Delårsrapport januari – mars 2021

Report this content

Rapportperioden januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 6,3% till 3 869 (3 641) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 2,4%.
  • EBITA* ökade med 25,0% till 815 (652) MSEK.
  • EBITA-marginalen* ökade med 3,2 procentenheter till 21,1% (17,9%).
  • Resultat före skatt ökade med 24,9% till 668 (535) MSEK.
  • Periodens resultat ökade med 25,3% till 501 (400) MSEK.
  • Resultat per aktie ökade med 24,5% till 5,43 (4,36) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 321 (475) MSEK.
  • Under kvartalet hade pandemin inte några negativa effekter på marknadsläget.
  • Under perioden har sju nya verksamheter konsoliderats med en total årsomsättning om cirka 788 MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 20201 förändr. förändr. 20201
Nettoomsättning 3 869 3 641 6,3% 14 010 1,7% 13 782
EBITA* 815 652 25,0% 2 865  6,0% 2 702
EBITA-marginal* 21,1% 17,9% 3,2 20,5% 0,9 19,6%
Resultat före skatt 668 535 24,9% 2 341 6,0% 2 208
Periodens resultat 501 400 25,3% 1 786 6,0% 1 685
Resultat per aktie 5,43 4,36 24,5% 19,40 5,8% 18,33
Avkastning på sysselsatt kapital 20,5% 19,1% 1,4 20,5% 0,9 19,6%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 151% 108% 43 151% 12 139%

   * Före förvärvskostnader.   

  1 Koncernen har i första kvartalet 2021 ändrat redovisningsprincip avseende utställda köp- och säljoptioner över innehav utan bestämmande inflytande. Jämförelsetalen har omräknats för 2020 utan att det har fått en väsentlig påverkan på redovisningen. Se vidare under avsnittet Redovisningsprinciper.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade i kvartalet med 6,3% till 3 869 (3 641) MSEK till följd av förvärv och organisk tillväxt. Valutakurseffekter påverkade omsättningen negativt. Under årets första kvartal hade pandemin inte några negativa effekter på marknadsläget. Inom Dental var samtliga marknader tillbaka till normala nivåer och Demolition & Tools hade ett bra marknadsläge i kvartalet. Inom Systems Solutions var marknadsläget generellt sett gott.

Under första kvartalet ökade EBITA* med 25,0% till 815 (652) MSEK och EBITA-marginalen* steg med 3,2 procentenheter till 21,1% (17,9%). Lönsamhetsförbättringen beror på Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter till följd av pandemin. Resultatet per aktie ökade under första kvartalet med 24,5% till 5,43 (4,36) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 321 (475) MSEK i kvartalet.

Lifco har under årets första kvartal konsoliderat sju förvärv varav fyra inom affärsområdet Dental, två inom Systems Solutions och ett inom Demolition & Tools. Förvärven inom Dental innebär att Lifco fortsatt att stärka sin ställning på den tyska marknaden med Kaniedenta, Kentzler-Kaschner och Rissmann Dental samt gjort ett mindre tilläggsförvärv i Tjeckien. Förvärvet inom Demolition & Tools innebär att Lifco utökat sitt erbjudande med italienska MultiOne som tillverkar minilastare. Inom Systems Solutions har verksamheten utökats med brittiska T. Freemantle som tillverkar förpackningsrobotar och Cleveland Cascades, en global tillverkare av kundanpassade lastningssystem för bulkmaterial. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Efter kvartalets utgång har Lifco annonserat förvärven av det brittiska bolaget Spinaclean som utvecklar och säljer dammsugare och högtryckstvättar för rengöring inom- och utomhus på hög höjd samt det italienska bolaget Cangini Benne som är en ledande tillverkare av tillbehör till grävare och frontlastare.

Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,2 gånger EBITDA* den 31 mars 2021, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA* och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – MARS

Omsättningen ökade med 6,3% till 3 869 (3 641) MSEK. Förvärv bidrog med 7,1%, den organiska tillväxten uppgick till 2,4% och valutakursförändringar påverkade omsättningen negativt med 3,3%. Under kvartalet konsoliderades tyska Rissmann Dental, tjeckiska Medema och de båda brittiska bolagen T. Freemantle och Cleveland Cascades samt majoriteterna av de båda tyska bolagen Kaniedenta och Kentzler-Kaschner samt italienska MultiOne.

EBITA* ökade med 25,0% till 815 (652) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 3,2 procentenheter till 21,1% (17,9%) till följd av Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter till följd av pandemin. Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 4,2%. Under perioden genererades 40% (35%) av EBITA* i EUR, 24% (28%) i SEK och 12% (12%) i NOK, 7% (8%) i DKK, 7% (6%) i GBP, 5% (4%) i USD och 5% (7%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -14 (-6) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 24,9% till 668 (535) MSEK och periodens resultat ökade med 25,3% till 501 (400) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 39 MSEK under kvartalet till 1 899 MSEK den 31 mars 2021 jämfört med 1 938 MSEK den 31 december 2020. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under kvartalet till 151% från 139% vid årsskiftet.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 127 MSEK från den 31 december 2020 till 5 903 MSEK den 31 mars 2021 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 1 299 (986) MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 653 MSEK från årsskiftet och uppgick den 31 mars 2021 till 3 895 (3 242) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,6 (0,7) den 31 mars 2021 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,8 (2,1) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,2 (1,6) gånger. Vid utgången av perioden var 43% (41%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 32,4% till 321 (475) MSEK under kvartalet, huvudsakligen till följd av ökad lagerbindning och ökade kortfristiga rörelsefordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -872 (-827) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Nettoomsättning 1 339 1 171 14,3% 4 458 3,9% 4 290
EBITA* 303 241 25,7% 960 6,9% 898
EBITA-marginal* 22,6% 20,6% 2,0 21,5% 0,6 20,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 14,3% till 1 339 (1 171) MSEK under första kvartalet, positivt påverkat av förvärv och organisk tillväxt. Samtliga marknader var i kvartalet tillbaka till normala nivåer efter de negativa effekterna av pandemin 2020 vilka huvudsakligen inträffade under andra kvartalet 2020.  

EBITA* ökade med 25,7% till 303 (241) MSEK under perioden och EBITA-marginalen ökade 2,0 procentenheter till 22,6% (20,6%). Lönsamheten påverkades positivt av Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter till följd av pandemin.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under årets första kvartal var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Från och med januari 2021 konsolideras de båda tyska verksamheterna Kaniedenta och Rissmann Dental. Kaniedenta producerar och säljer dentala förbrukningsmaterial primärt på den tyska marknaden. Bolaget omsatte 2019 cirka 29 MEUR och har 35 anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Rissmann Dental är ett tandtekniskt laboratorium och omsatte 2019 cirka 4,1 MEUR. Bolaget har ett femtiotal anställda. Förvärvet var ett inkråmsförvärv. Från och med februari 2021 konsolideras majoriteten av det tyska bolaget Kentzler-Kaschner som säljer förbrukningsvaror till dentalmarknaden, huvudsakligen i Tyskland. Bolaget omsatte 2020 cirka 3,6 MEUR och har 20 anställda. Från och med mars 2021 konsolideras det tjeckiska bolaget Medema som säljer förbrukningsvaror och utrustning av mindre storlek till tandläkarkliniker och dentallaboratorium i Tjeckien. Bolaget omsatte 2020 cirka 26 MCZK vilket motsvarar omkring 1 MEUR. Bolaget har fyra anställda och förvärvet omfattade samtliga aktier. 

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Nettoomsättning 915 862 6,1% 3 287 1,6% 3 234
EBITA* 232 179 29,6% 803 7,1% 750
EBITA-marginal* 25,4% 20,8% 4,6 24,4% 1,2 23,2%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under kvartalet med 6,1% till 915 (862) MSEK till följd av förvärv och ett bra marknadsläge. EBITA* steg med 29,6% till 232 (179) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 4,6 procentenheter till 25,4% (20,8%). EBITA-marginalen* påverkades negativt av färre lönsamma specialordrar vilket kompenserades av Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på grund av pandemin.

Från och med februari 2021 konsolideras majoriteten av italienska MultiOne som är en ledande tillverkare av minilastare och tillhörande verktyg. Bolaget omsatte 2020 cirka 27 MEUR och har 46 anställda.

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Nettoomsättning 1 615 1 608 0,4% 6 265 0,1% 6 258
EBITA* 309 262 17,9% 1 213 4,0% 1 166
EBITA-marginal* 19,1% 16,3% 2,8 19,4% 0,8 18,6%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 0,4% till 1 615 (1 608) MSEK under kvartalet till följd av förvärv. Inom Systems Solutions var marknadsläget generellt sett gott under kvartalet.

EBITA* ökade under perioden med 17,9% till 309 (262) MSEK och EBITA-marginalen* ökade med 2,8 procentenheter till 19,1% (16,3%). Lönsamhetsförbättringen beror på Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter till följd av pandemin.

Byggmaterial hade en stabil omsättnings- och lönsamhetsutveckling i kvartalet.

Kontraktstillverkning hade en god utveckling omsättnings- och lönsamhetsmässigt under kvartalet.

Miljöteknik minskade omsättningen och resultatet med något förbättrad marginal. Den minskade omsättningen är huvudsakligen relaterad till projektförsäljning som tenderar att fluktuera mellan kvartalen. Lönsamheten påverkades bland annat positivt av en god efterfrågan inom eftermarknadssegmentet.

Service och Distribution hade en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling i kvartalet till följd av förvärv, gott marknadsläge och fokus på lönsamhet.  

Skog minskade omsättningen och förbättrade resultatet och lönsamheten, vilket berodde på den projektrelaterade delen av verksamheten där försäljning och resultat kan variera kraftigt mellan kvartalen.

Inom divisionen Miljöteknik konsolideras från och med februari 2021 brittiska Cleveland Cascades som är en global ledare inom design och tillverkning av kundanpassade lastningssystem för bulkmaterial. Bolaget omsatte 2020 cirka 5,1 MGBP och har ett trettiotal anställda. Förvärvet omfattar samtliga aktier. Inom divisionen Service och Distribution konsolideras från och med januari 2021 brittiska T. Freemantle som är en nischad tillverkare av förpackningsrobotar. Bolaget omsatte 2019 cirka 5,0 MGBP och har ett fyrtiotal anställda. Förvärvet omfattade samtliga aktier.

FÖRVÄRV

Lifco har under perioden konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Kaniedenta Dental 29 MEUR1 35
Januari Rissmann Dental Dental 4,1 MEUR1 50
Januari T. Freemantle Systems Solutions 5,0 MGBP1 40
Februari MultiOne Demolition & Tools 27 MEUR 46
Februari Cleveland Cascades Systems Solutions 5,1 MGBP 30
Mars Kentzler-Kaschner Dental 3,6 MEUR 20
Mars Medema Dental 1 MEUR 4
1 Avser omsättning 2019.

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 15. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 862 (5 496) under första kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 5 745 (5 569). Genom förvärv tillkom cirka 225 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 1 april 2021 annonserade Lifco förvärvet av samtliga aktier i det brittiska bolaget Spinaclean som utvecklar och säljer dammsugare och högtryckstvättar för rengöring inom- och utomhus på hög höjd. Spinaclean omsatte 2020 cirka 5,8 MGBP och har ett tjugotal anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions från om med april 2021.

Den 9 april 2021 annonserade Lifco förvärvet av majoriteten av aktierna i det italienska bolaget Cangini Benne som är en ledande tillverkare av tillbehör till grävare och frontlastare. Cangini Benne omsatte 2020 cirka 35 MEUR och har 115 anställda. Cangini Benne kommer att konsolideras i affärsområdet Demolition & Tools från och med april 2021.

De enskilda förvärven kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Under årets första kvartal hade pandemin inte några negativa effekter på marknadsläget. Lifco fortsätter att följa effekterna av pandemin.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2020.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2020 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen har i första kvartalet 2021 ändrat redovisningsprincip avseende utställda köp- och säljoptioner över innehav utan bestämmande inflytande. Tidigare har förändringar i värde på dessa optioner redovisats i resultaträkningen. Den ändrade redovisningsprincipen innebär att dessa värdeförändringar i stället redovisas i eget kapital som ägartransaktioner. Koncernen anser att denna redovisning är motiverad då den bättre återspeglar transaktionens innebörd och därmed ger en mer rättvisande bild. Jämförelsetalen har omräknats för 2020 utan att det har fått en väsentlig påverkan på redovisningen.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att tremånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 23 april 2021

 

Carl Bennet

Styrelseordförande

Ulrika Dellby

Styrelseledamot

Annika Espander

Styrelseledamot

Dan Frohm

Styrelseledamot

Erik Gabrielson
Styrelseledamot

Ulf Grunander

Styrelseledamot

Anders Lorentzson

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Johan Stern

Vice ordförande

Caroline af Ugglas

Styrelseledamot

Axel Wachtmeister

Styrelseledamot

Per Waldemarson

VD och koncernchef, styrelseledamot

Peter Wiberg

Styrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för andra kvartalet publiceras den 16 juli.

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 22 oktober.

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet publiceras den 2 februari 2022.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Fredag 23 april kl 09.00

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q1-2021

Telefonnummer:

Sverige 08 566 426 93
UK +44 3333 00 92 61
US +1 833 823 05 89

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1

HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. 2020
Nettoomsättning 3 869 3 641 6,3% 13 782
Kostnad för sålda varor -2 227 -2 117 5,2% -7 968
Bruttoresultat 1 642 1 524 7,7% 5 814
Försäljningskostnader -400 -430 -7,0% -1 491
Administrationskostnader -522 -529 -1,3% -1 921
Utvecklingskostnader -34 -27 25,9% -121
Övriga intäkter och kostnader -4 3 -233,3% -12
Rörelseresultat 682 541 26,1% 2 269
Finansnetto -14 -6 133,3% -62
Resultat före skatt 668 535 24,9% 2 207
Skatt -167 -135 23,7% -522
Periodens resultat 501 400 25,3% 1 685
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 493 397 24,2% 1 665
Innehav utan bestämmande inflytande 8 3 166,7% 20
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 5,43 4,36 24,5% 18,33
EBITA* 815 652 25,0% 2 702
Avskrivningar materiella tillgångar 93 89 4,5% 344
Avskrivningar immateriella tillgångar 3 3 0,0% 16
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 120 102 17,6% 412

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

KVARTAL 1

HELÅR2020
MSEK 2021 2020 förändr.
Periodens resultat 501 400 25,3% 1 685
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering -53 110 -148,2% 57
Omräkningsdifferenser 352 131 168,7% -530
Skatt relaterade till övrigt totalresultat 12 -24 -150,0% -13
Summa totalresultat för perioden 812 617 31,6% 1 199
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 800 614 30,3% 1 184
Innehav utan bestämmande inflytande 12 3 300,0% 15
812 617 31,6% 1 199

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelsesegmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

KVARTAL 1

Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Dental 1 339 1 171 14,3% 4 458 3,9% 4 290
Demolition & Tools 915 862 6,1% 3 287 1,6% 3 234
Systems Solutions 1 615 1 608 0,4% 6 265 0,1% 6 258
Koncernen 3 869 3 641 6,3% 14 010 1,7% 13 782

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

KVARTAL 1

Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Dentalprodukter 1 339 1 171 14,3% 4 458 3,9% 4 290
Verktyg och maskiner 915 862 6,1% 3 287 1,6% 3 234
Byggmaterial 280 289 -3,1% 1 149 -0,8% 1 158
Kontraktstillverkning 318 269 18,2% 1 254 4,1% 1 205
Miljöteknik 454 504 -9,9% 1 639 -3,0% 1 689
Service och Distribution 434 330 31,5% 1 565 7,1% 1 461
Skog 129 216 -40,3% 658 -11,7% 745
Koncernen 3 869 3 641 6,3% 14 010 1,7% 13 782

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

KVARTAL 1

Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Dental 303 241 25,7% 960 6,9% 898
Demolition & Tools 232 179 29,6% 803 7,1% 750
Systems Solutions 309 262 17,9% 1 213 4,0% 1 166
Gem. koncernfunktioner -29 -30 -3,3% -111 -0,9% -112
EBITA före förvärvs-
kostnader
815 652 25,0% 2 865 6,0% 2 702
Förvärvskostnader -13 -9 44,4% -25 19,0% -21
EBITA 802 643 24,7% 2 840 5,9% 2 681
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -120 -102 17,6% -430 4,4% -412
Finansiella poster - netto -14 -6 133,3% -70 12,9% -62
Resultat före skatt 668 535 24,9% 2 340 6,0% 2 207

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR 13 085
Immateriella anläggningstillgångar 12 255 11 610
Materiella anläggningstillgångar 1 732 1 604 1 504
Finansiella anläggningstillgångar 223 205 199
Lager 2 306 2 168 1 864
Kundfordringar 1 914 1 851 1 533
Kortfristiga fordringar 453 481 382
Likvida medel 1 266 714 1 170
SUMMA TILLGÅNGAR 20 979 19 278 18 262
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9 499 8 594 8 676
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 2 454 1 521 2 311
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 2 659 2 175 2 164
Kortfristiga räntebärande skulder 3 417 4 351 2 649
Leverantörsskulder 1 052 998 796
Övriga kortfristiga skulder 1 898 1 639 1 666
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 979 19 278 18 262

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Ingående eget kapital 8 614 7 915 7 915
Periodens totalresultat 800 614 1 184
Värdeförändring ägartransaktioner -6 5 -8
Utdelning - - -477
Utgående eget kapital 9 408 8 534 8 614
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 9 408 8 534 8 614
Innehav utan bestämmande inflytande 91 60 62
9 499 8 594 8 676

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

KVARTAL 1

HELÅR
MSEK 2021 2020 2020
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 682 541 2 269
Ej kassaflödespåverkande poster 216 194 772
Räntor och finansiella poster, netto -14 -6 -62
Betald skatt -174 -168 -593
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 710 561 2 386
Förändring i rörelsekapital
Lager -275 -122 208
Kortfristiga fordringar -338 -193 145
Kortfristiga skulder 224 229 73
Kassaflöde från den löpande verksamheten 321 475 2 812
Företagsförvärv och avyttringar, netto -819 -757 -1 056
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -48 -68 -223
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -5 -2 -25
Kassaflöde från investeringsverksamheten -872 -827 -1 304
Upplåning/amortering, netto 584 345 -472
Utbetald utdelning - - -477
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -5 -4 -49
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 579 341 -998
Periodens kassaflöde 28 -11 510
Likvida medel vid periodens början 1 170 729 729
Omräkningsdifferenser 68 -4 -69
Likvida medel vid periodens slut 1 266 714 1 170

FÖRVÄRV UNDER 2021

Under årets första tre månader har sju nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser tillgångarna i tyska Rissmann Dental och samtliga aktier i tjeckiska Medema och de båda brittiska bolagen T. Freemantle och Cleveland Cascades samt majoriteterna av de båda tyska bolagen Kaniedenta och Kentzler-Kaschner samt italienska MultiOne.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som konsoliderats under årets första tre månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 13 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första tre månader. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 187 MSEK och EBITA med 51 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2021 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 23 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 6 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar

Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 2 668 670
Materiella tillgångar 52 - 52
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 267 -15 252
Leverantörsskulder och övriga skulder -248 -203 -451
Likvida medel 109 - 109
Summa nettotillgångar 182 450 632
Goodwill - 570 570
Totala nettotillgångar 182 1 020 1 202
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 202
Ej utbetalda köpeskillingar -274
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -109
Summa kassaflödeseffekt                                                  819

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 1 914 1 851 1 533
Andra långfristiga finansiella fordringar 13 10 11
Likvida medel 1 266 714 1 170
Summa 3 193 2 575 2 714
Skulder värderade till verkligt värde
Övriga skulder1 1 299 971 986
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 5 827 5 834 4 916
Leverantörsskulder 1 052 998 796
Summa 8 178 7 803 6 698

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M

2021

31 MARS

2020

31 DEC

2020

31 MARS

Nettoomsättning, MSEK 14 010 13 782 14 129
Omsättningsförändring, % 1,6 -0,5 2,1
EBITA*, MSEK 2 865 2 702 2 588
EBITA-marginal*, % 20,5 19,6 18,3
EBITDA*, MSEK 3 229 3 062 2 929
EBITDA-marginal*, % 23,0 22,2 20,7
Sysselsatt kapital, MSEK 13 981 13 812 13 560
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 899 1 938 2 388
Avkastning sysselsatt kapital, % 20,5 19,6 19,1
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 151 139 108
Avkastning eget kapital, % 20,6 19,9 20,3
Nettoskuld, MSEK 5 903 4 776 6 129
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,8 1,6 2,1
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 895 3 242 4 558
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,2 1,1 1,6
Soliditet, % 45,3 47,5 44,6
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 862 5 491 5 496

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1

HELÅR
MSEK 2021 2020 2020
Administrationskostnader -28 -33 -106
Övriga rörelseintäkter1 0 0 147
Rörelseresultat -28 -33 41
Finansnetto -22 99 954
Resultat efter finansiella poster -50 66 995
Bokslutsdispositioner - - -31
Skatt 10 -14 -27
Periodens resultat -40 52 937

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 5 420 5 321 4 777
Kortfristiga fordringar 6 358 5 464 6 204
Likvida medel 590 261 625
SUMMA TILLGÅNGAR 12 368 11 046 11 606
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 691 3 323 3 731
Obeskattade reserver 75 72 75
Avsättningar 8 10 23
Långfristiga räntebärande skulder 1 793 968 1 779
Kortfristiga räntebärande skulder 3 192 4 163 2 463
Kortfristiga räntefria skulder 3 609 2 510 3 535
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 368 11 046 11 606
Ställda säkerheter - - -
Eventualförpliktelser 202 29 199

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporte-ringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 18-19.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

TRE MÅN

2021

TRE MÅN

2020

HELÅR

2020

682
Rörelseresultat 541 2 269
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 120 102 412
EBITA 802 643 2 681
Förvärvskostnader 13 9 21
EBITA före förvärvskostnader 815 652 2 702

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

TRE MÅN

2021

TRE MÅN

2020

HELÅR

2020

682
Rörelseresultat 541 2 269
Avskrivningar materiella tillgångar 93 89 344
Avskrivningar immateriella tillgångar 3 3 16
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 120 102 412
EBITDA 898 735 3 041
Förvärvskostnader 13 9 21
EBITDA före förvärvskostnader 911 744 3 062

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 1 904 1 071 1 909
Kortfristiga räntebärande skulder 3 257  4 201 2 503
Likvida medel - 1 266 -714 -1 170
Räntebärande nettoskuld 3 895 4 558 3 242
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 1 299 971 986
Leasingskuld 709 600 548
Nettoskuld 5 903 6 129  4 776

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Totala tillgångar 20 979 18 262 18 624 18 291
Likvida medel -1 266 -1 170 -865 -781
Räntebärande pensionsavsättningar -43 -44 -45 -41
Icke räntebärande skulder -4 311 -3 639 -3 852 -4 174
Sysselsatt kapital 15 359 13 409 13 862 13 295
Goodwill och övriga immat tillgångar -13 085 -11 610 -11 933 -11 701
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 274 1 799 1 929 1 594

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

Genomsnitt Kv 1 2021 Kv 42020 Kv 3 2020 Kv 22020
Sysselsatt kapital 13 981 15 359 13 409 13 862 13 295
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 899 2 274 1 799 1 929 1 594
Summa
EBITA* 2 865 815 782 699 569
Avkastning sysselsatt kapital 20,5%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 151%

Taggar:

Prenumerera