Delårsrapport januari – september 2019

Report this content

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 18,8% till 10 104 (8 502) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 6,8%
 • EBITA* ökade med 25,0% till 1 872 (1 498) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade med 0,9 procentenheter till 18,5% (17,6%)
 • Resultat före skatt ökade med 14,9% till 1 448 (1 260) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 12,3% till 1 086 (967) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 12,9% till 11,76 (10,42) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 21,3% till 1 178 (971) MSEK
 • Under perioden har fem verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 930 MSEK

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 15,2% till 3 211 (2 787) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 4,9%
 • EBITA* ökade med 14,6% till 596 (520) MSEK
 • EBITA-marginalen* uppgick till 18,6% (18,7%)
 • Resultat före skatt ökade med 8,5% till 473 (436) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 8,6% till 355 (327) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 35,7% till 662 (488) MSEK
 • Anna Hallberg har avgått ur Lifcos styrelse efter att ha utsetts till statsråd och utrikeshandelsminister
 • Martin Linder utsedd till chef för affärsområdet Systems Solutions och medlem i koncernledningen

Resultatutvecklingen i sammandrag

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018 
Nettoomsättning 10 104  8 502 18,8% 3 211  2 787 15,2% 13 558 13,4% 11 956
EBITA* 1 872  1 498 25,0% 596  520 14,6% 2 542 17,3% 2 168
EBITA-marginal* 18,5%  17,6% 0,9 18,6%  18,7% -0,1 18,7% 0,6 18,1%
Resultat före skatt 1 448  1 260 14,9% 473  436 8,5% 2 046 10,1% 1 858
Periodens resultat 1 086  967 12,3% 355  327 8,6% 1 539 8,4% 1 420
Resultat per aktie 11,76  10,42 12,9% 3,86  3,48 10,9% 16,63 8,8% 15,29
Avkastning på sysselsatt kapital 20,9%  20,0% 0,9 20,9%  20,0% 0,9 20,9% -0,1 21,0%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill 122%  161% -39 122%  161% -39 122% -43 165%

   * Före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär.

VD-KOMMENTAR

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under årets första nio månader ökade omsättningen med 18,8% till 10 104 (8 502) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Den generellt sett goda konjunkturen var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten.

EBITA* ökade med 25,0% till 1 872 (1 498) MSEK under niomånadersperioden och EBITA-marginalen* steg med 0,9 procentenheter till 18,5% (17,6%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till organisk tillväxt och förvärv. Resultatet per aktie ökade under årets första nio månader med 12,9% till 11,76 (10,42) SEK.

Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt och samtliga divisioner utom Skog har haft en stabil utveckling under niomånadersperioden. Under kvartalet har divisionen Skog gjort reserveringar om cirka 15 MSEK för omstruktureringar till följd av minskad försäljning samt problemprojekt. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

Kassaflödet ökade med 21,3% till 1 178 (971) MSEK. Även om kassaflödet förbättrades jämfört med samma period föregående år kan vi konstatera att det generellt sett goda marknadsläget lett till ökade kundfordringar och lagerbindning i många av våra verksamheter. Kassaflödet har också påverkats negativt av lägre kundförskott under årets första nio månader vilket främst beror på färre nystartade projekt inom division Skog.

Lifco har under året förstärkt Demolition & Tools med två nya verksamheter. Bolagen som konsoliderats är svenska Indexator Rotator Systems som är en världsledande tillverkare av rotatorer samt majoriteten av italienska Hammer som levererar hydrauliska hammare och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Divisionen Miljöteknik inom affärsområdet Systems Solutions har också förstärkts med två verksamheter under året. Vi har förvärvat majoriteterna av tyska Ergopack som är den ledande tillverkaren av ergonomiska och mobila pallbandningsverktyg samt norska Rustibus Worldwide som är en ledande leverantör av ytbehandlingsutrustning och säkerhetsutrustning för fartyg. Därutöver har vi konsoliderat majoriteten av brittiska UK POS i divisionen Service och Distribution inom affärsområdet Systems Solutions. UK POS är en ledande leverantör av utställnings- och exponeringsmaterial. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under niomånadersperioden.

