LGP Telecom kallar till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i LGP Telecom Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 mars 2003 klockan 17.00 i Wallenbergsalen, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 februari 2003, dels senast klockan 16.00 tisdagen den 25 februari 2003 anmäla sig hos bolaget under adress LGP Telecom Holding AB, Kolonnvägen 22, Box 1178, 171 23 Solna eller per fax 08-50 74 81 49 eller telefon 08-50 74 85 37. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 21 februari 2003, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud m.m. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 8. Stämmans avslutande Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (ärende 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om apportemission, dock att sådana beslut inte sammanlagt får medföra att bolagets aktiekapital ökas med mer än 20 556 138 kronor. Bemyndigandet föreslås endast avse emissionsbeslut för och i samband med det planerande samgåendet mellan bolaget och Allgon AB ("Allgon"), innebärande att aktieägarna i Allgon erbjuds att överlåta sina aktier i Allgon mot vederlag i form av nyemitterade aktier i LGP Telecom Holding. Styrelsens fullständiga förslag jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med måndagen den 24 februari 2003 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i februari 2003 LGP Telecom Holding AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar