Beslut vid Lifcos årsstämma 2021

Report this content

Idag, fredagen den 23 april 2021, hölls Lifcos årsstämma. Med hänsyn till den pågående pandemin genomfördes årsstämman digitalt genom elektronisk uppkoppling samt med möjlighet för aktieägarna att också kunna utöva sin rösträtt per post. Följande huvudsakliga beslut fattades:

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 6,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 27 april 2021.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Johan Stern, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 6 550 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 310 000 kronor till ordföranden och 655 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 140 000 kronor till ordföranden och 86 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers har meddelat att Eric Salander kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2022 bestående de fem röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation per den 31 augusti 2021 samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med representant från den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. Stämman godkände de föreslagna principerna för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Uppdelning av bolagets aktier (split) och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktier (split) så att varje befintlig aktie delas upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1), varvid det totala antalet aktier i bolaget ökar från 90 843 260 till 454 216 300 aktier, varav 30 379 850 A-aktier och 422 836 450 B-aktier, och om ändring av bolagsordningens gränser avseende antal aktier, varigenom antalet aktier kan uppgå till lägst 250 000 000 och till högst 1 000 000 000.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för genomförande av uppdelningen av aktierna. Sådan avstämningsdag kommer att meddelas separat.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.lifco.se.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl 12.25.

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2020 hade Lifco 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Prenumerera