Lifco har en god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgår till 1,5 gånger EBITDA* vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA*. Det betyder att Lifco har ett betydande finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv samtidigt som vi har fokus på att öka resultatet i våra befintliga verksamheter.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER         

Omsättningen ökade med 18,8% till 10 104 (8 502) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 8,2%, den organiska tillväxten uppgick till 6,8% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 3,8%. Under perioden konsoliderades svenska Indexator Rotator Systems samt majoriteterna av tyska Ergopack, italienska Hammer, norska Rustibus Worldwide och brittiska UK POS.

Till följd av utdelningar till minoriteter belastades Övriga intäkter och kostnader av omvärderingar av köpoptioner utställda i samband med förvärv med -46 (-10) MSEK.

EBITA* ökade med 25,0% till 1 872 (1 498) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,9 procentenheter till 18,5% (17,6%). EBITA* påverkades positivt av förvärv, organisk tillväxt och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 4,1%. Under perioden genererades 34% (36%) av EBITA* i EUR, 27% (28%) i SEK och 16% (15%) i NOK, 8% (5%) i DKK, 6% (7%) i USD, 3% (3%) i GBP och 6% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -47 (-33) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 14,9% till 1 448 (1 260) MSEK och periodens resultat ökade med 12,3% till 1 086 (967) MSEK. Poster av engångskaraktär uppgick till 56 (0) MSEK under årets första nio månader vilka avser kostnader i samband med ledningsförändring.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 780 MSEK under perioden till 2 092 MSEK den 30 september 2019 jämfört med 1 312 MSEK den 31 december 2018. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var vid årsskiftet 165% och minskade under årets första nio månader till 122%. Avkastningen på sysselsatt kapital har påverkats negativt av lägre kundförskott jämfört med samma period föregående år. Även implementeringen av IFRS 16 från och med 1 januari 2019 har påverkat avkastningen negativt eftersom nyttjanderättstillgångar inkluderas i sysselsatt kapital.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 996 MSEK från den 31 december 2018 till 5 681 MSEK den 30 september 2019 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 861 (574) MSEK. Från och med 1 januari 2019 påverkas nettoskulden av leasingskulden som tillkommit genom implementering av standarden IFRS 16. Leasingskulden uppgick vid periodens slut till 488 (-) MSEK. Den räntebärande nettoskulden uppgick den 30 september 2019 till 4 332 (3 666) MSEK vilket är en ökning med 1 162 MSEK sedan årsskiftet.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) den 30 september 2019 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,0 (2,0) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,5 (1,7) gånger. Vid utgången av perioden var 38% (29%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 21,3% till 1 178 (971) MSEK under perioden, huvudsakligen till följd av bättre resultat. Kassaflödet har påverkats negativt främst på grund av ökad lagerbindning samt lägre kundförskott inom division Skog. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 555 (-580) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 15,2% till 3 211 (2 787) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 7,6%, den organiska tillväxten uppgick till 4,9% och valutakursförändringar påverkade positivt med 2,7%.

EBITA* ökade med 14,6% till 596 (520) MSEK och EBITA-marginalen* minskade med 0,1 procentenheter till 18,6% (18,7%). EBITA* påverkades positivt av förvärv, valutakursförändringar och organisk tillväxt. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 3,2%.

Under tredje kvartalet genererades 32% (37%) av EBITA* i EUR, 26% (26%) i SEK, 15% (13%) i NOK, 8% (4%) i DKK, 6% (8%) i USD, 4% (3%) i GBP och 9% (9%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -15 (-10) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 8,5% och uppgick till 473 (436) MSEK. Periodens resultat ökade med 8,6% till 355 (327) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 285 MSEK till 2 092 MSEK den 30 september 2019 jämfört med 1 807 MSEK den 30 juni 2019. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade från 136% den 30 juni 2019 till 122% den 30 september 2019.

Koncernens nettoskuld ökade under kvartalet med 194 MSEK till 5 681 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden minskade till 0,7 jämfört med 0,8 den 30 juni 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 35,7% till 662 (488) MSEK under tredje kvartalet vilket främst beror på lägre kundfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -610 (-288) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv. 

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Nettoomsättning 3 256  3 041 7,1% 1 004  975 3,0% 4 400 5,1% 4 185
EBITA* 668  583 14,6% 203  192 5,7% 887 10,6% 802
EBITA-marginal* 20,5% 19,2% 1,3 20,2% 19,7% 0,5 20,2% 1,0 19,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks-

och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 7,1% till 3 256 (3 041) MSEK under årets första nio månader. EBITA* ökade med 14,6% till 668 (583) MSEK under perioden och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,3 procent­enheter till 20,5% (19,2%) främst till följd av förvärv.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under årets första nio månader var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Demolition & Tools

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr. 2018
Nettoomsättning 2 724  2 032 34,1% 901  724 24,4% 3 512 24,5% 2 820
EBITA* 654  496 31,9% 239  191 25,1% 882 21,8% 724
EBITA-marginal* 24,0% 24,4% -0,4 26,5% 26,4% 0,1 25,1% -0,6 25,7%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under årets första nio månader med 34,1% till 2 724 (2 032) MSEK till följd av förvärv, organisk utveckling och positiva valutaeffekter. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det Frankrike och USA som växte snabbast under niomånadersperioden. EBITA* ökade under perioden med 31,9% till 654 (496) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 24,0% (24,4%).

Från och med januari 2019 konsolideras svenska Indexator Rotator Systems som utvecklar och tillverkar rotatorer, främst till skogsindustrin. Bolaget omsatte 2018 cirka 300 MSEK och har cirka 140 anställda. Från och med februari 2019 konsolideras majoriteten av italienska Hammer SRL som levererar hydrauliska hammare och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Bolaget omsatte 2018 cirka 20 MEUR och har ett 100-tal anställda.

Systems Solutions

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Nettoomsättning 4 124  3 429 20,3% 1 306  1 088 20,0% 5 646 14,0% 4 951
EBITA* 617  500 23,4% 172  161 6,8% 873 15,5% 756
EBITA-marginal* 15,0% 14,6% 0,4 13,2% 14,8% -1,6 15,5% 0,2 15,3%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar) samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 20,3% till 4 124 (3 429) MSEK under niomånadersperioden, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom samtliga divisioner utom Skog. Under kvartalet har divisionen Skog gjort reserveringar om cirka 15 MSEK för omstruktureringar till följd av minskad försäljning samt problemprojekt.

Från och med april 2019 konsolideras majoriteten av brittiska UK POS inom divisionen Service och Distribution. Bolaget omsatte 2018 cirka 12 MGBP och har ett 60-tal anställda.

Divisionen Miljöteknik har förstärkts med två förvärv. Från och med juli 2019 konsolideras majoriteten av norska Rustibus Worldwide som 2018 omsatte cirka 56 MNOK och har omkring 25 anställda. Från och med augusti 2019 konsolideras majoriteten av tyska Ergopack som 2018 omsatte cirka 22 MEUR och har runt 85 anställda.

EBITA* ökade med 23,4% till 617 (500) MSEK under årets första nio månader med förbättrade resultat inom samtliga divisioner utom Skog. EBITA-marginalen* ökade med 0,4 procentenheter till 15,0% (14,6%).

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första nio månader genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad  Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Indexator Rotator Systems Demolition & Tools 300 MSEK 140
Februari Hammer Demolition & Tools 20 MEUR 100
April UK POS Systems Solutions 12 MGBP 60
Juli Rustibus Worldwide Systems Solutions 56 MNOK 25
Augusti Ergopack Systems Solutions 22 MEUR 85

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 17. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 241 (4 825) under årets första nio månader. Vid periodens utgång var antalet anställda 5 370 (4 903). Genom förvärv tillkom 410 anställda.

Anna Hallberg har lämnat Lifcos styrelse

Den 13 september 2019 avgick Anna Hallberg ur Lifcos styrelse efter att ha utsetts till statsråd och utrikeshandelsminister. Anna Hallberg utsågs till ledamot av Lifcos styrelse vid årsstämman i maj 2017 och har också ingått i revisionsutskottet.

Martin Linder ny chef för Systems Solutions och medlem i koncernledningen

Martin Linder har utsetts till chef för affärsområdet Systems Solutions och medlem i koncernledningen. Under åren 2003–2008 hade Martin Linder olika ledande positioner inom Note och kom till Lifco som chef för Leab-gruppen 2008. År 2016 utsågs han till chef för Proline-gruppen. Martin Linder är civilingenjör och tekn dr från KTH. Han är född 1972 och innehar med närstående 4 750 B-aktier i Lifco.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2018.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2018 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen tillämpar IFRS 16 från och med 1 januari 2019 och implementeringen av standarden innebär att nästan samtliga leasingkontrakt redovisas i leasetagarens balansräkning då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt IFRS 16 ska en anläggningstillgång (rättigheten att använda en leasad tillgång) och en finansiell skuld (lång- och kortfristig) avseende skyldigheten att betala leasingavgifter redovisas i balansräkningen. I koncernens resultaträkning redovisas avskrivningar och räntekostnader istället för kostnader för operationella leasingavtal, vilka i sin helhet har redovisats inom rörelseresultatet. IFRS 16 påverkar kassaflödet såtillvida att leasingbetalningar påverkar kassaflöde från den löpande verksamheten (till exempel ränta och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde och kortidsleasingavtal) och kassaflöde från finansieringsverksamheten (återbetalning av leasingskulden). Koncernen tillämpar den förenklade övergångsmetoden vilken innebär att nyttjanderätter värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden den 1 januari 2019 (justerade för förutbetalda och upplupna leasingavgifter). Övergången till IFRS 16 får således inte någon påverkan på eget kapital för koncernen. Då den förenklade övergångsmetoden tillämpats har inte jämförelsetalen för 2018 räknats om. Koncernen har valt att tillämpa undantaget och inte redovisa korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde som en del av nyttjanderättstillgången och leasingskulden i balansräkningen. Betalningar hänförliga till dessa leasingavtal redovisas istället som en kostnad linjärt över leasingperioden. Återstående leasingåtaganden utgörs i allt väsentligt av lokaler såsom kontors-, lager- och fabrikslokaler.


Avstämning av åtagande för operationella leasingavtal och redovisad leasingskuld (MSEK)
Åtaganden för operationella leasingavtal den 31 december 2018 600
Diskonteringseffekt -69
Avgår: korttidsleasingavtal och leasingavtal för tillgångar av lågt värde -67
Avgår: korrigeringar/omklassificeringar -19
Omräkningsdifferens -5
Leasingskuld redovisad den 1 januari 2019 440

Den vägda genomsnittliga marginella låneränta som använts för att beräkna diskonteringseffekten är 2,09%. Övergången till IFRS 16 har per 30 september 2019 haft en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat med 8 MSEK, EBITDA* med 115 MSEK samt EBITA* med 8 MSEK. Finansnettot är påverkat med -8 MSEK. Redovisad leasingskuld per 30 september 2019 uppgår till 488 MSEK.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att niomånadersrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 23 oktober 2019

Carl BennetStyrelseordförande Ulrika DellbyStyrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Annika Espander Jansson Styrelseledamot Anders LorentzsonStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan SternVice ordförande Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef,styrelseledamot

Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Lifco AB (publ) reg.no 556465-3185

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Lifco AB (publ) per 30 september 2019 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Enköping den 23 oktober 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Eric Salander                                                                                 Tomas Hilmarsson
Auktoriserad revisor                                                                    Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 31 januari 2020

Årsredovisningen för 2019 publiceras vecka 13

Rapport för första kvartalet publiceras den 24 april

Rapport för andra kvartalet publiceras den 17 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 22 oktober

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma i Lifco AB äger rum fredag 24 april 2020, kl 11.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 6 mars 2020.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Adam Gerge, Didner & Gerge Fonder, Hans Hedström, Carnegie Fonder och Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Onsdag 23 oktober kl 14.30

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q3-2019

Telefonnummer:

Sverige 08 519 993 83

UK +44 3333 00 9035

US +1 833 823 0590

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 146 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2018 omsatte Lifco 12,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 168 MSEK och en EBITA-marginal på 18,1%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl 11.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK  2019  2018 förändr. 2019  2018 förändr. 2018
Nettoomsättning 10 104  8 502 18,8% 3 211  2 787 15,2% 11 956
Kostnad för sålda varor -5 845  -4 868 20,1% -1 846  -1 581 16,8% -6 838
Bruttoresultat 4 259  3 634 17,2% 1 365  1 206 13,2% 5 118
Försäljningskostnader -1 160  -953 21,7% -376  -315 19,4% -1 315
Administrationskostnader -1 423  -1 249 13,9% -455  -401 13,5% -1 735
Utvecklingskostnader -123  -115 7,0% -38  -38 - -144
Övriga intäkter och kostnader -58  -24 142% -8  -6 33,3% -22
Rörelseresultat 1 495 1 293 15,6% 488  446 9,4% 1 902
Finansnetto -47  -33 42,4% -15  -10 50,0% -44
Resultat före skatt 1 448  1 260 14,9% 473  436 8,5% 1 858
Skatt -362  -293 23,5% -118  -109 8,3% -438
Periodens resultat 1 086  967 12,3% 355  327 8,6% 1 420
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 069  947 12,9% 351  317 10,7% 1 389
Innehav utan bestämmande inflytande 17  20 -15,0% 4  10 -60,0% 31
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 11,76  10,42 12,9% 3,86  3,48 10,9% 15,29
EBITA*  1 872  1 498 25,0% 596  520 14,6% 2 168
Avskrivningar materiella tillgångar 233  93 151% 81  33 146% 127
Avskrivningar immateriella tillgångar 10  9 11,1% 3  3 - 12
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 240  186 29,0% 86  67 28,4% 253

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2019  2018 förändr. 2019  2018 förändr. 2018
Periodens resultat 1 086  967 12,3% 355  327 8,6% 1 420
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering  24  -5 -580% 13  -5 -360% 13
Omräkningsdifferenser 309  242 27,7% 91  -65 -240% 155
Skatt relaterade till övrigt totalresultat -5  1 -600% -3  1 -400% -3
Summa totalresultat för perioden 1 414  1 205 17,3% 456  258 76,7% 1 585
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 394  1 182 17,9% 452  248 82,3% 1 552
Innehav utan bestämmande inflytande 20  23 -13,0% 4  10 -60,0% 33
1 414  1 205 17,3% 456  258 76,7% 1 585

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution (tidigare inredning till servicebilar) och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Dental 3 256  3 041 7,1% 1 004  975 3,0% 4 400 5,1% 4 185
Demolition & Tools 2 724  2 032 34,1% 901  724 24,4% 3 512 24,5% 2 820
Systems Solutions 4 124  3 429 20,3% 1 306  1 088 20,0% 5 646 14,0% 4 951
Koncernen 10 104  8 502 18,8% 3 211  2 787 15,2% 13 558 13,4% 11 956

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Dentalprodukter 3 256  3 041 7,1% 1 004  975 3,0% 4 400 5,1% 4 185
Verktyg och maskiner 2 724  2 032 34,1% 901  724 24,4% 3 512 24,5% 2 820
Byggmaterial 868  790 9,9% 267  256 4,3% 1 180 7,1% 1 102
Kontraktstillverkning 716  685 4,5% 216  196 10,2% 982 3,3% 951
Miljöteknik 1 262  998 26,5% 464  331 40,2% 1 727 18,0% 1 463
Service och Distribution 647  449 44,1% 210  155 35,5% 858 30,0% 660
Skog 631  507 24,5% 149  150 -0,7% 899 16,0% 775
Koncernen 10 104  8 502 18,8% 3 211  2 787 15,2% 13 558 13,4% 11 956

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Dental 668  583 14,6% 203  192 5,7% 887 10,6% 802
Demolition & Tools 654  496 31,9% 239  191 25,1% 882 21,8% 724
Systems Solutions 617  500 23,4% 172  161 6,8% 873 15,5% 756
Gem. Koncernfunktioner -67  -81 -17,3% -18  -24 -25,0% -100 -12,3% -114
EBITA före förvärvs-
kostnader och poster av engångskaraktär
 
1 872  1 498 25,0% 596  520 14,6% 2 542 17,3% 2 168
Förvärvskostnader1 -81  -19 326% -22  -7 214% -75 477% -13
Poster av engångskaraktär2  -56  - - -  - - -56 - - 
EBITA  1 735  1 479 17,3% 574  513 11,9% 2 411 11,9% 2 155 
Avskrivningar av immateriella anläggningstillg som uppkommit i samband med förvärv -240  -186 29,0%  -86  -67 28,4%  -307 21,3%  -253 
Finansiella poster – netto  -47  -33 42,4%  -15  -10 50,0% -58 31,8%  -44
Resultat före skatt 1 448  1 260 14,9% 473  436 8,5% 2 046 10,1% 1 858

1 Varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år -59 (-6) MSEK.

2 Avser kostnader i samband med ledningsförändring.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 10 969  9 322 9 133
Materiella anläggningstillgångar 1 358  597 611
Finansiella anläggningstillgångar 196  150 153
Lager 2 193  1 759 1 710
Kundfordringar 1 722  1 552 1 550
Kortfristiga fordringar 506  355 261
Likvida medel 456  374 405
SUMMA TILLGÅNGAR 17 400 14 109 13 823
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 7 717  6 370 6 748
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 597  2 859 1 813
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 871  1 351 1 307
Kortfristiga räntebärande skulder 4 679  1 181 1 762
Leverantörsskulder 788  679 632
Övriga kortfristiga skulder 1 748  1 669 1 561
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 400 14 109 13 823

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare


MSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
Ingående eget kapital  6 685  5 496 5 496
Periodens totalresultat 1 394  1 182 1 552
Utdelning -418  -363 -363
Utgående eget kapital 7 661 6 315 6 685
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 7 661  6 315 6 685
Innehav utan bestämmande inflytande 56  55 63
7 717 6 370 6 748

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2019  2018 2019  2018 2018
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 495  1 293 488  446 1 902
Ej kassaflödespåverkande poster 542  294 181  104 391
Räntor och finansiella poster, netto -47  -33 -15  -10 -44
Betald skatt -404  -362 -111  -108 -472
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 586  1 192 543  432 1 777
Förändring i rörelsekapital
Lager -332  -310 -19  -35 -260
Kortfristiga fordringar -61  -199 118  39 -214
Kortfristiga skulder -15  288 20  52 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 178 971 662  488 1 533
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 359  -472 -544  -257 -500
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -172  -103 -50  -29 -150
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -24  -5 -16  -2 -19
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 555 -580 -610  -288 -669
Upplåning/amortering, netto 858  22 40  -115 -416
Utbetald utdelning -487  -381 -  - -383
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 371  -359 40  -115 -799
Periodens kassaflöde -6  32 92  85 65
Likvida medel vid periodens början 405  305 340  301 305
Omräkningsdifferenser 57  37 24  -12 35
Likvida medel vid periodens slut 456  374 456  374 405


FÖRVÄRV UNDER 2019

Under årets första nio månader har fem nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Indexator Rotator Systems liksom aktiemajoriteterna i Ergopack, Hammer, Rustibus Worldwide och UK POS.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första nio månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 22 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första nio månader 2019. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2019 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 251 MSEK och påverkan på resultatet skulle varit positiv.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 9 931 940
Materiella tillgångar 187 - 187
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 458 -45 413
Leverantörsskulder och övriga skulder -390 -220 -610
Likvida medel 158 - 158
Summa nettotillgångar 422 666 1 088
Goodwill - 722 722
Totala nettotillgångar 422 1 388 1 810
Kassaflödeseffekt, MSEK 
Köpeskilling 1 810
Ej utbetalda köpeskillingar -365
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                        -158
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 72
Summa kassaflödeseffekt                                                   1 359

