelseresultatet har också påverkats av realiserade och orealiserade valutaresultat på -2,9 (-3,0) MSEK.Resultatet efter finansiella poster uppgick till -76,6 (-12,6) MSEK. KAPITALBINDNING Kundfordringarna uppgick till 465,9 (190,0) MSEK. Av detta belopp är 271,2 (190,0) MSEK hänförligt till koncernen exklusive Allgon vilket motsvarar 19,0 (18,5) procent av nettoomsättningen de tolv senaste månaderna. Lagret uppgick till 427,3 (218,9) MSEK. Av detta belopp är 198,3 (218,9) MSEK hänförligt till koncernen exklusive Allgon vilket motsvarar 13,9 (21,4) procent av samma nettoomsättning. INVESTERINGAR Investeringarna i maskiner och inventarier under första kvartalet i koncernen exklusive Allgon uppgick till 8,3 (4,9) MSEK. Investeringar gjordes i koncernen exklusive Allgon i byggnader och mark för 0,2 (0,0) MSEK. Aktivering av utvecklingsarbete gjordes i koncernen exklusive Allgon under kvartalet med 0,5 (1,8) MSEK och redovisas i balansräkningen under Övriga immateriella anläggningstillgångar. FINANSIELL STäLLNING Soliditeten uppgick den 31 mars 2003 till 56,6 (71,0) procent. Per den 31 december 2002 uppgick soliditeten till 69,5 procent. De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 93,1 (47,4) MSEK, medan nettoskulden var 260,0 (181,1) MSEK. Av de likvida medlen är 33,5 MSEK innestående på ett spärrat konto som garanti för vissa utfästelser Allgon gjorde i samband med försäljningen av dotterbolaget Allgon Mobile Communications under 2002. Kassaflödet efter investeringar var för koncernen exklusive Allgon, liksom för kalenderår 2002, positivt och uppgick till 2,9 (35,4) MSEK. Det positiva kassaflödet har, liksom en del av de likvida medlen, använts till att minska upplåningen. Den påverkan Allgonförvärvet haft på den finansiella ställningen för koncernen sammanfattas nedan: Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen MSEK 31 mars 2003 exkl .Allgon 31 dec 31 mars 2002 31 mars 2003 2002 Likvida medel 93,1 22,0 45,8 47,4 Nettoskuld 260,0 123,1 125,9 181,1 Ej utnyttjade 210,0 150,0 150,0 150,0 kreditfaciliteter Kundfordringar 465,9 271,2 285,1 190,0 Lager 427,3 198,2 202,4 218,9 MEDARBETARE Den 31 mars var antalet anställda 1 460 varav 526 i Allgon. Medelantalet anställda i koncernen exklusive Allgon var under kvartalet var 934 (743). MODERBOLAGET Resultatet efter finansiella poster uppgick för perioden januari-mars 2003 till 0,1 (-4,7) MSEK. Per den 31 mars 2003 var det egna kapitalet 1 262,5 (864,9) MSEK. Investeringar i maskiner och inventarier samt byggnader och mark gjordes under första kvartalet 2003 med 0,4 (0,0) MSEK. Därutöver förvärvades Allgon AB. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,7 (0,0) MSEK. REDOVISNINGSPRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. UTBLICK I delårsrapporten den 30 januari 2003 lämnades följande utblick: "För telekommarknaden som helhet är framtidsutsikterna fortsatt osäkra. En viss högre aktivitetsnivå, som ännu inte resulterat i ökad orderingång, noterades under fjärde kvartalet. För LGP kommer första kvartalet att uppvisa en svag utveckling inom Telekom till följd av säsongsvariationer. För Uppdragstillverkning är orderläget fortsatt stabilt." LGP gör nu följande bedömning: "För telekommarknaden som helhet är utsikterna fortsatt osäkra för resten av året. LGP delar den bedömning som flera andra aktörer på marknaden har gjort, nämligen att inga säkra tecken på en förbättring av det rådande efterfrågeläget har noterats. För Uppdragstillverkning förväntas en viss försvagning av efterfrågan." ANALYTIKER- OCH PRESSMÖTE Tisdagen den 6 maj klockan 08.30 på Operaterassen, Stockholm. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Bolagsstämma 6 maj 2003 Delårsrapport januari-juni11 juli 2003 Delårsrapport januari-september17 oktober 2003 Stockholm den 6 maj 2003 LGP Telecom Holding AB (publ) Styrelsen Denna delårsrapport har ej granskats av LGP:s revisorer. För ytterligare information kontakta: Bengt Broman, koncernchef Telefon: 0705-70 10 30 E-post: bengt.broman@lgp.se Claes Silfverstolpe, CFO Telefon: 0708-98 83 45 E-post: claes.silfverstolpe@lgp.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030505BIT01120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030505BIT01120/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar