Delårsrapport januari-juni 2017

Rapportperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 10,2% till 4 876 (4 424) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 0,5%
 • EBITA* ökade med 20,1% till 818 (681) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 16,8% (15,4%)
 • Resultat före skatt ökade med 14,3% till 699 (612) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 14,3% till 524 (459) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 14,3% till 5,67 (4,96) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 3,1% till 438 (425) MSEK
 • Under perioden har fyra verksamheter förvärvats med en total årsomsättning
  om cirka 427
  MSEK
 • Efter rapportperiodens utgång kommer följande förvärv att konsolideras: kinesiska Perfect Ceramic Dental samt majoriteterna av norska Hydal och Fiberworks liksom svenska Pro Optix

Rapportperioden april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 3,4% till 2 453 (2 373) MSEK, organiskt förändrades nettoomsättningen med -5,6%
 • EBITA* ökade med 6,3% till 433 (407) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 17,6% (17,2%)
 • Resultat före skatt uppgick till 366 (369) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 274 (277) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 7,6% till 302 (281) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 4 876 4 424 10,2% 2 453 2 373 3,4% 9 439 5,0% 8 987
EBITA* 818 681 20,1% 433 407 6,3% 1 514 9,9% 1 377
EBITA-marginal* 16,8% 15,4% 1,4 17,6% 17,2% 0,4 16,0% 0,7 15,3%
Resultat före skatt 699 612 14,3% 366 369 -0,7% 1 306 7,2% 1 219
Periodens resultat 524 459 14,3% 274 277 -0,7% 992 7,1% 927
Resultat per aktie 5,67 4,96 14,3% 2,95 2,98 -1,0% 10,69 7,0% 9,99
Avkastning på sysselsatt kapital 18,6% 19,8% -1,2 18,6% 19,8% -1,2 18,6% -0,1 18,7%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill 146% 135% 11,0 146% 135% 11,0 146% 5,0 141%

   * Före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 10,2% till 4 876 (4 424) MSEK under första halvåret huvudsakligen till följd av förvärv och positiva valutakursförändringar. Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under första halvåret. Samtliga divisioner inom alla affärsområdena utom Skog har haft ett bra första halvår. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader ökade med 20,1% till 818 (681) MSEK under första halvåret och EBITA-marginalen ökade med 1,4 procentenheter till 16,8% (15,4%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig till förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Resultatet per aktie ökade med 14,3% under första halvåret och uppgick till 5,67 (4,96) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 3,1% under årets första sex månader till 438 (425) MSEK.

Under första halvåret har Lifco konsoliderat fyra nya verksamheter med en total årsomsättning om cirka 427 MSEK. I slutet av juni annonserade vi förvärven av kinesiska dentallaboratoriet Perfect Ceramic Dental liksom majoriteten av svenska Pro Optix som tillhandahåller utrustning för den europeiska fibernätsmarknaden. Efter rapportperiodens utgång har vi presenterat förvärven av majoriteterna av norska Hydal som är Skandinaviens ledande tillverkare av aluminiumkabinett liksom norska Fiberworks som också tillhandahåller utrustning för den europeiska fibernätsmarknaden. De åtta förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,4 gånger EBITDA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

 Fredrik Karlsson

 VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – JUNI

Omsättningen ökade med 10,2% till 4 876 (4 424) MSEK till följd av förvärv, positiva valutakursförändringar och organisk tillväxt. Förvärv bidrog med 7,3%, valutakursförändringar påverkade positivt med 2,4% och den organiska tillväxten uppgick till 0,5%. Under första halvåret konsoliderades fyra nya verksamheter: Haglöf Sweden, Hultdins, Solesbee’s samt Silvent.

EBITA* ökade med 20,1% till 818 (681) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,4 procentenheter till 16,8% (15,4%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv samt valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 2,4 procentenheter. Under första halvåret genererades 33% av EBITA* i EUR, 31% i SEK, 14% i NOK, 7% i DKK, 7% i USD, 3% i GBP och 5% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -21 (-17) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 14,3% och uppgick till 699 (612) MSEK. Periodens resultat ökade med 14,3% till 524 (459) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 59 MSEK under första halvåret till 1 033 MSEK den 30 juni 2017 jämfört med 974 MSEK den 31 december 2016. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under första halvåret med 5 procent-enheter till 146%. Den 30 juni 2016 var EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill 135%. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 811 MSEK från den 31 december 2016 till 3 829 MSEK den 30 juni 2017. Utdelningar uppgick till 335 (280) MSEK under första halvåret. Nettoskuldsättningsgraden var 0,8 (0,7) den 30 juni 2017 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,4 (2,1) gånger. Vid utgången av perioden var 32% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 3,1% till 438 (425) MSEK under första halvåret. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -943 (-1 006) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Utvecklingen i andra kvartalet blev något svagare efter ett starkt första kvartal. Omsättningen ökade med 3,4% till 2 453 (2 373) MSEK till följd av förvärv och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 6,1% och valutakursförändringar påverkade positivt med 2,8%. Den organiska tillväxten uppgick till -5,6% på grund av ett färre antal arbetsdagar i kvartalet jämfört med samma period föregående år samt fortsatt svag utveckling inom divisionen Skog.

EBITA* ökade med 6,3% till 433 (407) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,4 procent-enheter till 17,6% (17,2%). EBITA* påverkades positivt av förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 2,7 procentenheter. Under andra kvartalet genererades 35% av EBITA* i EUR, 29% i SEK, 13% i NOK, 10% i USD, 4% i DKK, 3% i GBP och 6% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -12 (-9) MSEK.

Resultat före skatt förändrades med -0,7% och uppgick till 366 (369) MSEK. Periodens resultat förändrades med -0,7% till 274 (277) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 16 MSEK till 1 033 MSEK den 30 juni 2017 jämfört med 1 017 MSEK den 31 mars 2017. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var i princip oförändrat jämfört med den 31 mars 2017 och uppgick till 146%.

Under kvartalet ökade koncernens räntebärande nettoskuld med 400 MSEK till 3 829 MSEK. Utdelningar uppgick till 330 (277) MSEK i kvartalet. Nettoskuldsättningsgraden ökade från 0,7 den 31 mars 2017 till 0,8.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 7,6% till 302 (281) MSEK under andra kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -381 (-35) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 1 961 1 773 10,6% 961 904 6,3% 3 779 5,2% 3 590
EBITA* 362 328 10,5% 177 172 2,9% 689 5,3% 655
EBITA-marginal* 18,5% 18,5% 0,0 18,5% 19,1% -0,6 18,2% 0,0 18,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar desinfek-tionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtryck- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 10,6% till 1 961 (1 773) MSEK under första halvåret. EBITA* förbättrades med 10,5% till 362 (328) MSEK under perioden och EBITA-marginalen* uppgick till 18,5% (18,5%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under första kvartalet hade den sena påsken 2017 en positiv påverkan på omsättning och resultat. Den sena påsken 2017 hade en motsvarande negativ effekt på dentalverksamhetens organiska tillväxt under andra kvartalet.

I slutet av juni annonserades förvärvet av det kinesiska dentalbolaget Perfect Ceramic Dental (PCD). PCD är ett tandtekniskt laboratorium där cirka 80% av omsättningen genereras av Lifcos tyska dentalbolag MDH. PCD beräknas konsolideras under senare delen av tredje kvartalet.

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 1 058 853 24,0% 579 469 23,5% 1 930 11,9% 1 726
EBITA* 261 193 35,3% 150 114 31,4% 466 17,1% 398
EBITA-marginal* 24,7% 22,6% 2,1 25,9% 24,3% 1,6 24,1% 1,1 23,0%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av ungefär samma storlek. Från och med mars 2017 ingår svenskbaserade Hultdins som är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Från och med maj 2017 ingår USA-baserade Solesbee’s som är ledande på den nordamerikanska marknaden inom området verktyg för grävmaskiner och hjullastare.

