Delårsrapport januari - juni 2020

Report this content

Rapportperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen minskade med 2,5% till 6 720 (6 893) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 10,3%.
 • EBITA* minskade med 4,3% till 1 221 (1 276) MSEK.
 • EBITA-marginalen* minskade med 0,3 procentenheter till 18,2% (18,5%).
 • Resultat före skatt ökade med 0,4% till 979 (975) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 0,4% till 734 (731) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 1,0% till 7,98 (7,90) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 144% till 1 259 (516) MSEK.
 • Under april och maj har effekterna av covid-19 pandemin haft en betydande påverkan på efterfrågan och lönsamheten inom många av koncernens dotterbolag. I juni återhämtade sig samtliga europeiska dentalmarknader och en förbättring märktes också på de europeiska marknaderna för verksamheterna inom Systems Solutions som påverkats av pandemin.
 • Under perioden har fem verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 555 MSEK.

Rapportperioden april – juni

 • Nettoomsättningen minskade med 12,9% till 3 079 (3 536) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 18,1%.
 • EBITA* minskade med 17,4% till 569 (689) MSEK.
 • EBITA-marginalen* minskade med 1,0 procentenhet till 18,5% (19,5%).
 • Resultat före skatt minskade med 19,2% till 439 (543) MSEK.
 • Periodens resultat minskade med 18,8% till 329 (405) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 109% till 784 (375) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 6 720 6 893 -2,5% 3 079 3 536 -12,9% 13 672 -1,2% 13 845
EBITA* 1 221 1 276 -4,3% 569 689 -17,4% 2 468 -2,2% 2 523
EBITA-marginal* 18,2% 18,5% -0,3 18,5% 19,5% -1,0 18,1% -0,1 18,2%
Resultat före skatt 979 975 0,4% 439 543 -19,2% 2 000 0,2% 1 996
Periodens resultat 734 731 0,4% 329 405 -18,8% 1 531 0,2% 1 528
Resultat per aktie 7,98 7,90 1,0% 3,56 4,39 -18,9% 16,65 0,5% 16,57
Avkastning på sysselsatt kapital     18,0% 21,5% -3,5       18,0% 21,5% -3,5 18,0% -1,5 19,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 114% 136% -22 114% 136% -22 114% 6 108%
*Före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär.

VD-KOMMENTAR

Under april och maj har effekterna av covid-19 pandemin haft en betydande påverkan på efterfrågan och lönsamheten inom många av koncernens dotterbolag. Lifcos över 160 dotterbolag verkar inom ett stort antal branscher som har påverkats i olika utsträckning av pandemin. Påverkan har varit särskilt stor inom affärsområdet Dental och för flera av verksamheterna inom affärsområdet Systems Solutions där bolagen inte har någon orderstock utan leverans normalt sker i direkt anslutning till lagd beställning. Inom Systems Solutions finns dock många bolag som varit relativt opåverkade av pandemin. I juni återhämtade sig samtliga europeiska dentalmarknader och en förbättring märktes också på de europeiska marknaderna för verksamheterna inom Systems Solutions som påverkats av pandemin. Affärsområdet Demolition & Tools mötte en minskad efterfrågan vilket beror på ett generellt sett mer osäkert och svagare marknadsläge samt extra stor osäkerhet under andra kvartalet till följd av pandemin.

Som Lifco kommunicerade i rapporten för första kvartalet den 24 april kom pandemin att ha en betydande effekt på det finansiella resultatet i andra kvartalet. Under andra kvartalet minskade omsättningen med 12,9% till 3 079 (3 536) MSEK och EBITA* minskade med 17,4% till 569 (689) MSEK. EBITA-marginalen* minskade med 1,0 procentenhet till 18,5% (19,5%). Resultatet per aktie minskade under andra kvartalet med 18,9% till 3,56 (4,39) SEK. Kassaflödet förbättrades med 109% till 784 (375) MSEK under andra kvartalet till följd av minskat rörelsekapital.

Lifco har under första halvåret förstärkt Dental med fyra förvärv varav två tillverkande bolag i Danmark och ett i Sverige samt en ledande distributör i Kroatien. Inom Systems Solutions förvärvades italienska Cramaro Tarpaulin Systems som är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under kvartalet.

Under det då rådande marknadsläget med pandemin valde Lifco att den 25 mars 2020 refinansiera två icke säkerställda obligationslån genom en bryggfinansiering med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Obligationslånen uppgick totalt till 1 750 MSEK och gick till förfall den 3 april 2020. Utöver denna bryggfinansiering har Lifco utestående obligationslån om 1 000 MSEK liksom sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,4 gånger EBITDA* den 30 juni 2020, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA* och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – JUNI

Omsättningen minskade med 2,5% till 6 720 (6 893) MSEK till följd av effekterna av covid-19 pandemin och ett svagare marknadsläge inom affärsområdet Demolition & Tools. Den organiska tillväxten uppgick till -10,3%, förvärv bidrog med 7,7% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 0,1%. Under första halvåret konsoliderades danska Rönvig Dental Manufacturing A/S, Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S, TrollDentals produktportfölj samt majoriteterna av kroatiska Dental Grupa och italienska Cramaro Tarpaulin Systems.

EBITA* minskade med 4,3% till 1 221 (1 276) MSEK och EBITA-marginalen* försämrades med 0,3 procentenheter till 18,2% (18,5%) till följd av lägre volymer. Valutakursförändringar påverkade EBITA* med -0,1%. Under perioden genererades 34% (35%) av EBITA* i EUR, 29% (27%) i SEK och 14% (16%) i NOK, 8% (8%) i DKK, 7% (3%) i GBP, 3% (6%) i USD och 5% (5%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -28 (-32) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 0,4% till 979 (975) MSEK och periodens resultat ökade med 0,4% till 734 (731) MSEK. Poster av engångskaraktär uppgick till 0 (56) MSEK under första halvåret.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 172 MSEK under perioden till 2 173 MSEK den 30 juni 2020 jämfört med 2 345 MSEK den 31 december 2019. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var 108% vid årsskiftet och ökade under årets första sex månader till 114%.

Koncernens nettoskuld minskade med 277 MSEK från den 31 december 2019 till 5 275 MSEK den 30 juni 2020 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 908 (698) MSEK. Den räntebärande nettoskulden minskade med 225 MSEK från årsskiftet och uppgick den 30 juni 2020 till 3 815 (4 312) MSEK.

Den 25 mars 2020 informerade Lifco att bolaget i de då rådande marknadsläget med pandemin valt att refinansiera två icke säkerställda obligationslån genom en bryggfinansiering med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Obligationslånen uppgick totalt till 1 750 MSEK och gick till förfall den 3 april 2020.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,8) den 30 juni 2020 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,9 (2,0) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,4 (1,6) gånger. Vid utgången av perioden var 41% (33%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 144% till 1 259 (516) MSEK under första halvåret, huvudsakligen till följd av ökade kortfristiga rörelseskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -871 (-945) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Under andra kvartalet minskade omsättningen med 12,9% till 3 079 (3 536) MSEK till följd av effekterna av covid-19 pandemin och ett svagare marknadsläge inom affärsområdet Demolition & Tools. Den organiska tillväxten uppgick till -18,1%, förvärv bidrog med 6,2% och valutakursförändringar påverkade negativt med 1,0%.

Till följd av utdelningar till minoriteter under andra kvartalet påverkades Övriga intäkter och kostnader av omvärderingar av köpoptioner utställda i samband med förvärv med -24 (-46) MSEK.

EBITA* minskade med 17,4% till 569 (689) MSEK och EBITA-marginalen* försämrades med 1,0 procentenhet till 18,5% (19,5%) till följd av lägre volymer. Valutakursförändringar påverkade EBITA* med -1,0%. Under andra kvartalet genererades 32% (35%) av EBITA* i EUR, 30% (28%) i SEK, 16% (16%) i NOK, 7% (8%) i DKK, 8% (4%) i GBP, 1% (6%) i USD och 6% (3%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -22 (-19) MSEK.

Resultat före skatt minskade med 19,2% och uppgick till 439 (543) MSEK. Periodens resultat minskade med 18,8% till 329 (405) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 215 MSEK till 2 173 MSEK den 30 juni 2020 jämfört med 2 388 MSEK den 31 mars 2020. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 108% den 31 mars 2020 till 114% den 30 juni 2020.

Koncernens nettoskuld minskade under kvartalet med 854 MSEK till 5 275 MSEK. Utdelningar uppgick till 33 (418) MSEK i kvartalet. Vid årsstämman den 24 juni 2020 fastställdes utdelningen för verksamhetsåret 2019 till 5,25 kronor per aktie. Den totala utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 uppgick till 476,9 MSEK och utbetalades den 1 juli 2020. Utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2018 utbetaldes under andra kvartalet 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 109% till 784 (375) MSEK under andra kvartalet till följd av lägre kundfordringar och lager. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -44 (-365) MSEK vilket hänför sig till förvärv och investeringar.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 2 012 2 252 -10,7% 841 1 125 -25,2% 4 153 -5,5% 4 393
EBITA* 385 465 -17,2% 144 233 -38,2% 794 -9,2% 874
EBITA-marginal* 19,1% 20,6% -1,5 17,1% 20,7% -3,6 19,1% -0,8 19,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning minskade med 10,7% till 2 012 (2 252) MSEK under första halvåret till följd av påverkan av covid-19 pandemin under april och maj. EBITA* minskade med 17,2% till 385 (465) MSEK under första halvåret och EBITA-marginalen uppgick till 19,1% (20,6%) som en konsekvens av lägre volymer under april och maj. Samtliga europeiska dentalmarknader återhämtade sig i juni vilket bidrog till förbättrad omsättning och vinst i slutet av andra kvartalet.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Dentalmarknaden har under andra kvartalet 2020 påverkats negativt i betydande omfattning av pandemin. Effekterna skilde sig mellan olika marknader men i alla länder minskade efterfrågan betydligt. I juni återhämtade sig samtliga europeiska dentalmarknader.

Från och med januari 2020 konsolideras danska Rönvig Dental Manufacturing som är en nischad tillverkare av dentalprodukter. Bolaget omsatte 2018 cirka 30 MDKK och har 17 anställda. Från och med februari 2020 konsolideras också Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S som är en ledande nischtillverkare av ögonskölj, plåster och första hjälpen-stationer. Produkterna säljs under varumärket Plum och omsatte 2019 cirka 79 MDKK. Verksamheten har tio anställda. Från och med februari 2020 konsolideras majoriteten av kroatiska Dental Grupa som är en ledande distributör av utrustning och förbrukningsvaror till tandläkare i Kroatien. Dental Grupa omsatte 2019 cirka 66 MHRK och har ett 40-tal anställda. Från och med juni 2020 konsolideras TrollDentals produktportfölj som 2019 omsatte cirka 25 MSEK. 

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 1 637 1 823 -10,2% 775 991 -21,8% 3 424 -5,2% 3 610
EBITA* 355 415 -14,5% 176 243 -27,6% 774 -7,2% 834
EBITA-marginal* 21,7% 22,8% -1,1 22,7% 24,5% -1,8 22,6% -0,5 23,1%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen minskade under första halvåret med 10,2% till 1 637 (1 823) MSEK och EBITA* minskade under årets första sex månader med 14,5% till 355 (415) MSEK med en EBITA-marginal* på 21,7% (22,8%). Den minskade efterfrågan och lönsamheten beror på ett generellt sett mer osäkert och svagare marknadsläge samt extra stor osäkerhet under andra kvartalet till följd av covid-19 pandemin.

Systems Solutions

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 3 071 2 818 9,0% 1 463 1 420 3,0% 6 095 4,3% 5 842
EBITA* 536 445 20,4% 274 236 16,1% 1 000 10,0% 909
EBITA-marginal* 17,5% 15,8% 1,7 18,7% 16,6% 2,1 16,4% 0,8 15,6%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar) samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 9,0% till 3 071 (2 818) MSEK under första halvåret till följd av förvärv. Flera av verksamheterna inom Systems Solutions har påverkats negativt av covid-19 pandemin under andra kvartalet, framför allt de som inte har någon orderstock utan leverans normalt sker i direkt anslutning till lagd beställning. I juni märktes en förbättring på de europeiska marknaderna för verksamheterna inom Systems Solutions som påverkats av pandemin.

Under första halvåret ökade EBITA* med 20,4% till 536 (445) MSEK och EBITA-marginalen* ökade med 1,7 procentenheter till 17,5% (15,8%).

Byggmaterial har haft en stabil utveckling under första halvåret. Divisionen var relativt opåverkad av pandemin och ökade resultatet i andra kvartalet eftersom leveranser av insatsmaterial till byggindustrin fortsatte under pandemin.

Kontraktstillverkning riktar sig till industrier som inte varit särskilt påverkade av pandemin och hade en stark omsättningstillväxt under både första halvåret och andra kvartalet med förbättrat resultat.

Miljötekniks tillväxt hänför sig huvudsakligen till förvärv. Divisionens resultat förbättrades under första halvåret medan andra kvartalet var svagt till följd av en relativt stor negativ påverkan av pandemin.

Service och Distributions tillväxt är huvudsakligen drivet av förvärv. Divisionens resultat förbättrades både under första halvåret och andra kvartalet.

Skog hade ett svagt första halvår och andra kvartal med minskad omsättning och försvagat resultat till följd av lägre volymer.

Inom divisionen Service och Distribution konsolideras från och med februari 2020 majoriteten av italienska Cramaro Tarpaulin Systems. Bolaget är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter. Bolaget omsatte 2019 cirka 27 MEUR och har ett 90-tal anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första sex månader genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Rönvig Dental Manufacturing Dental 30 MDKK 17
Februari Workplace Safety Dental 79 MDKK 10
Februari Dental Grupa Dental 66 MHRK 40
Februari Cramaro Tarpaulin Systems Systems Solutions 27 MEUR 90
Juni TrollDentals produktportfölj Dental 25 MSEK -

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 16. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 446 (5 236) under första halvåret. Vid periodens utgång var antalet anställda 5 382 (5 328). Genom förvärv tillkom cirka 160 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Lifco fortsätter att följa effekterna av covid-19 pandemin. Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 hölls den 24 juni i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut: • Utdelningen för verksamhetsåret 2019 fastställdes till 5,25 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 26 juni 2020 med utbetalningsdag
den 1 juli 2020. • Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Johan Stern, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson samt nyvaldes Dan Frohm och Caroline af Ugglas. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet. • Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. • Styrelse- och revisorsarvoden fastställdes liksom principer för valberedningens arbete och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. • Bolagsordningen ändrades i enlighet med styrelsens förslag.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco verkar inom ett stort antal branscher som har påverkats i olika utsträckning av utbrottet av covid-19 under april och maj 2020. I juni återhämtade sig samtliga europeiska dentalmarknader och en förbättring märktes också på de europeiska marknaderna för verksamheterna inom Systems Solutions som påverkats av pandemin. Lifco fortsätter att följa effekterna av covid-19 pandemin.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2019.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2019 och ska läsas tillsammans med dessa. Lifcos bolag har i flertalet länder erhållit statligt permitteringsstöd samt andra stöd vilka har minskat personalkostnaderna i andra kvartalet.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 17 juli 2020

 

Carl BennetStyrelseordförande

Ulrika DellbyStyrelseledamot Dan FrohmStyrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Annika Espander Jansson Styrelseledamot
Anders LorentzsonStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande Caroline af UgglasStyrelseledamot
Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef, styrelseledamot Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 22 oktober.

Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 1 februari 2021.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Fredag 17 juli kl 13.00

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q2-2020

Telefonnummer:

Sverige 08 505 583 54
UK +44 3333 00 92 64
US +1 646 722 49 02

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 523 MSEK och en EBITA-marginal på 18,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020
kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. 2019
Nettoomsättning 6 720 6 893 -2,5% 3 079 3 536 -12,9% 13 845
Kostnad för sålda varor -3 940 -3 999 -1,5% -1 823 -2 018 -9,7% -8 033
Bruttoresultat 2 780 2 894 -3,9% 1 256 1 518 -17,3% 5 812
Försäljningskostnader -775 -784 -1,1% -345 -407 -15,2% -1 600
Administrationskostnader -953 -968 -1,5% -424 -462 -8,2% -1 928
Utvecklingskostnader -55 -85 -35,3% -28 -45 -37,8% -171
Övriga intäkter och kostnader 10 -50 -120% 2 -42 -104,8% -54
Rörelseresultat 1 007 1 007 0,0% 461 562 -18,0% 2 059
Finansnetto -28 -32 -12,5% -22 -19 -15,8% -63
Resultat före skatt 979 975 0,4% 439 543 -19,2% 1 996
Skatt -245 -244 0,4% -110 -138 -20,3% -468
Periodens resultat 734 731 0,4% 329 405 -18,8% 1 528
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 725 718 1,0% 323 399 -19,0% 1 505
Innehav utan bestämmande inflytande 9 13 -30,8% 6 6 - 23
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 7,98 7,90 1,0% 3,56 4,39 -18,9% 16,57
EBITA* 1 221 1 276 -4,3% 569 689 -17,4% 2 523
Avskrivningar materiella tillgångar 178 152 17,1% 89 79 12,7% 311
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 7 -28,6% 2 4 -50,0% 15
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 204 154 32,5% 102 80 27,5% 329

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR2019
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Periodens resultat 734 731 0,4% 329 405 -18,8% 1 528
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering 82 11 646% -28 18 -256% 6
Omräkningsdifferenser -222 218 -202% -353 59 -698% 140
Skatt relaterade till övrigt totalresultat -18 -2 800% 6 -4 -250% -1
Summa totalresultat för perioden 576 958 -39,9% -46 478 -110% 1 673
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 569 942 -39,6% -50 471 -111% 1 648
Innehav utan bestämmande inflytande 7 16 -56,3% 4 7 -42,9% 25
576 958 -39,9% -46 478 -110% 1 673

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Dental 2 012 2 252 -10,7% 841 1 125 -25,2% 4 153 -5,5% 4 393
Demolition & Tools 1 637 1 823 -10,2% 775 991 -21,8% 3 424 -5,2% 3 610
Systems Solutions 3 071 2 818 9,0% 1 463 1 420 3,0% 6 095 4,3% 5 842
Koncernen 6 720 6 893 -2,5% 3 079 3 536 -12,9% 13 672 -1,2% 13 845

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Dentalprodukter 2 012 2 252 -10,7%  841 1 125 -25,2% 4 153 -5,5% 4 393
Verktyg och maskiner 1 637 1 823 -10,2% 775 991 -21,8% 3 424 5,2% 3 610
Byggmaterial 591 601 -1,7% 302 304 -0,7% 1 182 -0,8% 1 192
Kontraktstillverkning 590 500 18,0% 321 262 22,5% 1 145 8,5% 1 055
Miljöteknik 876 798 9,8% 372 411 -9,5% 1 933 4,2% 1 855
Service och Distribution 651 437 49,0% 321 234 37,2% 1 096 24,3% 882
Skog 363 482 -24,7% 147 209 -29,7% 739 -13,9% 858
Koncernen 6 720 6 893 -2,5% 3 079 3 536 -12,9% 13 672 -1,2% 13 845

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Dental 385 465 -17,2% 144 233 -38,2% 794 -9,2% 874
Demolition & Tools 355 415 -14,5% 176 243 -27,6% 774 -7,2% 834
Systems Solutions 536 445 20,4% 274 236 16,1% 1 000 10,0% 909
Gem. koncernfunktioner -55 -49 12,2% -25 -23 8,7% -100 6,4% -94
EBITA före förvärvs-
kostnader
1 221 1 276 -4,3% 569 689 -17,4% 2 468 -2,2% 2 523
Förvärvskostnader1 -10 -59 -83,1% -6 -47 -87,2% -30 -62,0% -79
Poster av engångskaraktär2 - -56 -100% - - - - -100% -56
EBITA 1 211 1 161 4,3% 563 642 -12,3% 2 438 2,1% 2 388
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -204 -154 32,5% -102 -80 27,5% -379 15,2% -329
Finansiella poster - netto -28 -32 -12,5% -22 -19 15,8% -59 -6,3% -63
Resultat före skatt 979 975 0,4% 439 543 -19,2% 2 000 0,2% 1 996

1 Varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år 2 (-48) MSEK.

2 Avser kostnader i samband med ledningsförändring.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
TILLGÅNGAR 11 701
Immateriella anläggningstillgångar 10 257 11 209
Materiella anläggningstillgångar 1 491 1 312 1 503
Finansiella anläggningstillgångar 182 179 182
Lager 2 014 2 127 1 997
Kundfordringar 1 645 1 751 1 584
Kortfristiga fordringar 477 486 374
Likvida medel 781 340 729
SUMMA TILLGÅNGAR 18 291 16 452 17 578
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8 061 7 261 7 972
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 459 578 1 674
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 2 017 1 658 1 986
Kortfristiga räntebärande skulder 3 689 4 551 3 691
Leverantörsskulder 805 815 680
Övriga kortfristiga skulder 2 260 1 589 1 575
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 291 16 452 17 578

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Ingående eget kapital 7 915 6 685 6 685
Periodens totalresultat 569 942 1 648
Utdelning -477 -418 -418
Utgående eget kapital 8 007 7 209 7 915
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 8 007 7 209 7 915
Innehav utan bestämmande inflytande 54 52 57
8 061 7 261 7 972

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2020 2019 2020 2019 2019
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 007 1 007 461 562 2 059
Ej kassaflödespåverkande poster 385 361 196 203 705
Räntor och finansiella poster, netto -28 -32 -22 -19 -63
Betald skatt -337 -293 -169 -134 -571
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 027 1 043 466 612 2 130
Förändring i rörelsekapital
Lager 37 -313 159 -130 -94
Kortfristiga fordringar 12 -179 205 -41 137
Kortfristiga skulder 183 -35 -46 -66 -183
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 259 516 784 375 1 990
Företagsförvärv och avyttringar, netto -778 -815 -21 -300 -1 781
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -81 -122 -13 -59 -243
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -12 -8 -10 -6 -32
Kassaflöde från investeringsverksamheten -871 -945 -44 -365 -2 056
Upplåning/amortering, netto -263 818 -608 458 863
Utbetald utdelning -38 -487 -34 -478 -490
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -301 331 -642 -20 373
Periodens kassaflöde 87 -98 98 -10 307
Likvida medel vid periodens början 729 405 714 348 405
Omräkningsdifferenser -35 33 -31 2 17
Likvida medel vid periodens slut 781 340 781 340 729

FÖRVÄRV UNDER 2020

Under första halvåret har fem nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser TrollDentals produktportfölj, samtliga aktier i danska Rönvig Dental Manufacturing A/S och Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S samt majoriteterna av kroatiska Dental Grupa och italienska Cramaro Tarpaulin Systems.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första sex månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 12 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för första halvåret. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2020 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 33 MSEK och resultatet med cirka
9 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 5 499 504
Materiella tillgångar 46 - 46
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 175 -2 173
Leverantörsskulder och övriga skulder -175 -98 -273
Likvida medel 85 - 85
Summa nettotillgångar 136 399 535
Goodwill 364 364
Totala nettotillgångar 136 763 899
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 899
Ej utbetalda köpeskillingar -78
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -85
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 42
Summa kassaflödeseffekt                                                  778

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 1 645 1 751 1 584
Andra långfristiga finansiella fordringar 11 18 9
Likvida medel 781 340 729
Summa 2 437 2 109 2 322
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder1 908 698 916
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 5 107 5 092 5 325
Leverantörsskulder 805 815 680
Summa 6 820 6 605 6 921

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M

2020

30 JUNI

2019

31 DEC

2019

30 JUNI

Nettoomsättning, MSEK 13 672 13 845 13 134
Omsättningsförändring, % -1,2 15,8 9,9
EBITA*, MSEK 2 468 2 523 2 466
EBITA-marginal*, % 18,1 18,2 18,8
EBITDA*, MSEK 2 818 2 849 2 699
EBITDA-marginal*, % 20,6 20,6 20,5
Sysselsatt kapital, MSEK 13 706 12 925 11 456
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 2 173 2 345 1 807
Avkastning sysselsatt kapital, % 18,0 19,5 21,5
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 114 108 136
Avkastning eget kapital, % 18,9 20,3 21,9
Nettoskuld, MSEK 5 275 5 552 5 487
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,7 0,8
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,9 1,9 2,0
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 815 4 040 4 312
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,4 1,4 1,6
Soliditet, % 44,1 45,4 44,1
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 446 5 255 5 236

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2020 2019 2020 2019 2019
Administrationskostnader -51 -112 -18 -26 -162
Övriga rörelseintäkter1 - - - - 139
Rörelseresultat -51 -112 -18 -26 -23
Finansnetto2 887 765 788 730 837
Resultat efter finansiella poster 836 653 770 704 814
Bokslutsdispositioner 6 - 6 - -30
Skatt -9 18 5 2 -6
Periodens resultat 833 671 781 706 778

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 771 (738) MSEK under sexmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar - 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 989 4 468 4 872
Kortfristiga fordringar 6 039 4 828 5 226
Likvida medel 328 45 379
SUMMA TILLGÅNGAR 11 356 9 341 10 477
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 628 3 164 3 271
Obeskattade reserver 65 70 72
Avsättningar 11 -
Långfristiga räntebärande skulder 946 - 1 004
Kortfristiga räntebärande skulder 3 511 4 499 3 670
Kortfristiga räntefria skulder 3 195 1 608 2 460
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 356 9 341 10 477
Ställda säkerheter - - -
Eventualförpliktelser 211 81 46

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader och poster av engångs-karaktär dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporte-ringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 19-20.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2020 SEX MÅN2019 HELÅR2019
1 007
Rörelseresultat 1 007 2 059
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 204 154 329
EBITA 1 211 1 161 2 388
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 10 115 135
EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 1 221 1 276 2 523

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2020 SEX MÅN2019 HELÅR2019
1 007
Rörelseresultat 1 007 2 059
Avskrivningar materiella tillgångar 178 152 311
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 7 15
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 204 154 329
EBITDA 1 394 1 320 2 714
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 10 115 135
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 1 404 1 435 2 849

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 1 051 112 1 093
Kortfristiga räntebärande skulder 3 545 4 540 3 676
Likvida medel -781 -340 -729
Räntebärande nettoskuld 3 815 4 312 4 040
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 908 698 916
Leasingskuld 552 477 596
Nettoskuld 5 275 5 487 5 552

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
Totala tillgångar 18 291 19 278 17 578 17 400
Likvida medel -781 -714 -729 -456
Räntebärande pensionsavsättningar -41 -38 -40 -39
Icke räntebärande skulder -4 174 -3 841 -3 325 -3 545
Sysselsatt kapital 13 295 14 685 13 484 13 360
Goodwill och övriga immat tillgångar -11 701 -12 255 -11 209 -10 969
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 594 2 430 2 275 2 391

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 2 2020 Kv 12020 Kv 4  2019 Kv 32019
Sysselsatt kapital 13 706 13 295 14 685 13 484 13 360
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 173 1 594 2 430 2 275 2 391
Summa
EBITA* 2 468 569 652 651 596
Avkastning sysselsatt kapital 18,0%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 114%

Taggar:

Prenumerera