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK  2019-09-30 2018-09-30
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde1
Kundfordringar 1 722  1 552
Andra långfristiga finansiella fordringar 19  18
Likvida medel 456  374
Summa 2 197  1 944
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder2 861  574
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 5 237  4 003
Leverantörsskulder 788  679
Summa 6 886  5 256

1 Samtliga finansiella tillgångar 2018-09-30 ingick i kategorin ”Lånefordringar och kundfordringar”.

2 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201930 SEPT 201831 DEC 201830 SEPT
Nettoomsättning, MSEK 13 558 11 956 11 291
Omsättningsförändring, % 13,4 19,2 12,6
EBITA*, MSEK 2 542 2 168 2 008
EBITA-marginal*, % 18,7 18,1 17,8
EBITDA*, MSEK 2 822 2 307 2 143
EBITDA-marginal*, % 20,8 19,3 19,0
Sysselsatt kapital, MSEK 12 153 10 314 10 041
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 2 092 1 312 1 250
Avkastning sysselsatt kapital, % 20,9 21,0 20,0
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 122 165 161
Avkastning eget kapital, % 21,3 22,5 21,6
Nettoskuld, MSEK 5 681 3 685 4 240
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,5 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,0 1,6 2,0
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 332 3 170 3 666
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,5 1,4 1,7
Soliditet, % 44,4 48,8 45,1
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 241 4 860 4 825

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK  2019 2018 2019 2018 2018 
Administrationskostnader -130  -99 -18  -31 -136
Övriga rörelseintäkter1 0  - 0  - 48
Rörelseresultat -130  -99 -18  -31 -88
Finansnetto2 810  277 45  246 602
Resultat efter finansiella poster 680  178 27  215 514
Bokslutsdispositioner -  - -  - 56
Skatt 16  17 -2  3 -5
Periodens resultat 696  195 25  218 565

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 758 (269) MSEK under niomånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2019-09-30 2018-09-30
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 0  0
Finansiella anläggningstillgångar 5 027  4 408
Kortfristiga fordringar 4 859  3 872
Likvida medel 144  66
SUMMA TILLGÅNGAR 10 030  8 345
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 189  2 541
Obeskattade reserver 70  70
Långfristiga räntebärande skulder -  2 819
Kortfristiga räntebärande skulder 4 628  1 169
Kortfristiga räntefria skulder 2 143  1 747
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 030  8 345
Ställda säkerheter -  -
Eventualförpliktelser 80  99

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld[1] Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 20-21.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK NIO MÅN2019 NIO MÅN2018 HELÅR2018
Rörelseresultat 1 495  1 293 1 902
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 240  186 253
EBITA 1 735  1 479 2 155
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 137  19 13
EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 1 872  1 498         2 168

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK NIO MÅN2019 NIO MÅN2018 HELÅR2018
Rörelseresultat 1 495  1 293 1 902
Avskrivningar materiella tillgångar 233  93 127
Avskrivningar immateriella tillgångar 10  9 12
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 240  186 253
EBITDA 1 978  1 581 2 294
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 137  19 13
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 2 115 1 600 2 307

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 125  2 859 1 813
Kortfristiga räntebärande skulder 4 663  1 181 1 762
Likvida medel -456  -374 -405
Räntebärande nettoskuld 4 332 3 666 3 170
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 861  574 515
Leasingskuld 488  - -
Nettoskuld 5 681 4 240 3 685

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Totala tillgångar 17 400 16 452 15 793 13 823
Likvida medel -456 -340 -348 -405
Räntebärande pensionsavsättningar -39 -37 -34 -37
Icke räntebärande skulder -3 545 -3 364 -3 266 -2 985
Sysselsatt kapital 13 360 12 711 12 145 10 396
Goodwill och övriga immat tillgångar -10 969 -10 257 -9 886 -9 133
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar  2 391 2 454 2 259 1 263

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 3 2019 Kv 2 2019 Kv 1 2019 Kv 42018
Sysselsatt kapital 12 153 13 360 12 711 12 145 10 396
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 092 2 391 2 454 2 259 1 263
Summa
EBITA* 2 542 596 689 587 670
Avkastning sysselsatt kapital 20,9%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 122%

[1] Ny definition från 2019-01-01 

Taggar: