Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Rapportperioden januari – december

 • Nettoomsättningen minskade med 0,5% till 13 782 (13 845) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 5,8%.
 • EBITA* ökade med 7,1% till 2 702 (2 523) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 1,4 procentenheter till 19,6% (18,2%).
 • Resultat före skatt ökade med 10,2% till 2 199 (1 996) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 9,8% till 1 677 (1 528) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 10,1% till 18,24 (16,57) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 41,3% till 2 812 (1 990) MSEK.
 • Under andra halvåret har affärsområdet Dental påverkats positivt av att de europeiska dentalmarknaderna återhämtat sig till mer normala nivåer efter nedgången i april-maj till följd av pandemin. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin under året. Inom affärsområdet Demolition & Tools förbättrades marknadsläget något i fjärde kvartalet jämfört med andra och tredje kvartalet.
 • Under året har förvärven av tolv verksamheter annonserats med en total årsomsättning om
  cirka 1 100 MSEK.
 • Utdelning per aktie föreslås till 6,00 (5,25) SEK per aktie motsvarande 545 (477) MSEK.
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en uppdelning av bolagets aktier (split) med 5:1.

Rapportperioden oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 0,3% till 3 751 (3 741) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 2,1%.
 • EBITA* ökade med 20,1% till 782 (651) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 3,4 procentenheter till 20,8% (17,4%).
 • Resultat före skatt ökade med 19,3% till 654 (548) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 17,2% till 518 (442) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 0,6% till 817 (812) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Nettoomsättning 13 782 13 845 -0,5% 3 751 3 741 0,3%
EBITA* 2 702 2 523 7,1% 782 651 20,1%
EBITA-marginal* 19,6% 18,2% 1,4 20,8% 17,4% 3,4
Resultat före skatt 2 199 1 996 10,2% 654 548 19,3%
Periodens resultat 1 677 1 528 9,8% 518 442 17,2%
Resultat per aktie 18,24 16,57 10,1% 5,65 4,81 17,5%
Avkastning på sysselsatt kapital 19,6% 19,5% 0,1 19,6% 19,5% 0,1
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 139% 108% 31,0 139% 108% 31,0

VD-KOMMENTAR

Även under fjärde kvartalet har covid-19 pandemin påverkat Lifcos dotterbolag på olika sätt. Omsättningen ökade under kvartalet med 0,3% till 3 751 (3 741) MSEK, positivt påverkat av förvärv. Affärsområdet Dental har påverkats positivt av att de europeiska dentalmarknaderna återhämtat sig till mer normala nivåer. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin. Inom Systems Solutions har vissa verksamheter sett en positiv påverkan av pandemin medan andra har haft en negativ effekt beroende på var i värdekedjan bolagen verkar och inom vilka segment kunderna befinner sig. Inom affärsområdet Demolition & Tools förbättrades marknadsläget något i fjärde kvartalet jämfört med andra och tredje kvartalet.

EBITA* ökade med 20,1% till 782 (651) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 3,4 procentenheter till 20,8% (17,4%) till följd av förvärv och fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter i kvartalet eftersom det inte varit möjligt för många dotterbolag att utföra normala marknadsaktiviteter på grund av pandemin. Resultatet per aktie ökade under fjärde kvartalet med 17,5% till 5,65 (4,81) SEK och kassaflödet ökade med 0,6% till 817 (812) MSEK till följd av högre resultat och lägre lager.

Under våren och sommaren innebar pandemin att förvärvsaktiviteterna minskade något. Efter sommaren har läget mer normaliserats och Lifco har sammantaget under året annonserat förvärv av tolv verksamheter i Europa och USA med en omsättning på totalt cirka 1 100 MSEK.

Lifco har under året annonserat tio förvärv inom affärsområdet Dental av vilka åtta konsoliderats 2020. Förvärven inom Dental omfattar två tillverkande bolag i Danmark, två i Sverige, ett i Tyskland samt ett i USA, en ledande distributör i Kroatien liksom en nischad distributör i Storbritannien samt ett bolag som utvecklar journalsystem i Tyskland och ett tandtekniskt lab i Tyskland. Förvärven av Rissmann Dental och Kaniedenta konsolideras från och med januari 2021.

