Delårsrapport januari-juni 2021

Report this content

Rapportperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 24,6% till 8 370 (6 720) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 16,8%.
 • EBITA* ökade med 50,2% till 1 834 (1 221) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 3,7 procentenheter till 21,9% (18,2%).
 • Resultat före skatt ökade med 57,0% till 1 534 (977) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 57,2% till 1 151 (732) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 56,2% till 2,50 (1,60) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 6,4% till 1 179 (1 259) MSEK.
 • Under perioden har pandemin inte haft några negativa effekter på marknadsläget.
 • Under perioden har tio nya verksamheter konsoliderats med en total årsomsättning om
  cirka 1 240 MSEK.

Rapportperioden april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 46,2% till 4 501 (3 079) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 33,7%.
 • EBITA* ökade med 79,1% till 1 019 (569) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 4,1 procentenheter till 22,6% (18,5%).
 • Resultat före skatt ökade med 95,9% till 866 (442) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 95,8% till 650 (332) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 9,4% till 858 (784) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 20201 förändr. 2021 20201 förändr. förändr. 20201
Nettoomsättning 8 370 6 720 24,6% 4 501 3 079 46,2% 15 432 12,0% 13 782
EBITA* 1 834 1 221 50,2% 1 019 569 79,1% 3 315 22,7% 2 702
EBITA-marginal* 21,9% 18,2% 3,7 22,6% 18,5% 4,1 21,5% 1,9 19,6%
Resultat före skatt 1 534 977 57,0% 866 442 95,9% 2 764 25,2% 2 207
Periodens resultat 1 151 732 57,2% 650 332 95,8% 2 104 24,9% 1 685
Resultat per aktie2 2,50 1,60 56,2% 1,41 0,73 93,2% 4,57 24,5% 3,67
Avkastning på sysselsatt kapital    22,7% 18,0% 4,7 22,7% 18,0% 4,7 22,7% 3,1 19,6%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 159% 114% 45 159% 114% 45 159% 20 139%
* Före förvärvskostnader.
1 Koncernen har i första kvartalet 2021 ändrat redovisningsprincip avseende utställda köp- och säljoptioner över innehav utan  bestämmande inflytande. Jämförelsetalen har omräknats för 2020 utan att det har fått en väsentlig påverkan på redovisningen.   Se vidare under avsnittet Redovisningsprinciper.2 Jämförelsetalen har omräknats efter aktieuppdelningen under maj 2021 då varje aktie delades upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1).

VD-KOMMENTAR

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Omsättningen ökade under första halvåret med 24,6% till 8 370 (6 720) MSEK till följd av organisk tillväxt och förvärv. Valutakurseffekter påverkade omsättningen negativt. Det generellt sett goda marknadsläget var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten på 16,8%.

Under första halvåret ökade EBITA* med 50,2% till 1 834 (1 221) MSEK och EBITA-marginalen* steg med 3,7 procentenheter till 21,9% (18,2%). Lönsamhetsförbättringen beror på organisk tillväxt, Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsförings-aktiviteter till följd av pandemin. Resultatet per aktie ökade under perioden med 56,2% till 2,50 (1,60) SEK.

Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under första halvåret och samtliga divisioner utom skog har haft en stabil utveckling under sexmånadersperioden. Den kvartalsvisa jämförelsen påverkas av de negativa effekterna av pandemin under 2020 som huvudsakligen inträffade under andra kvartalet 2020 och som framför allt påverkade affärsområdet Dental. Under första halvåret 2021 har pandemin inte haft några betydande negativa effekter på Lifcos omsättning och resultat.

Lifco har under första halvåret konsoliderat tio förvärv varav fyra inom Dental, fyra inom Systems Solutions och två inom Demolition & Tools. Förvärven inom Dental innebär att Lifco fortsatt att stärka sin ställning på den tyska marknaden med Kaniedenta, Kentzler-Kaschner och Rissmann Dental samt gjort ett mindre tilläggsförvärv i Tjeckien. Förvärven inom Demolition & Tools avser de båda italienska bolagen Cangini Benne och MultiOne. Cangini Benne är en ledande tillverkare av tillbehör till grävare och frontlastare och MultiOne tillverkar minilastare. Inom Systems Solutions har verksamheten utökats med tre brittiska bolag: T. Freemantle som tillverkar förpackningsrobotar, Cleveland Cascades, en global tillverkare av kundanpassade lastningssystem för bulkmaterial och Spinaclean som utvecklar och säljer dammsugare och högtryckstvättar för rengöring på hög höjd. I Systems Solutions har ett inkråmsförvärv konsoliderats som avser tyska ErgoPacks distributör i USA. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

I andra kvartalet har Lifco annonserat förvärven av fyra bolag som konsolideras i Systems Solutions under tredje kvartalet 2021. Förvärven avser de italienska bolagen DVG De Vecchi och Next Hydraulics, tyska Bode Components och Elvärmeprodukter i Skellefteå. De tre förstnämnda är ledande inom sina marknadsnischer. DVG De Vecchi tillverkar och distribuerar komponenter till kaffemaskiner, Next Hydraulics tillverkar teleskopkranar för huvudsakligen lätta lastbilar och fordonsstabilisatorer. Bode Components tillverkar säkerhetsprodukter för hissar och Elvärmeprodukter i Skellefteå säljer värmeprodukter för golv, tak, mark och frostskydd.

Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,2 gånger EBITDA* den 30 juni 2021, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA* och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – JUNI

Omsättningen ökade med 24,6% till 8 370 (6 720) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 16,8%, förvärv bidrog med 10,8% och valutakursförändringar påverkade omsättningen negativt med 3,0%. Under första halvåret konsoliderades tyska Rissmann Dental, tjeckiska Medema och de brittiska bolagen T. Freemantle, Cleveland Cascades och Spinaclean samt majoriteterna av de båda tyska bolagen Kaniedenta och Kentzler-Kaschner samt de båda italienska bolagen Cangini Benne och MultiOne. Inkråmsförvärvet av tyska ErgoPacks distributör i USA har också konsoliderats under perioden.

EBITA* ökade med 50,2% till 1 834 (1 221) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 3,7 procentenheter till 21,9% (18,2%) till följd av organisk tillväxt, Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter till följd av pandemin. Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 4,0%. Under perioden genererades 39% (34%) av EBITA* i EUR, 25% (29%) i SEK och 12% (14%) i NOK, 7% (7%) i GBP, 5% (8%) i DKK, 5% (3%) i USD och 7% (5%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -34 (-28) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 57,0% till 1 534 (977) MSEK och periodens resultat ökade med 57,2% till 1 151 (732) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 141 MSEK under perioden till 2 079 MSEK den 30 juni 2021 jämfört med 1 938 MSEK den 31 december 2020. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under perioden till 159% från 139% vid årsskiftet.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 746 MSEK från den 31 december 2020 till 6 522 MSEK den 30 juni 2021 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 1 348 (908) MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 1 244 MSEK från årsskiftet och uppgick den 30 juni 2021 till 4 486 (3 815) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) den 30 juni 2021 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,8 (1,9) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,2 (1,4) gånger. Vid utgången av perioden var 45% (41%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 6,4% till 1 179 (1 259) MSEK under första halvåret, huvudsakligen till följd av det goda marknadsläget som lett till ökad försäljning och därmed högre kundfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 671 (-871) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Under andra kvartalet ökade omsättningen med 46,2% till 4 501 (3 079) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 33,7%, förvärv bidrog med 15,0% och valutakursförändringar påverkade negativt med 2,5%. Jämförelsen påverkas av de negativa effekterna av pandemin under huvudsakligen andra kvartalet 2020 som framför allt påverkade affärsområdet Dental.

EBITA* ökade med 79,1% till 1 019 (569) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 4,1 procentenheter till 22,6% (18,5%) till följd av organisk tillväxt, Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter till följd av pandemin. Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 3,9%. Under andra kvartalet genererades 37% (32%) av EBITA* i EUR, 26% (30%) i SEK, 13% (16%) i NOK, 8% (8%) i GBP, 5% (1%) i USD, 4% (7%) i DKK och 7% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -20 (-22) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 95,9% och uppgick till 866 (442) MSEK. Periodens resultat ökade med 95,8% till 650 (332) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 180 MSEK till 2 079 MSEK den 30 juni 2021 jämfört med 1 899 MSEK den 31 mars 2021. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 151% den 31 mars 2021 till 159% den 30 juni 2021.

Koncernens nettoskuld ökade från den 31 mars 2021 med 618 MSEK till 6 522 MSEK. Utdelningar uppgick till 620 (34) MSEK i kvartalet. Vid årsstämman den 23 april 2021 fastställdes utdelningen för verksamhetsåret 2020 till 6,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en utdelning på 1,20 SEK per aktie efter aktieuppdelningen i maj 2021. Den totala utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2020 uppgick till 545,1 MSEK och utbetalades den 30 april 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 9,4% till 858 (784) MSEK, huvudsakligen till följd av det förbättrade rörelseresultatet i kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -799 (-44) MSEK vilket hänför sig till förvärv och investeringar.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Nettoomsättning 2 656 2 012 32,0% 1 317 841 56,6% 4 934 15,0% 4 290
EBITA* 600 385 55,8% 297 144 106% 1 113 23,9% 898
EBITA-marginal* 22,6% 19,1% 3,5 22,6% 17,1% 5,5 22,6% 1,7 20,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 32,0% till 2 656 (2 012) MSEK under första halvåret positivt påverkat av organisk tillväxt och förvärv. Den kvartalsvisa jämförelsen påverkas av de negativa effekterna av pandemin under 2020 som huvudsakligen inträffade under andra kvartalet 2020.

EBITA* ökade med 55,8% till 600 (385) MSEK under första halvåret och EBITA-marginalen ökade 3,5 procentenheter till 22,6% (19,1%). Lönsamheten påverkades positivt av organisk tillväxt, Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter till följd av pandemin.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under årets andra kvartal var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Från och med januari 2021 konsolideras de båda tyska verksamheterna Kaniedenta och Rissmann Dental. Kaniedenta producerar och säljer dentala förbrukningsmaterial primärt på den tyska marknaden. Bolaget omsatte 2019 cirka 29 MEUR och har 35 anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Rissmann Dental är ett tandtekniskt laboratorium och omsatte 2019 cirka 4,1 MEUR. Bolaget har ett femtiotal anställda. Förvärvet var ett inkråmsförvärv. Från och med februari 2021 konsolideras majoriteten av det tyska bolaget Kentzler-Kaschner som säljer förbrukningsvaror till dentalmarknaden, huvudsakligen i Tyskland. Bolaget omsatte 2020 cirka 3,6 MEUR och har 20 anställda. Från och med mars 2021 konsolideras det tjeckiska bolaget Medema som säljer förbrukningsvaror och utrustning av mindre storlek till tandläkarkliniker och dentallaboratorium i Tjeckien. Bolaget omsatte 2020 cirka 26 MCZK vilket motsvarar omkring 1 MEUR. Bolaget har fyra anställda och förvärvet omfattade samtliga aktier.

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Nettoomsättning 2 226 1 637 36,0% 1 311 775 69,2% 3 823 18,2% 3 234
EBITA* 601 355 69,3% 369 176 110% 996 32,8% 750
EBITA-marginal* 27,0% 21,7% 5,3 28,1% 22,7% 5,4 26,1% 2,9 23,2%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under första halvåret med 36,0% till 2 226 (1 637) MSEK till följd av organisk utveckling och förvärv. Marknadsläget var generellt sett gott. EBITA* ökade under samma period med 69,3% till 601 (355) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 5,3 procentenheter till 27,0% (21,7%). EBITA-marginalen* påverkades positivt av organisk tillväxt, lönsamma specialordrar, Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på grund av pandemin.

Från och med februari 2021 konsolideras majoriteten av italienska MultiOne som är en ledande tillverkare av minilastare och tillhörande verktyg. Bolaget omsatte 2020 cirka 27 MEUR och har 46 anställda. Från och med april 2021 konsolideras majoriteten av det italienska bolaget Cangini Benne som är en ledande tillverkare av tillbehör till grävare och frontlastare. Cangini Benne omsatte 2020 cirka 35 MEUR och har 115 anställda.

Systems Solutions

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Nettoomsättning 3 488 3 071 13,6% 1 873 1 463 28,0% 6 675 6,7% 6 258
EBITA* 695 536 29,7% 386 274 40,9% 1 325 13,6% 1 166
EBITA-marginal* 19,9% 17,5% 2,4 20,6% 18,7% 1,9 19,9% 1,3 18,6%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar) samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 13,6% till 3 488 (3 071) MSEK under första halvåret, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom samtliga divisioner utom skog. Inom Systems Solutions var marknadsläget generellt sett gott under perioden.

Under första halvåret ökade EBITA* med 29,7% till 695 (536) MSEK och EBITA-marginalen* ökade med 2,4 procentenheter till 19,9% (17,5%). Lönsamhetsförbättringen beror på Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, organisk tillväxt, förvärv samt fortsatt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter till följd av pandemin. 

Byggmaterial hade en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling under första halvåret.

Kontraktstillverkning hade en stabil utveckling omsättnings- och lönsamhetsmässigt under sexmånadersperioden.

Miljöteknik hade en stark utveckling omsättnings- och lönsamhetsmässigt under perioden till följd av god efterfrågan på kapitalvaror samt fortsatt god efterfrågan inom eftermarknadssegmentet.

Service och Distribution hade en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling under första halvåret till följd av förvärv, gott marknadsläge och fokus på lönsamhet. 

Skog minskade omsättningen och förbättrade resultatet och lönsamheten under årets första sex månader, vilket berodde på den projektrelaterade delen av verksamheten där försäljning och resultat kan variera kraftigt mellan kvartalen. Dessa variationer är ofta inte korrelerade med det underliggande marknadsläget utan beror till stor del på utfallen i de enskilda projekten.

Inom divisionen Miljöteknik konsolideras från och med februari 2021 brittiska Cleveland Cascades som är en global ledare inom design och tillverkning av kundanpassade lastningssystem för bulkmaterial. Bolaget omsatte 2020 cirka 5,1 MGBP och har ett trettiotal anställda. Förvärvet omfattar samtliga aktier. Inom divisionen Service och Distribution konsolideras från och med januari 2021 brittiska T. Freemantle som är en nischad tillverkare av förpackningsrobotar. Bolaget omsatte 2019 cirka 5,0 MGBP och har ett fyrtiotal anställda. Förvärvet omfattade samtliga aktier. Inom divisionen Miljöteknik konsolideras från och med april 2021 brittiska Spinaclean som utvecklar och säljer dammsugare och högtryckstvättar för rengöring inom- och utomhus på hög höjd. Spinaclean omsatte 2020 cirka 5,8 MGBP och har ett tjugotal anställda. Förvärvet omfattade samtliga aktier. Inom division Miljöteknik konsolideras också från och med maj 2021 ErgoPacks distributör i USA. Bolaget omsatte 2020 cirka 4,2 MUSD och hela omsättningen genererades av tyska ErgoPack GmbH som Lifco förvärvade 2019. Förvärvet av distributörsbolaget i USA var ett inkråmsförvärv.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första sex månader konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Kaniedenta Dental 29 MEUR1 35
Januari Rissmann Dental Dental 4,1 MEUR1 50
Januari T. Freemantle Systems Solutions 5,0 MGBP1 40
Februari MultiOne Demolition & Tools 27 MEUR 46
Februari Cleveland Cascades Systems Solutions 5,1 MGBP 30
Mars Kentzler-Kaschner Dental 3,6 MEUR 20
Mars Medema Dental 1 MEUR 4
April Spinaclean Systems Solutions 5,8 MGBP 20
April Cangini Benne Demolition & Tools 35 MEUR 115
Maj ErgoPacks distributör i USA Systems Solutions 4,2 MUSD2 -
1 Avser omsättning 2019.2 Hela omsättningen genererades av tyska ErgoPack GmbH som förvärvades av Lifco 2019.

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 18. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 784 (5 446) under första halvåret. Vid periodens utgång var antalet anställda 6 014 (5 382). Genom förvärv tillkom cirka 360 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 8 juni 2021 annonserade Lifco förvärvet av samtliga aktier i Elvärmeprodukter i Skellefteå som säljer värmeprodukter för golv, tak, mark och frostskydd, huvudsakligen i Sverige. Bolaget omsatte 2020 cirka 38 MSEK och har elva anställda. Elvärmeprodukter i Skellefteå kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Byggmaterial från och med juli 2021.

Den 23 juni 2021 annonserade Lifco förvärvet av majoriteten av aktierna i det italienska bolaget DVG De Vecchi som är en ledande tillverkare och distributör av kaffemaskiner. DVG De Vecchi omsatte 2020 cirka 16 MEUR och har 39 anställda. DVG De Vecchi kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Service och Distribution från och med juli 2021.

Den 24 juni 2021 annonserade Lifco förvärvet av majoriteten av aktierna i det italienska bolaget Next Hydraulics som är en ledande tillverkare av teleskopkranar som används främst på lätta lastbilar. Bolaget producerar även fordonsstabilisatorer. Next Hydraulics omsatte 2020 cirka 21 MEUR och har 43 anställda. Next Hydraulics kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Service och Distribution från och med juli 2021.

Den 30 juni 2021 annonserade Lifco förvärvet av samtliga aktier i det tyska bolaget Bode Components som är en ledande tillverkare av säkerhetsprodukter för hissar. Bode Components omsatte 2020 cirka 5 MEUR och har nio anställda. Bode Components kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Byggmaterial från och med augusti 2021.

De enskilda förvärven kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Uppdelning av bolagets aktier (split)

Den 23 april 2021 beslöt årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktier (split) så att varje befintlig aktie delas upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1). Den 28 april 2021 meddelade styrelsen att avstämningsdag för spliten var 7 maj 2021 vilket innebar att sista dag för handel i aktien före uppdelningen var onsdag 5 maj 2021 och första dag för handel med uppdelade aktier var torsdag 6 maj 2021.

Det totala antalet aktier i bolaget har efter spliten ökat från 90 843 260 till 454 216 300 aktier, varav 30 379 850 A-aktier och 422 836 450 B-aktier. A-aktierna representerar 303 798 500 röster och B-aktierna representerar 423 836 450 röster, totalt 727 634 950 röster. Aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 18 168 652 SEK. 

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått nya ISIN-koder enligt följande: A-aktierna: SE0015949193, B-aktierna: SE0015949201.

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 hölls den 23 april. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut: • Utdelningen för verksamhetsåret 2020 fastställdes till 6,00 SEK per aktie (före aktieuppdelningen 5:1). Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 27 april 2021 med utbetalningsdag den 30 april 2021. • Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Johan Stern, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet. • Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. • Styrelse- och revisorsarvoden fastställdes liksom principer för valberedningens arbete. • Beslut om en uppdelning av bolagets aktier (split) så att varje befintlig aktie delas upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1).

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förvärvat syntetiska köpoptioner

Styrelsen i Lifco informerades den 31 maj 2021 av bolagets huvudägare, Carl Bennet AB, att styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Lifco förvärvat syntetiska köpoptioner på aktier i Lifco utställda av Carl Bennet AB.

Carl Bennet AB lämnade erbjudandet till samtliga stämmovalda styrelseledamöter, med undantag för Carl Bennet, och alla ledande befattningshavare i Lifco, sammanlagt 21 personer, att förvärva syntetiska köpoptioner på aktier i Lifco utställda av Carl Bennet AB. Sammanlagt förvärvades 415 201 optioner till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde på transaktionsdagen enligt externt värderingsutlåtande. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället beräknades till 9,5 MSEK.

De syntetiska köpoptionerna är hänförliga till Lifcos aktie av serie B och har en löptid om fyra år. Optionerna kan utnyttjas under perioden 1 mars 2025 – 31 maj 2025. Lösenpriset uppgår till 223,71 SEK per option, vilket motsvarar 122% av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 24–28 maj 2021 volymvägda betalkursen för Lifcos B-aktie på Nasdaq Stockholm. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant avräkning från optionsutfärdaren som motsvararar aktiens marknadspris vid lösentillfället med avdrag för lösenpriset. Optionsvillkoren innehåller ett tak som innebär att varje option berättigar till en maximal utbetalning om 326,40 SEK. Optionerna är inte föremål för överlåtelserestriktioner. 

Lifco har inte medverkat i erbjudandet som har lämnats av Carl Bennet AB till styrelseledamöter och koncernledning på eget initiativ. Erbjudandet medför inga kostnader för Lifco.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Under första halvåret 2021 har pandemin inte haft några betydande negativa effekter på Lifcos omsättning och resultat. Lifco fortsätter att följa effekterna av pandemin.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2020.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2020 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen har i första kvartalet 2021 ändrat redovisningsprincip avseende utställda köp- och säljoptioner över innehav utan bestämmande inflytande. Tidigare har förändringar i värde på dessa optioner redovisats i resultaträkningen. Den ändrade redovisningsprincipen innebär att dessa värdeförändringar i stället redovisas i eget kapital som ägartransaktioner. Koncernen anser att denna redovisning är motiverad då den bättre återspeglar transaktionens innebörd och därmed ger en mer rättvisande bild. Jämförelsetalen har omräknats för 2020 utan att det har fått en väsentlig påverkan på redovisningen.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 16 juli 2021

 

Carl BennetStyrelseordförande

Ulrika DellbyStyrelseledamot Dan FrohmStyrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Annika Espander Styrelseledamot
Anders LorentzsonStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande Caroline af UgglasStyrelseledamot
Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef, styrelseledamot Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 22 oktober.

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet publiceras den 2 februari 2022.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Fredag 16 juli kl 10.30

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q2-2021

Telefonnummer:

Sverige 08 566 427 03
UK +44 3333 00 92 63
USA +1 631 913 14 22, pinkod USA: 27098911#

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021
kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. 2021 2020 förändr. 2020
Nettoomsättning 8 370 6 720 24,6% 4 501 3 079 46,2% 13 782
Kostnad för sålda varor -4 814 -3 940 22,2% -2 587 -1 823 41,9% -7 968
Bruttoresultat 3 556 2 780 27,9% 1 914 1 256 52,4% 5 814
Försäljningskostnader -845 -775 9,0% -445 -345 29,0% -1 491
Administrationskostnader -1 058 -953 11,0% -536 -424 26,4% -1 921
Utvecklingskostnader -71 -55 29,1% -37 -28 32,1% -121
Övriga intäkter och kostnader -14 8 -275% -10 5 -300% -12
Rörelseresultat 1 568 1 005 56,0% 886 464 90,9% 2 269
Finansnetto -34 -28 21,4% -20 -22 -9,1% -62
Resultat före skatt 1 534 977 57,0% 866 442 95,9% 2 207
Skatt -383 -245 56,3% -216 -110 96,4% -522
Periodens resultat 1 151 732 57,2% 650 332 95,8% 1 685
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 137 723 57,3% 644 326 97,2% 1 665
Innehav utan bestämmande inflytande 14 9 55,6% 6 6 0,0% 20
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 2,50 1,60 56,2% 1,41 0,73 93,2% 3,67
EBITA* 1 834 1 221 50,2% 1 019 569 79,1% 2 702
Avskrivningar materiella tillgångar 190 178 6,7% 97 89 9,0% 344
Avskrivningar immateriella tillgångar 8 5 60,0% 5 2 150% 16
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 243 204 19,1% 123 102 20,6% 412

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR2020
MSEK 2021 2020 förändr. 2021 2020 förändr.
Periodens resultat 1 151 732 57,2% 650 332 95,8% 1 685
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering -33 82 -140% 20 -28 -171% 57
Omräkningsdifferenser 209 -222 -194% -143 -353 -59,5% -530
Skatt relaterade till övrigt totalresultat 7 -18 -139% -5 6 -183% -13
Summa totalresultat för perioden 1 334 574 132% 522 -43 -1 314% 1 199
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 318 567 132% 518 -47 -1 202% 1 184
Innehav utan bestämmande inflytande 16 7 129% 4 4 - 15
1 334 574 132% 522 -43 -1 314% 1 199

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Dental 2 656 2 012 32,0% 1 317 841 56,6% 4 934 15,0% 4 290
Demolition & Tools 2 226 1 637 36,0% 1 311 775 69,2% 3 823 18,2% 3 234
Systems Solutions 3 488 3 071 13,6% 1 873 1 463 28,0% 6 675 6,7% 6 258
Koncernen 8 370 6 720 24,6% 4 501 3 079 46,2% 15 432 12,0% 13 782

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Dentalprodukter 2 656 2 012 32,0% 1 317  841 56,5% 4 934 15,0% 4 290
Verktyg och maskiner 2 226 1 637 36,0% 1 311 775 69,2% 3 823 18,2% 3 234
Byggmaterial 603 591 2,0% 323 302 7,0% 1 170 1,0% 1 158
Kontraktstillverkning 687 590 16,4% 369 321 15,0% 1 302 8,0% 1 205
Miljöteknik 1 000 876 14,2% 546 372 46,8% 1 813 7,3% 1 689
Service och Distribution 888 651 36,4% 454 321 41,4% 1 698 16,2% 1 461
Skog 310 363 -14,6% 181 147 23,1% 692 -7,1% 745
Koncernen 8 370 6 720 24,6% 4 501 3 079 46,2% 15 432 12,0% 13 782

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2021 2020 förändr. 2021 2020 förändr. förändr. 2020
Dental 600 385 55,8% 297 144 106% 1 113 23,9% 898
Demolition & Tools 601 355 69,3% 369 176 110% 996 32,8% 750
Systems Solutions 695 536 29,7% 386 274 40,9% 1 325 13,6% 1 166
Gem. koncernfunktioner -62 -55 12,7% -33 -25 32,0% -119 6,3% -112
EBITA före förvärvs-
kostnader
1 834 1 221 50,2% 1 019 569 79,1% 3 315 22,7% 2 702
Förvärvskostnader -23 -12 91,7% -10 -3 233% -32 52,4% -21
EBITA 1 811 1 209 49,8% 1 009 566 78,3% 3 283 22,5% 2 681
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -243 -204 19,1% -123 -102 20,6% -451 9,5% -412
Finansiella poster - netto -34 -28 21,4% -20 -22 -9,1% -68 9,7% -62
Resultat före skatt 1 534 977 57,0% 866 442 95,9% 2 764 25,2% 2 207

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 13 513 11 701 11 610
Materiella anläggningstillgångar 1 774 1 491 1 504
Finansiella anläggningstillgångar 246 182 199
Lager 2 424 2 014 1 864
Kundfordringar 2 160 1 645 1 533
Kortfristiga fordringar 486 477 382
Likvida medel 1 178 781 1 170
SUMMA TILLGÅNGAR 21 781 18 291 18 262
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9 350 8 061 8 676
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 2 450 1 459 2 311
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 2 533 2 017 2 164
Kortfristiga räntebärande skulder 3 903 3 689 2 649
Leverantörsskulder 1 183 805 796
Övriga kortfristiga skulder 2 362 2 260 1 666
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 781 18 291 18 262

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Ingående eget kapital 8 614 7 915 7 915
Periodens totalresultat 1 318 567 1 184
Värdeförändring ägartransaktioner -123 2 -8
Utdelning -545 -477 -477
Utgående eget kapital 9 264 8 007 8 614
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 9 264 8 007 8 614
Innehav utan bestämmande inflytande 86 54 62
9 350 8 061 8 676

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 568 1 005 886 464 2 269
Ej kassaflödespåverkande poster 441 387 225 193 772
Räntor och finansiella poster, netto -34 -28 -20 -22 -62
Betald skatt -362 -337 -188 -169 -593
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 613 1 027 903 466 2 386
Förändring i rörelsekapital
Lager -343 37 -68 159 208
Kortfristiga fordringar -436 12 -98 205 145
Kortfristiga skulder 345 183 121 -46 73
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 179 1 259 858 784 2 812
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 543 -778 -724 -21 -1 056
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -115 -81 -67 -13 -223
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -13 -12 -8 -10 -25
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 671 -871 -799 -44 -1 304
Upplåning/amortering, netto 1 082 -263 498 -608 -472
Utbetald utdelning -545 - -545 - -477
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -80 -38 -75 -34 -49
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 457 -301 -122 -642 -998
Periodens kassaflöde -35 87 -63 98 510
Likvida medel vid periodens början 1 170 729 1 266 714 729
Omräkningsdifferenser 43 -35 -25 -31 -69
Likvida medel vid periodens slut 1 178 781 1 178 781 1 170

FÖRVÄRV UNDER 2021

Under första halvåret har tio nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser tillgångarna i tyska Rissmann Dental och ErgoPacks distributör i USA samt samtliga aktier i tjeckiska Medema och de brittiska bolagen T. Freemantle, Cleveland Cascades och Spinaclean. De konsoliderade förvärven omfattar också majoriteterna av de båda tyska bolagen Kaniedenta och Kentzler-Kaschner samt de båda italienska bolagen Cangini Benne och MultiOne.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första sex månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 23 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för första halvåret. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 594 MSEK och EBITA med 158 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2021 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 150 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 39 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 4 1 064 1 068
Materiella tillgångar 114 - 114
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 508 -40 468
Leverantörsskulder och övriga skulder -413 -287 -700
Likvida medel 212 - 212
Summa nettotillgångar 425 737 1 162
Goodwill - 879 879
Totala nettotillgångar 425 1 616 2 041
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 2 041
Ej utbetalda köpeskillingar -313
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -212
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 27
Summa kassaflödeseffekt                                                  1 543

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 2 160 1 645 1 533
Andra långfristiga finansiella fordringar 27 11 11
Likvida medel 1 178 781 1 170
Summa 3 365 2 437 2 714
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder1 1 348 908 986
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 6 308 5 107 4 916
Leverantörsskulder 1 183 805 796
Summa 8 839 6 820 6 698

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 202130 JUNI 202031 DEC 202030 JUNI
Nettoomsättning, MSEK 15 432 13 782 13 672
Omsättningsförändring, % 12,0 -0,5 -1,2
EBITA*, MSEK 3 315 2 702 2 468
EBITA-marginal*, % 21,5 19,6 18,1
EBITDA*, MSEK 3 689 3 062 2 818
EBITDA-marginal*, % 23,9 22,2 20,6
Sysselsatt kapital, MSEK 14 614 13 812 13 706
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 2 079 1 938 2 173
Avkastning sysselsatt kapital, % 22,7 19,6 18,0
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 159 139 114
Avkastning eget kapital, % 23,4 19,9 18,9
Nettoskuld, MSEK 6 522 4 776 5 275
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,8 1,6 1,9
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 486 3 242 3 815
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,2 1,1 1,4
Soliditet, % 42,9 47,5 44,1
Antal aktier, tusental1 454 216 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 784 5 491 5 446
1 Under maj 2021 genomförde Lifco en aktieuppdelning då varje aktie delades upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1).

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Administrationskostnader -59 -51 -31 -18 -106
Övriga rörelseintäkter1 - - - - 147
Rörelseresultat -59 -51 -31 -18 41
Finansnetto2 658 887 680 788 954
Resultat efter finansiella poster 599 836 649 770 995
Bokslutsdispositioner - 6 - 6 -31
Skatt 5 -9 -5 5 -27
Periodens resultat 604 833 644 781 937

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar på 623 (771) MSEK under sexmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 5 842 4 989 4 777
Kortfristiga fordringar 6 940 6 039 6 204
Likvida medel 345 328 625
SUMMA TILLGÅNGAR 13 127 11 356 11 606
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 790 3 628 3 731
Obeskattade reserver 75 65 75
Avsättningar 15 11 23
Långfristiga räntebärande skulder 1 785 946 1 779
Kortfristiga räntebärande skulder 3 689 3 511 2 463
Kortfristiga räntefria skulder 3 773 3 195 3 535
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 127 11 356 11 606
Ställda säkerheter - - -
Eventualförpliktelser 207 211 199

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporte-ringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 21-22.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2021 SEX MÅN2020 HELÅR2020
1 568
Rörelseresultat 1 005 2 269
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 243 204 412
EBITA 1 811 1 209 2 681
Förvärvskostnader 23 12 21
EBITA före förvärvskostnader  1 834 1 221 2 702

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2021 SEX MÅN2020 HELÅR2020
1 568
Rörelseresultat 1 005 2 269
Avskrivningar materiella tillgångar 190 178 344
Avskrivningar immateriella tillgångar 8 5 16
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 243 204 412
EBITDA 2 009 1 392 3 041
Förvärvskostnader 23 12 21
EBITDA före förvärvskostnader 2 032 1 404 3 062

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 1 916 1 051 1 909
Kortfristiga räntebärande skulder 3 748 3 545 2 503
Likvida medel -1 178 -781 -1 170
Räntebärande nettoskuld 4 486 3 815 3 242
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 1 348 908 986
Leasingskuld 688 552 548
Nettoskuld 6 522 5 275  4 776

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Totala tillgångar 21 781 20 979 18 262 18 624
Likvida medel -1 178 -1 266 -1 170 -865
Räntebärande pensionsavsättningar -45 -43 -44 -45
Icke räntebärande skulder -4 732 -4 311 -3 639 -3 852
Sysselsatt kapital 15 826 15 359 13 409 13 862
Goodwill och övriga immat tillgångar -13 513 -13 085 -11 610 -11 933
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 313 2 274 1 799 1 929

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 2 2021 Kv 12021 Kv 4 2020 Kv 32020
Sysselsatt kapital 14 614 15 826 15 359 13 409 13 862
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 079 2 313 2 274 1 799 1 929
Summa
EBITA* 3 315 1 019 815 782 699
Avkastning sysselsatt kapital 22,7%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 159%

Taggar:

Prenumerera