Omsättningen ökade under första halvåret med 24,0% till 1 058 (853) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det USA, Australien, UK och Tyskland som växte kraftigast.

EBITA* ökade under första halvåret med 35,3% till 261 (193) MSEK och EBITA-marginalen* ökade med 2,1 procentenheter till 24,7% (22,6%).

Systems Solutions

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 1 857 1 798 3,3% 913 1 000 -8,7% 3 730 1,6% 3 671
EBITA* 246 208 17,9% 130 145 -10,7% 459 8,9% 421
EBITA-marginal* 13,2% 11,6% 1,6 14,1% 14,5% -0,4 12,3% 0,8 11,5%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik och Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 3,3% till 1 857 (1 798) MSEK under första halvåret. Alla divisioner utom Inredning till servicebilar och Skog ökade försäljningen under årets första sex månader.

EBITA* ökade med 17,9% till 246 (208) MSEK under första halvåret. Divisionerna Byggmaterial och Miljöteknik förbättrade sina resultat under årets första sex månader. EBITA-marginalen* ökade med 1,6 procentenheter till 13,2% (11,6%).

Byggmaterial hade en god omsättnings- och resultatutveckling under första halvåret till följd av god organisk utveckling och förbättrad lönsamhet inom samtliga verksamhetsområden. I slutet av juni annonserades förvärvet av svenskbaserade Pro Optix som tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, våglängdsutrustning, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning för den europeiska fibernätsmarknaden. Pro Optix konsolideras från och med juli 2017.

Inredning till servicebilar hade en oförändrad omsättning under första halvåret med något lägre lönsamhet till följd av en svagare marknad i UK och ökade kostnader för produktutveckling.

Kontraktstillverkning förbättrade omsättningen med något svagare lönsamhetsutveckling under årets första sex månader. Marknadsläget var fortsatt stabilt. Bland kunderna finns bland andra världs-ledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation.

Miljöteknik utvecklades väl under första halvåret med både ökad omsättning och lönsamhet. Från och med juni 2017 ingår svenskbaserade Silvent som verkar inom energioptimering och arbetsmiljö med unik kompetens inom området tryckluftsdynamik.

Inom Skog minskade omsättningen och resultatet under årets första sex månader, trots att Haglöf Sweden, som är en världsledande leverantör av instrument för professionella fältmätare i skogen, konsoliderades från och med februari 2017 och bidrog med såväl omsättning som resultat. Nedgången inom divisionen beror på fortsatta problem i vissa projekt.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första sex månader 2017 genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Februari Haglöf Sweden Systems Solutions 60 MSEK 43
Mars Hultdin System Demolition & Tools 152 MSEK 66
Maj Solesbee’s Demolition & Tools 11 MUSD 35
Juni Silvent Systems Solutions 120 MSEK 70

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 14 i delårsrapporten. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 732 (3 569) under första halvåret. Vid periodens utgång var antalet anställda 3 851 (3 577). Genom förvärv tillkom 214 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

I slutet av juni annonserades förvärven av svenskbaserade Pro Optix (majoritetsförvärv) och kinesiska Perfect Ceramic Dental (PCD). Pro Optix konsolideras från och med juli 2017 och PCD beräknas konsolideras under senare delen av tredje kvartalet.

Efter rapportperiodens utgång har förvärven av majoriteterna av norska Hydal och Fiberworks annonserats vilka kommer att konsolideras under tredje kvartalet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 hölls den 4 maj i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut: · Styrelse och revisor omvaldes. · Till ny styrelseledamot valdes Anna Hallberg. · Styrelse- och revisorsarvoden fastställdes liksom utdelning avseende år 2016 och ersättning till ledande befattningshavare.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2016.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2016 och ska läsas tillsammans med dessa.

För de nya redovisningsprinciper som träder i kraft den 1 januari 2018 (IFRS 9 och IFRS 15) utvärderar koncernen för närvarande effekterna av införandet av dessa standarder. Koncernledningens nuvarande bedömning är att standarderna inte kommer medföra någon väsentlig skillnad för koncernen.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 18 juli 2017

Carl Bennet, styrelseordförande Gabriel Danielsson, styrelseledamot Ulrika Dellby, styrelseledamot
Erik Gabrielson, styrelseledamot Annika Espander Jansson, styrelseledamot Ulf Grunander, styrelseledamot Fredrik Karlsson, VD och koncernchef, styrelseledamot Anna Hallberg, styrelseledamot Annika Norlund, styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan Stern, vice ordförande Axel Wachtmeister, styrelseledamot Hans-Eric Wallin,styrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 26 oktober

Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 15 februari 2018

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar delårsrapporten. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Tisdag 18 juli kl 09.00

Länk till presentationen:

https://tv.streamfabriken.com/lifco-q2-2017

Telefonnummer:

Sverige: 08 566 426 93
UK: +44 203 
008 98 01
US: +1 855 753 22 35

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco hade vid årsskiftet 132 bolag i 26 länder. År 2016 omsatte Lifco 9,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 377 MSEK och en EBITA-marginal på 15,3%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 18 juli 2017 kl 08.00.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. 2016
Nettoomsättning 4 876 4 424 10,2% 2 453 2 373 3,4% 8 987
Kostnad för sålda varor -2 847 -2 674 6,5% -1 429 -1 412 1,2% -5 405
Bruttoresultat 2 029 1 750 15,9% 1 024 961 6,5% 3 582
Försäljningskostnader -515 -395 30,5% -257 -212 21,3% -831
Administrationskostnader -733 -684 7,0% -359 -343 4,5% -1 412
Utvecklingskostnader -50 -45 11,9% -26 -23 11,3% -88
Övriga intäkter och kostnader -11 3 -443% -4 -5 -10,0% 1
Rörelseresultat 720 629 14,5% 378 378 0,0% 1 252
Finansnetto -21 -17 21,2% -12 -9 27,9% -33
Resultat före skatt 699 612 14,3% 366 369 -0,7% 1 219
Skatt -175 -153 14,3% -92 -92 -0,7% -292
Periodens resultat 524 459 14,3% 274 277 -0,7% 927
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 515 451 14,3% 267 271 -1,0% 908
Innehav utan bestämmande inflytande 9 8 14,2% 7 6 12,5% 19
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 5,67 4,96 14,3% 2,95 2,98 -1,0% 9,99
EBITA* 818 681 20,1% 433 407 6,3% 1 377
Avskrivningar materiella tillgångar 53 44 20,0% 27 23 22,2% 94
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 5 - 3 2 16,5% 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 88 52 68,9% 47 29 61,7% 121

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. 2016
Periodens resultat 524 459 14,3% 274 277 -0,7% 927
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering 51 16 225% 41 -2 -23
OmräkningsdifferenserSkatt relaterade till övrigt totalresultat -64-11 63-4 -202%168% -41-9 490 -185% 1594
Summa totalresultat för perioden 500 534 -6,3% 265 324 -120% 1 067
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 492 525 -6,3% 259 317 -18,2% 1 046
Innehav utan bestämmande inflytande 8 9 -10,5% 6 7 -11,4% 21
500 534 -6,3% 265 324 -18,0% 1 067

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2016 förändr. 2016 2016 förändr. förändr. 2016
Dental 1 961 1 773 10,6% 961 904 6,3% 3 779 5,2% 3 590
Demolition & Tools 1 058 853 24,0% 579 469 23,5% 1 930 11,9% 1 726
Systems Solutions 1 857 1 798 3,3% 913 1 000 -8,7% 3 730 1,6%  3 671
Koncernen 4 876 4 424 10,2% 2 453 2 373 3,4% 9 439 5,0% 8 987

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Dental 362 328 10,5% 177 172 2,9% 689 5,3% 655
Demolition & Tools 261 193 35,3% 150 114 31,4% 466 17,1% 398
Systems Solutions 246 208 17,9% 130 145 -10,7% 459 8,9% 421
Gem. koncernfunktioner -51 -48 6,1% -24 -24 -% -100 3,0% -97
EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 818 681 20,1% 433 407 6,3% 1 514 9,9% 1 377
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader -10 0 -8 0 -14 293% -4
EBITA 808 681 18,6% 425 407 4,3% 1 500 9,2% 1 373
Avskrivningar av immateriella anläggn tillg som uppkommit i samband med förvärv -88 -52 68,9% -47 -29 61,7% -157 29,4% -121
Finansiella poster - netto -21 -17 21,2% -12 -9 27,9% -37 11,2% -33
Resultat före skatt 699 612 14,3% 366 369 -0,7% 1 306 7,2% 1 219

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 7 656 6 063 6 824
Materiella anläggningstillgångar 528 454 464
Finansiella anläggningstillgångar 112 96 109
Lager 1 291 1 130 1 155
Kundfordringar 1 192 1 122 1 046
Kortfristiga fordringar 302 304 236
Likvida medel 227 428 293
SUMMA TILLGÅNGAR 11 308 9 597 10 127
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4 923 4 226 4 758
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 37 1 105 1 120
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 802 494 597
Kortfristiga räntebärande skulder 4 019 2 197 2 191
Leverantörsskulder 540 550 507
Övriga kortfristiga skulder 987 1 025 954
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 308 9 597 10 127

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Ingående eget kapital 4 712 3 939 3 939
Periodens totalresultat 492 525 1 046
Utdelning -318 -273 -273
Utgående eget kapital 4 886 4 191 4 712
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 4 886 4 191 4 712
Innehav utan bestämmande inflytande 37 35 46
4 923 4 226 4 758

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2017 2016 2017 2016 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 720 629 378 378 1 252
Ej kassaflödespåverkande poster 146 88 77 54 211
Räntor och finansiella poster, netto -21 -17 -12 -9 -33
Betald skatt -216 -165 -106 -77 -295
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 629 535 337 346 1 135
Förändring i rörelsekapital
Lager -85 -61 -62 1 -57
Kortfristiga fordringar -106 -105 82 -124 11
Kortfristiga skulder 0 56 -55 58 -5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 438 425 302 281 1 084
Företagsförvärv och avyttringar, netto -858 -948 -343 - -1 608
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -80 -56 -35 -34 -104
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -5 -2 -3 -1 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -943 -1 006 -381 -35 -1 721
Upplåning/amortering, netto 799 818 405 21 710
Utbetald utdelning -335 -280 -330 -277 -285
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 464 538 75 -256 425
Periodens kassaflöde -41 -43 -4 -10 -212
Likvida medel vid periodens början 293 464 255 438 464
Omräkningsdifferenser -25 7 -24 0 41
Likvida medel vid periodens slut 227 428 227 428 293


FÖRVÄRV UNDER 2017

Under första halvåret har fyra nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Haglöf Sweden och Hultdin System samt aktiemajoriteterna i Silvent och Solesbee’s.

Förvärvskalkylen inkluderar ovanstående fyra förvärv. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Kostnader relaterade till de fyra förvärven på 10 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för första halvåret 2017. Om verksamheterna hade konsoliderats från och med 1 januari 2017 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 123 MSEK. De fyra förvärvens påverkan på resultatet skulle varit positiv om bolagen konsoliderats från och med 1 januari 2017.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 3 559 562
Materiella tillgångar 38 - 38
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 153 -13 140
Leverantörsskulder och övriga skulder -81 -106 -187
Likvida medel 100 - 100
Summa nettotillgångar 213 440 653
Goodwill - 407 407
Totala nettotillgångar 213 847 1 060
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 060
Ej utbetalda köpeskillingar -108
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -100
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 6
Summa kassaflödeseffekt                                                  858

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK 2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 192 1 122 1 192 1 122
Andra långfristiga finansiella fordringar 4 3 4 3
Likvida medel 227 428 227 428
Total 1 423 1 553 1 423 1 553
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 158 16 158 16
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 4 021 3 246 4 021 3 246
Leverantörsskulder 540 550 540 550
Total 4 719 3 812 4 719 3 812

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201730 JUNI 201631 DEC 201630 JUNI Nettoomsättning, MSEK 9 439 8 987 8 455 Omsättningsförändring, % 5,0 13,7 7,0 EBITA*, MSEK 1 514 1 377 1 284 EBITA-marginal*, % 16,0 15,3 15,2 EBITDA*, MSEK 1 627 1 481 1 381 EBITDA-marginal*, % 17,2 16,5 16,3 Sysselsatt kapital, MSEK 8 159 7 381 6 479 Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 033 974 952 Avkastning sysselsatt kapital, % 18,6 18,7 19,8 Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 146 141 135 Avkastning eget kapital, % 20,7 21,0 21,9 Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 829 3 018 2 858 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,6 0,7 Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,4 2,0 2,1 Soliditet, % 43,5 47,0 44,0 Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843 Medelantal anställda 3 732 3 524 3 569

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2017 2016 2017 2016 2016
Administrationskostnader -64 -55 -30 -28 -113
Övriga rörelseintäkter* - 40 - 40 90
Rörelseresultat -64 -15 -30 12 -23
Finansnetto 398 394 69 382 544
Resultat efter finansiella poster 334 379 39 394 521
Bokslutsdispositioner - - - - -10
Skatt -2 10 -3 5 9
Periodens resultat 332 389 36 399 520

* Preliminär utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2017-06-30 2016-06-30
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 097 1 985
Kortfristiga fordringar 3 697 4 467
Likvida medel 40 254
SUMMA TILLGÅNGAR 7 834 6 706
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 447 2 302
Obeskattade reserver 41 32
Långfristiga räntebärande skulder - 1 063
Kortfristiga räntebärande skulder 4 010 2 171
Kortfristiga räntefria skulder 1 336 1 138
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 834 6 706
Ställda säkerheter - -
Ansvarsförbindelser 21 101

SYFTE OCH DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv samt likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 17–18.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2017 SEX MÅN2016 HELÅR2016
Rörelseresultat 720 629 1 252
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 88 52 121
EBITA 808 681 1 373
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 10 0 4
EBITA* före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 818 681 1 377

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2017 SEX MÅN2016 HELÅR2016
Rörelseresultat 720 629 1 252
Avskrivningar materiella tillgångar 53 44 94
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 5 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 88 52 121
EBITDA 866 730 1 477
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 10 0 4
EBITDA* före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 876 730 1 481

Räntebärande nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 37 1 105 1 120
Kortfristiga räntebärande skulder 4 019 2 197 2 191
Beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv - -16 -
Likvida medel -227 -428 -293
Räntebärande nettoskuld 3 829 2 858 3 018

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Totala tillgångar 11 308 10 872 10 127 10 392
Likvida medel -227 -255 -293 -410
Räntebärande pensionsavsättningar -35 -34 -37 -33
Icke räntebärande skulder -2 329 -2 200 -2 057 -2 154
Sysselsatt kapital 8 717 8 383 7 740 7 795
Goodwill och övriga immat tillgångar -7 656 -7 265 -6 824 -6 756
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 061 1 118 916 1 039

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 2 2017 Kv 1 2017 Kv 4 2016 Kv 3 2016
Sysselsatt kapital 8 159 8 717 8 383 7 740 7 795
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 033 1 061 1 118 916 1 039
Summa
EBITA* 1 514 433 385 380 316
Avkastning sysselsatt kapital 18,6%
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 146%

Taggar:

Prenumerera

Citat

Fredrik Karlsson, VD
Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,4 gånger EBITDA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.