Inom Systems Solutions förvärvades de båda italienska verksamheterna Cramaro Tarpaulin Systems som är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter samt Tastitalia som tillverkar kundanpassade touch-paneler, displayer och knappsatser. Förvärven inom Dental och Systems Solutions har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Under hösten emitterade Lifco tre icke säkerställda obligationslån om totalt 1 800 MSEK och har därmed utestående obligationslån om totalt 2 800 MSEK. Utöver de utestående obligationslånen har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,1 gånger EBITDA* den 31 december 2020, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA* och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – DECEMBER

Omsättningen minskade med 0,5% till 13 782 (13 845) MSEK. Förvärv bidrog med 7,0%, den organiska tillväxten uppgick till -5,8% och valutakursförändringar påverkade omsättningen negativt med 1,7%. Under året konsoliderades tio verksamheter med en total årsomsättning om cirka 770 MSEK.

EBITA* ökade med 7,1% till 2 702 (2 523) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,4 procentenheter till 19,6% (18,2%) till följd av förvärv och onormalt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på grund av pandemin. Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 1,6%. Under perioden genererades 34% (35%) av EBITA* i EUR, 30% (28%) i SEK och 13% (15%) i NOK, 7% (8%) i DKK, 7% (3%) i GBP, 3% (6%) i USD och 6% (5%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -62 (-63) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 10,2% till 2 199 (1 996) MSEK och periodens resultat ökade med 9,8% till 1 677 (1 528) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 407 MSEK under perioden till 1 938 MSEK den 31 december 2020 jämfört med 2 345 MSEK den 31 december 2019. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var 139% vid årsskiftet och ökade under året med 31,0 procentenheter.

Koncernens nettoskuld minskade med 775 MSEK från den 31 december 2019 till 4 776 (5 551) MSEK den 31 december 2020 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 986 (916) MSEK. Den räntebärande nettoskulden minskade med 798 MSEK från årsskiftet och uppgick den 31 december 2020 till 3 242 (4 040) MSEK.

Den 27 augusti emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 200 MSEK och den 23 oktober emitterades ett icke säkerställt obligationslån om 600 MSEK. Utestående obligationslån uppgår därmed till 2 800 MSEK. Utöver de utestående obligationslånen har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,6 (0,7) den 31 december 2020 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,6 (1,9) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,1 (1,4) gånger. Vid utgången av året var 41% (35%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 41,3% till 2 812 (1 990) MSEK under perioden, huvudsakligen till följd av högre resultat och minskat rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 304 (-2 056) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET

Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 0,3% till 3 751 (3 741) MSEK till följd av förvärv. Förvärv bidrog med 5,9%, den organiska tillväxten uppgick till -2,1% och valutakursförändringar påverkade negativt med 3,5%.

EBITA* ökade med 20,1% till 782 (651) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 3,4 procentenheter till 20,8% (17,4%) till följd av onormalt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på grund av pandemin samt förvärv. Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 3,4%. Under fjärde kvartalet genererades 34% (36%) av EBITA* i EUR, 33% (32%) i SEK, 13% (13%) i NOK, 7% (10%) i DKK, 6% (2%) i GBP, 4% (5%) i USD och 3% (2%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -18 (-16) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 19,3% och uppgick till 654 (548) MSEK. Periodens resultat ökade med 17,2% till 518 (442) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 119 MSEK till 1 938 MSEK den 31 december 2020 jämfört med 2 057 MSEK den 30 september 2020. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 125% den 30 september 2020 till 139% den 31 december 2020. Koncernens nettoskuld minskade under kvartalet med 649 MSEK till 4 776 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 0,6% till 817 (812) MSEK under fjärde kvartalet till följd av högre resultat och lägre lager. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -206 (-501) MSEK vilket hänför sig till förvärv och investeringar.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Nettoomsättning 4 290 4 393 -2,3% 1 213 1 137 6,7%
EBITA* 898 874 2,7% 266 206 29,1%
EBITA-marginal* 20,9% 19,9% 1,0 21,9% 18,1% 3,8

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning minskade med 2,3% till 4 290 (4 393) MSEK under året till följd av påverkan av pandemin under huvudsakligen april och maj. Under fjärde kvartalet har de europeiska dentalmarknaderna återhämtat sig till mer normala nivåer. Distributionsverksamheten liksom de tillverkande dentalbolagen och mjukvarubolagen har under kvartalet haft normala volymer, medan tandtekniska produkter fortsatt påverkats negativt av pandemin då större tandingrepp tenderat att senareläggas.

EBITA* ökade med 2,7% till 898 (874) MSEK under året och EBITA-marginalen ökade 1,0 procentenhet till 20,9% (19,9%). Lönsamheten har under fjärde kvartalet påverkats positivt av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter varit på en fortsatt onormalt låg nivå till följd av pandemin.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Dentalmarknaden påverkades under andra kvartalet 2020 negativt i betydande omfattning av pandemin. Effekterna skilde sig mellan olika marknader men i alla länder minskade efterfrågan betydligt. I juni återhämtade sig samtliga europeiska dentalmarknader och i fjärde kvartalet var dessa marknader fortsatt på mer normala nivåer.

Under året har tio förvärv inom Dental annonserats av vilka åtta har konsoliderats 2020. Tillsammans omsatte de annonserade förvärven cirka 710 MSEK under 2019 och har omkring 190 anställda. Från och med januari 2020 konsoliderades danska Rönvig Dental Manufacturing som är en nischad tillverkare av dentalprodukter. Bolaget omsatte 2018 cirka 30 MDKK och har 17 anställda. Förvärvet avsåg samtliga aktier. Från och med februari 2020 konsoliderades Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S som är en ledande nischtillverkare av ögonskölj, plåster och första hjälpen-stationer. Produkterna säljs under varumärket Plum och omsatte 2019 cirka 79 MDKK. Verksamheten har tio anställda. Från och med februari 2020 konsoliderades kroatiska Dental Grupa som är en ledande distributör av utrustning och förbrukningsvaror till tandläkare i Kroatien. Dental Grupa omsatte 2019 cirka 66 MHRK och har ett 40-tal anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Från och med juni 2020 konsoliderades svenska TrollDentals produktportfölj som 2019 omsatte cirka 25 MSEK. Från och med september 2020 konsoliderades tyska Consys som utvecklar, säljer och underhåller journalsystem till tandläkare i Tyskland. Bolaget omsatte 2019 cirka 1,9 MEUR och har nio anställda. Förvärvet omfattade samtliga aktier. Från och med december 2020 konsoliderades svenska Sendoline som är en nischad tillverkare av dentalprodukter. Sendoline omsatte 2019 cirka 38 MSEK och har sju anställda. Förvärvet omfattade samtliga aktier. Från och med december 2020 konsoliderades brittiska Swallow som är en nischad distributör av dentala förbrukningsmaterial huvudsakligen på den brittiska marknaden. Swallow omsatte 2019 cirka 3,9 MGBP och har 18 anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Från och med december 2020 konsoliderades en produktportfölj av dentalprodukter som förvärvades av USA-baserade företaget ContacEZ. Produktportföljen omsatte 2019 cirka 2,2 MUSD. 

Under fjärde kvartalet annonserades förvärven av de båda tyska bolagen Kaniedenta och Rissmann Dental vilka konsolideras från och med januari 2021. Kaniedenta producerar och säljer dentala förbrukningsmaterial primärt på den tyska marknaden. Bolaget omsatte 2019 cirka 29 MEUR och har 35 anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Rissmann Dental är ett tandtekniskt laboratorium och omsatte 2019 cirka 4,1 MEUR. Bolaget har ett 50-tal anställda. Förvärvet omfattade samtliga aktier.

Demolition & Tools

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Nettoomsättning 3 234 3 610 -10,4% 856 886 -3,4%
EBITA* 750 834 -10,0% 220 180 22,2%
EBITA-marginal* 23,2% 23,1% 0,1 25,7% 20,3% 5,4

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen minskade under året med 10,4% till 3 234 (3 610) MSEK och EBITA* minskade med 10,0% till 750 (834) MSEK med en EBITA-marginal* på 23,2% (23,1%). Den minskade omsättningen och resultatet beror på ett svagare marknadsläge under årets första nio månader. I fjärde kvartalet förbättrades marknadsläget något jämfört med andra och tredje kvartalet. Den förbättrade lönsamheten i fjärde kvartalet beror dels på jämförelsen med samma kvartal 2019 som var svagt till följd av uteblivna lönsamma specialordrar, dels på positiva effekter av lägre försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på grund av pandemin. Under året har Kina varit starkt, medan USA haft en svagare utveckling.

Systems Solutions

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Nettoomsättning 6 258 5 842 7,1% 1 682 1 718 -2,1%
EBITA* 1 166 909 28,3% 326 292 11,6%
EBITA-marginal* 18,6% 15,6% 3,0 19,4% 17,0% 2,4

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar) samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 7,1% till 6 258 (5 842) MSEK under året till följd av förvärv. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin. Inom affärsområdet har vissa verksamheter sett en positiv påverkan av pandemin medan andra har haft en negativ effekt beroende på var i värdekedjan bolagen verkar och inom vilka segment kunderna befinner sig.

Under året ökade EBITA* med 28,3% till 1 166 (909) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 3,0 procentenheter till 18,6% (15,6%). Lönsamhetsförbättringen beror på förvärv och att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter varit på en onormalt låg nivå till följd av pandemin.

Byggmaterial har tappat något i omsättning under fjärde kvartalet och tolvmånadersperioden medan lönsamheten ökat eftersom marknadsföringsaktiviteter inte kunnat genomföras i normal utsträckning på grund av pandemin.

Kontraktstillverkning har haft en god utveckling omsättnings- och lönsamhetsmässigt under tolvmånadersperioden. Många av divisionens kunder har varit relativt opåverkade av pandemin och det finns även kunder som har haft en positiv effekt av covid-19. Omsättningen var stabil i fjärde kvartalet med något lägre lönsamhet jämfört med samma kvartal föregående år.

Miljöteknik minskade omsättningen och resultatet under året. De bolag som säljer indirekta produkter vilka inte ingår i en värdekedja har påverkats negativt av pandemin under andra, tredje och fjärde kvartalen. Under fjärde kvartalet har även den projektrelaterade försäljningen minskat.

Service och Distribution har haft en god utveckling både avseende omsättning och lönsamhet under fjärde kvartalet och tolvmånadersperioden. Tillväxten är driven av förvärv samt delvis positiv påverkan av pandemin inom flera verksamheter.

Skog minskade omsättningen men förbättrade resultatet och lönsamheten i fjärde kvartalet, vilket beror på den projektrelaterade delen av verksamheten där resultaten kan variera kraftigt mellan kvartalen. Lönsamheten har förbättrats under 2020 men jämförelsen med föregående år påverkas av att divisionen 2019 gjorde reserveringar om cirka 15 MSEK för omstruktureringar till följd av minskad försäljning samt problemprojekt.

Inom divisionen Service och Distribution konsoliderades från och med februari 2020 italienska Cramaro Tarpaulin Systems. Bolaget är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter. Bolaget omsatte 2019 cirka 27 MEUR och har ett 90-tal anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Inom divisionen Kontraktstillverkning konsoliderades från och med september 2020 italienska Tastitalia. Bolaget är en nischad tillverkare av kundanpassade touch-paneler, displayer och knappsatser. Tastitalia omsatte 2019 cirka 12,2 MEUR och har cirka 70 anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna.

FÖRVÄRV

Lifco har under året annonserat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Rönvig Dental Manufacturing Dental 30 MDKK 17
Februari Workplace Safety Dental 79 MDKK 10
Februari Dental Grupa Dental 66 MHRK 40
Februari Cramaro Tarpaulin Systems Systems Solutions 27 MEUR 90
Juni TrollDentals produktportfölj Dental 25 MSEK -
September Tastitalia Systems Solutions 12,2 MEUR 70
September Consys Dental 1,9 MEUR 9
December Swallow Dental 3,9 MGBP 18
December Sendoline Dental 38 MSEK 7
December Produktportfölj från ContacEZ Dental 2,2 MUSD -
Januari 2021 Kaniedenta Dental 29 MEUR 35
Januari 2021 Rissmann Dental Dental 4,1 MEUR 50

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 17. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans har förvärven haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under 2020.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 491 (5 255) under året. Vid periodens utgång var antalet anställda 5 433 (5 443). Genom förvärv tillkom cirka 260 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Lifco fortsätter att följa effekterna av covid-19 pandemin.

Den 5 januari 2021 annonserades förvärvet av samtliga aktier i brittiska T. Freemantle Ltd. Bolaget är en nischad tillverkare av förpackningsrobotar och omsatte 2019 cirka 5,0 MGBP. Bolaget är baserat i Scunthorpe, England och har cirka 40 anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Service och Distribution.

Den 1 februari 2021 annonserades förvärvet av majoriteten av aktierna i italienska MultiOne SRL. Bolaget är en ledande tillverkare av minilastare och tillhörande verktyg. MultiOne omsatte 2020 cirka 27 MEUR. Bolaget är baserat i Vicenza, Italien och har 46 anställda. MultiOne kommer att konsolideras i affärsområdet Demolition & Tools, division Verktyg till kranar och grävmaskiner.

Förvärven kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Föreslagen utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman en utdelning för 2020 på 6,00 (5,25) SEK per aktie vartill åtgår 545,1 (476,9) MSEK. Detta motsvarar 32,9% (31,7%) av årets resultat hänförligt till Lifco AB:s aktieägare vilket är i linje med Lifcos utdelningspolicy. Föreslagen avstämningsdag är den 27 april. Euroclear Sweden räknar med att sända utdelningen till aktieägarna den 30 april förutsatt årsstämmans beslut.

Förslag om split 5:1

Styrelsen för Lifco kommer att föreslå årsstämman att besluta om en uppdelning av bolagets aktier (split) så att varje nuvarande aktie delas upp i fem nya aktier av samma aktieslag. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna. Avstämningsdagen kommer att meddelas separat. 

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco verkar inom ett stort antal branscher som har påverkats i olika utsträckning av covid-19 pandemin. Under fjärde kvartalet har affärsområdet Dental påverkats positivt av att de europeiska dentalmarknaderna återhämtat sig till mer normala nivåer. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin. Inom Systems Solutions har vissa verksamheter sett en positiv påverkan av pandemin medan andra har haft en negativ effekt beroende på var i värdekedjan bolagen verkar och inom vilka segment kunderna befinner sig. Inom affärsområdet Demolition & Tools förbättrades marknadsläget något i fjärde kvartalet jämfört med andra och tredje kvartalet.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2019.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2019 och ska läsas tillsammans med dessa. Lifcos bolag har i flertalet länder erhållit statligt permitteringsstöd samt andra stöd i andra, tredje och fjärde kvartalet som en följd av pandemin. Dessa stöd har redovisats som en kostnadsreducering mot personalkostnaderna men har ingen väsentlig påverkan på Lifcos resultat under innevarande år.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 2 februari 2021

 

Carl Bennet

Styrelseordförande

Ulrika Dellby

Styrelseledamot

Dan Frohm

Styrelseledamot

Erik Gabrielson
Styrelseledamot

Ulf Grunander

Styrelseledamot

Annika Espander

Styrelseledamot

Anders Lorentzson

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Johan Stern

Vice ordförande

Caroline af Ugglas

Styrelseledamot

Axel Wachtmeister

Styrelseledamot

Per Waldemarson

VD och koncernchef, styrelseledamot

Peter Wiberg

Styrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisningen för 2020 publiceras vecka 11.

Rapport för första kvartalet 2021 publiceras 23 april.

Rapport för andra kvartalet 2021 publiceras 16 juli.

Rapport för tredje kvartalet 2021 publiceras 22 oktober.

DIGITAL ÅRSSTÄMMA 2021

Lifco AB:s årsstämma kommer att hållas fredag 23 april 2021 kl 11.00. Av hänsyn till den pågående pandemin har Lifcos styrelse beslutat att hålla årsstämman digitalt genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna samt med möjlighet för aktieägarna att också kunna utöva sin rösträtt per post. Detta för att värna om aktieägarnas hälsa och på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av covid-19. Praktisk information avseende anmälan och deltagande kommer att delges i kallelsen.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 5 mars 2021.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Javiera Ragnartz, SEB Fonder & Liv. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Tisdag 2 februari kl 09.00

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q4-2020

Telefonnummer:

Sverige 08 505 583 57
UK +44 3333 00 90 35
US +1 833 526 83 84

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 februari 2021 kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Nettoomsättning 13 782 13 845 -0,5% 3 751 3 741 0,3%
Kostnad för sålda varor -7 968 -8 033 -0,8% -2 139 -2 188 -2,2%
Bruttoresultat 5 814 5 812 0,0% 1 612 1 553 3,8%
Försäljningskostnader -1 491 -1 600 -6,8% -370 -440 -15,9%
Administrationskostnader -1 921 -1 928 -0,4% -519 -505 2,8%
Utvecklingskostnader -121 -171 -29,2% -34 -48 -29,2%
Övriga intäkter och kostnader -20 -54 -63,0% -17 4 -525%
Rörelseresultat 2 261 2 059 9,8% 672 564 19,1%
Finansnetto -62 -63 -1,6% -18 -16 12,5%
Resultat före skatt 2 199 1 996 10,2% 654 548 19,3%
Skatt -522 -468 11,5% -136 -106 28,3%
Periodens resultat 1 677 1 528 9,8% 518 442 17,2%
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 657 1 505 10,1% 514 436 17,9%
Innehav utan bestämmande inflytande 20 23 -13,0% 4 6 -33,3%
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 18,24 16,57 10,1% 5,65 4,81 17,5%
EBITA* 2 702 2 523 7,1% 782 651 20,1%
Avskrivningar materiella tillgångar 344 311 10,6% 74 78 -5,1%
Avskrivningar immateriella tillgångar 16 15 6,7% 8 5 60,0%
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 412 329 25,2% 105 89 18,0%

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Periodens resultat 1 677 1 528 9,8% 518 442 17,2%
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering 57 6 850% -33 -18 83,3%
Omräkningsdifferenser -530 140 -479% -297 -169 75,7%
Skatt relaterade till övrigt totalresultat -13 -1 1200% 7 4 75,0%
Summa totalresultat för perioden 1 191 1 673 -28,8% 195 259 -24,7%
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 176 1 648 -28,6% 193 254 -24,0%
Innehav utan bestämmande inflytande 15 25 -40,0% 2 5 -60,0%
1 191 1 673 -28,8% 195 259 -24,7%

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelsesegmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Dental 4 290 4 393 -2,3% 1 213 1 137 6,7%
Demolition & Tools 3 234 3 610 -10,4% 856 886 -3,4%
Systems Solutions 6 258 5 842 7,1% 1 682 1 718 -2,1%
Koncernen 13 782 13 845 -0,5% 3 751 3 741 0,3%

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Dentalprodukter 4 290 4 393 -2,3% 1 213 1 137 6,7%
Verktyg och maskiner 3 234 3 610 -10,4% 856 886 -3,4%
Byggmaterial 1 158 1 192 -2,9% 306 324 -5,6%
Kontraktstillverkning 1 205 1 055 14,2% 339 339 0,0%
Miljöteknik 1 689 1 855 -8,9% 446 593 -24,8%
Service och Distribution 1 461 882 65,6% 410 235 74,5%
Skog 745 858 -13,2% 181 227 -20,3%
Koncernen 13 782 13 845 -0,5% 3 751 3 741 0,3%

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Dental 898 874 2,7% 266 206 29,1%
Demolition & Tools 750 834 -10,1% 220 180 22,2%
Systems Solutions 1 166 909 28,3% 326 292 11,6%
Gem. koncernfunktioner -112 -94 19,1% -30 -27 11,1%
EBITA före förvärvs-
kostnader
2 702 2 523 7,1% 782 651 20,1%
Förvärvskostnader1 -29 -79 -6,3% -5 2 -350%
Poster av engångskaraktär2 - -56 -100% - - -
EBITA 2 673 2 388 11,9% 777 653 19,0%
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -412 -329 25,2% -105 -89 18,0%
Finansiella poster - netto -62 -63 -1,6% -18 -16 12,5%
Resultat före skatt 2 199 1 996 10,2% 654 548 19,3%

1 Varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år -8 (-50) MSEK.

2 Avser kostnader i samband med ledningsförändring.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11 610 11 209
Materiella anläggningstillgångar 1 504 1 503
Finansiella anläggningstillgångar 199 182
Lager 1 864 1 997
Kundfordringar 1 533 1 584
Kortfristiga fordringar 382 374
Likvida medel 1 170 729
SUMMA TILLGÅNGAR 18 262 17 578
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8 676 7 972
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 2 311 1 674
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 2 164 1 986
Kortfristiga räntebärande skulder 2 649 3 691
Leverantörsskulder 796 680
Övriga kortfristiga skulder 1 666 1 575
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 262 17 578

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2020-12-31 2019-12-31
Ingående eget kapital 7 915 6 685
Periodens totalresultat 1 176 1 648
Utdelning -477 -418
Utgående eget kapital 8 614 7 915
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 8 614 7 915
Innehav utan bestämmande inflytande 62 57
8 676 7 972

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 2020 2019
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 261 2 059 672 564
Ej kassaflödespåverkande poster 780 705 187 163
Räntor och finansiella poster, netto -62 -63 -18 -16
Betald skatt -593 -571 -164 -167
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 2 386 2 130 677 544
Förändring i rörelsekapital
Lager 208 -94 66 238
Kortfristiga fordringar 145 137 191 198
Kortfristiga skulder 73 -183 -117 -168
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 812 1 990 817 812
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 056 -1 781 -138 -422
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -223 -243 -58 -71
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -25 -32 -9 -8
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 1 304 -2 056 -205 -501
Upplåning/amortering, netto -472 863 -269 5
Utbetald utdelning -526 -490 -12 -3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -998 373 -281 2
Periodens kassaflöde 510 307 331 313
Likvida medel vid periodens början 729 405 865 456
Omräkningsdifferenser -69 17 -26 -40
Likvida medel vid periodens slut 1 170 729 1 170 729

FÖRVÄRV UNDER 2020

Under året har tio nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser en produktportfölj från ContacEZ, TrollDentals produktportfölj och Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S, samtliga aktier i tyska Consys, danska Rönvig Dental Manufacturing och svenska Sendoline samt majoriteterna av kroatiska Dental Grupa, brittiska Swallow och de italienska verksamheterna Cramaro Tarpaulin Systems och Tastitalia.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som konsoliderats under 2020.

Kostnader relaterade till förvärv på 21 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för 2020. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 486 MSEK och EBITA med 109 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2020 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 165 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 45 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 16 761 777
Materiella tillgångar 57 - 57
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 239 -13 226
Leverantörsskulder och övriga skulder -266 -177 -443
Likvida medel 192 - 192
Summa nettotillgångar 238 571 809
Goodwill - 577 577
Totala nettotillgångar 238 1 148 1 386
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 386
Ej utbetalda köpeskillingar -183
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -192
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 45
Summa kassaflödeseffekt                                                  1 056

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2020-12-31 2019-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 1 533 1 584
Andra långfristiga finansiella fordringar 11 9
Likvida medel 1 170 729
Summa 2 714 2 322
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder1 986 916
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 4 916 5 325
Leverantörsskulder 796 680
Summa 6 698 6 921

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 202031 DEC 201931 DEC
Nettoomsättning, MSEK 13 782 13 845
Omsättningsförändring, % -0,5 15,8
EBITA*, MSEK 2 702 2 523
EBITA-marginal*, % 19,6 18,2
EBITDA*, MSEK 3 062 2 849
EBITDA-marginal*, % 22,2 20,6
Sysselsatt kapital, MSEK 13 812 12 925
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 938 2 345
Avkastning sysselsatt kapital, % 19,6 19,5
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 139 108
Avkastning eget kapital, % 19,8 20,3
Nettoskuld, MSEK 4 776 5 552
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,6 1,9
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 242 4 040
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,1 1,4
Soliditet, % 47,5 45,4
Antal aktier, tusental 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 491 5 255

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2020 2019 2020 2019
Administrationskostnader -106 -162 -28 -32
Övriga rörelseintäkter1 147 139 147 139
Rörelseresultat 41 -23 119 107
Finansnetto2 954 837 24 27
Resultat efter finansiella poster 995 814 143 134
Bokslutsdispositioner -31 -30 -38 -30
Skatt -27 -6 -14 -22
Periodens resultat 937 778 91 82

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 771 (758) MSEK under tolvmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar - 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 777 4 872
Kortfristiga fordringar 6 204 5 226
Likvida medel 625 379
SUMMA TILLGÅNGAR 11 606 10 477
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 731 3 271
Obeskattade reserver 75 72
Avsättningar 23 -
Långfristiga räntebärande skulder 1 779 1 004
Kortfristiga räntebärande skulder 2 463 3 670
Kortfristiga räntefria skulder 3 535 2 460
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 606 10 477
Ställda säkerheter - -
Eventualförpliktelser 199 46

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader och poster av engångs-karaktär dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporte-ringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 20-21.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TOLV MÅN2020 TOLV MÅN2019
2 261
Rörelseresultat 2 059
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 412 329
EBITA 2 673 2 388
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 29 135
EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 2 702 2 523

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TOLV MÅN2020 TOLV MÅN2019
2 261
Rörelseresultat 2 059
Avskrivningar materiella tillgångar 344 311
Avskrivningar immateriella tillgångar 16 15
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 412 329
EBITDA 3 033 2 714
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 29 135
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 3 062 2 849

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2020-12-31 2019-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 1 909 1 093
Kortfristiga räntebärande skulder 2 503 3 676
Likvida medel -1 170 -729
Räntebärande nettoskuld 3 242 4 040
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 986 916
Leasingskuld 548 596
Nettoskuld  4 776 5 552

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Totala tillgångar 18 262 18 624 18 291 19 278
Likvida medel -1 170 -865 -781 -714
Räntebärande pensionsavsättningar -44 -45 -41 -38
Icke räntebärande skulder -3 639 -3 852 -4 174 -3 841
Sysselsatt kapital 13 409 13 862 13 295 14 685
Goodwill och övriga immat tillgångar -11 610 -11 933 -11 701 -12 255
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 799 1 929 1 594 2 430

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 42020 Kv 32020 Kv 2 2020 Kv 12020
Sysselsatt kapital 13 813 13 409 13 862 13 295 14 685
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 938 1 799 1 929 1 594 2 430
Summa
EBITA* 2 702 782 699 569 652
Avkastning sysselsatt kapital 19,6%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 139%

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar