Delårsrapport januari-mars 2018

Report this content

   Rapportperioden januari – mars

 • Nettoomsättningen ökade med 10,4% till 2 674 (2 423) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 0,6%
 • EBITA* ökade med 8,6% till 418 (385) MSEK
 • EBITA-marginalen* uppgick till 15,6% (15,9%)
 • Resultat före skatt ökade med 3,9% till 346 (333) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 3,6% till 259 (250) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 3,7% till 2,82 (2,72) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31 (136) MSEK
 • Under perioden har två verksamheter förvärvats med en total årsomsättning
  om cirka 97 MSEK
 • Under kvartalet har obligationslån om 1 750 MSEK emitterats för att refinansiera existerande bank- och obligationslån

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. förändr.  2017
Nettoomsättning 2 674 2 423 10,4% 10 281 2,5% 10 030
EBITA* 418 385 8,6% 1 765 1,9% 1 732
EBITA-marginal* 15,6% 15,9% -0,3 17,2% -0,1 17,3%
Resultat före skatt 346 333 3,9% 1 486 0,9% 1 473
Periodens resultat 259 250 3,6% 1 116 0,8% 1 107
Resultat per aktie 2,82 2,72 3,7% 12,04 0,8% 11,94
Avkastning på sysselsatt kapital 19,4% 19,2% 0,2 19,4% -0,3 19,7%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 182% 146% 36 182% 5 177%

* Före förvärvskostnader. 

VD-KOMMENTAR

Under första kvartalet mötte vi överlag god efterfrågan inom alla tre affärsområdena. Dock drabbades vi, i många av våra tillverkande enheter, av ökade leveranstider och förseningar från våra underleverantörer.  Det, i kombination med flaskhalsar i produktionen, bidrog till lägre organisk tillväxt samt ökad lagerbindning.  Omsättningen ökade med 10,4% till 2 476 (2 423) MSEK under kvartalet, huvudsakligen till följd av förvärv. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 31 (136) MSEK, främst till följd av den ökade lagerbindningen.

EBITA före förvärvskostnader ökade med 8,6% till 418 (385) MSEK under kvartalet och EBITA-marginalen sjönk till 15,6% (15,9%), som en följd av svag utveckling inom Demolition & Tools.  Resultatet per aktie ökade under kvartalet med 3,7% till 2,82 (2,72) SEK.

Under kvartalet har Lifco konsoliderat två nya verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 97 MSEK. Bolagen som konsoliderats var majoriteten av tyska mjukvaruföretaget Computer konkret och svenska Spocs som slutmonterar och testar elektronikprodukter. De båda förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under kvartalet.

Under kvartalet har vi också emitterat två obligationslån om totalt 1 750 MSEK med en löptid om två år. Likviden från obligationsemissionerna har använts till refinansiering av existerande bank- och obligationslån. Intresset för obligationslånen var mycket stort och emissionerna övertecknades.

Lifco har en god finansiell ställning med ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,0 gånger EBITDA före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

 

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – MARS

Omsättningen ökade med 10,4% till 2 674 (2 423) MSEK till följd av förvärv och positiva valutakurs-förändringar. Förvärv bidrog med 9,7% och valutakursförändringar påverkade positivt med 1,3%. Den organiska tillväxten uppgick till -0,6%. Under kvartalet konsoliderades svenska Spocs samt majoriteten av tyska Computer konkret.

EBITA* ökade med 8,6% till 418 (385) MSEK, positivt påverkat av förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 1,4 procentenheter. EBITA-marginalen* minskade med 0,3 procentenheter till 15,6% (15,9%). Under kvartalet genererades 37% av EBITA* i EUR, 28% i SEK, 14% i NOK, 7% i DKK, 6% i USD, 2% i GBP och 6% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -13 (-9) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 3,9% till 346 (333) MSEK och periodens resultat ökade med 3,6% till 259 (250) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 12 MSEK under kvartalet till 968 MSEK den 31 mars 2018 jämfört med 980 MSEK den 31 december 2017. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var vid årsskiftet 177% och ökade under kvartalet till 182% (146%).

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 160 MSEK från den 31 december 2017 till
3 696 MSEK den 31 mars 2018. Under kvartalet emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 750 MSEK med en löptid om två år. Likviden från obligationsemissionerna användes till att refinansiera existerande bank- och obligationslån.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,6 (0,7) den 31 mars 2018 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,0 (2,1) gånger. Vid utgången av perioden var 32% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 31 (136) MSEK under kvartalet, huvudsakligen till följd av ökad lagerbindning. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -107 (-562) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. förändr.  2017
Nettoomsättning 1 010 1 000 1,0% 3 827 0,3% 3 817
EBITA* 191 185 3,2% 707 0,9% 701
EBITA-marginal* 18,9% 18,5% 0,4 18,5% 0,1 18,4%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar desinfek-tionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbruknings-material som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 1,0% till 1 010 (1 000) MSEK under första kvartalet. EBITA* ökade med 3,2% till 191 (185) MSEK under perioden och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,4 procentenheter till 18,9% (18,5%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under första kvartalet 2018 hade den tidiga påsken en viss negativ påverkan på Dentals omsättning och resultat.  

Från och med januari 2018 konsolideras majoriteten i tyska Computer konkret som säljer mjukvara till tandläkare och ortodontister. Bolaget omsatte 2017 cirka 36 MSEK och har ett 50-tal anställda.

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. förändr. 2017
Nettoomsättning 597 479 24,6% 2 379 5,2% 2 261
EBITA* 117 111 5,4% 604 1,0% 598
EBITA-marginal* 19,6% 23,2% -3,6 25,4% -1,1 26,5%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av ungefär samma storlek.

Omsättningen ökade under kvartalet med 24,6% till 597 (479) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det USA, Australien, Frankrike och Tyskland som växte kraftigast. EBITA* ökade under året med 5,4% till 117 (111) MSEK och EBITA-marginalen* minskade med 3,6 procentenheter till 19,6% (23,2%), huvudsakligen till följd av reserveringar för osäkra kundfordringar. Även förändringar i produktmix och svagare dollar påverkade marginalen negativt.

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Nettoomsättning 1 067 944 13,0% 4 075 3,1% 3 952
EBITA* 138 116 19,0% 559 4,1% 537
EBITA-marginal* 12,9% 12,3% 0,6 13,7% 0,1 13,6%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik och Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 13,0% till 1 067 (944) MSEK under kvartalet. Alla divisioner ökade sin försäljning under perioden utom Inredning till servicebilar där försäljningen var i nivå med fjolår samt Kontraktstillverkning där försäljningen minskade.

EBITA* ökade med 19,0% till 138 (116) MSEK under årets första tre månader. Samtliga divisioner utom Kontraktstillverkning förbättrade resultaten under perioden. EBITA-marginalen* ökade med 0,6 procentenheter till 12,9% (12,3%).

Byggmaterial hade en god omsättnings- och resultatutveckling under perioden till följd av förvärv.

Inredning till servicebilar hade en försäljning i nivå med samma kvartal föregående år med ökad lönsamhet.

Inom Kontraktstillverkning minskade omsättningen och resultatet under perioden som en följd av leveransförskjutningar samt att en större kund valt att flytta sin produktion till Kina. Från och med mars 2018 konsolideras svenska Spocs som slutmonterar och testar elektronikprodukter. Bolaget omsatte 2017 cirka 61 MSEK och har 23 anställda.

Miljöteknik hade en god omsättnings- och resultatutveckling under perioden främst till följd av förvärv.

Skog hade en god omsättnings- och resultatutveckling under kvartalet. De projekt som skapade problem inom Skog under 2017 är nu avslutade. Detta, i kombination med god efterfrågan, har lett till en god utveckling under kvartalet.

FÖRVÄRV

Lifco har under perioden genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad  Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Computer konkret Dental 36 MSEK 50
Mars Spocs Systems Solutions 61 MSEK 23

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 15. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

 

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 4 714 (3 669) under första kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 4 736 (3 740). Genom förvärv tillkom 73 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har förvärvet av majoriteten av norska Dental Direct och dess danska dotterbolag 3D Dental konsoliderats i affärsområdet Dental. Omsättningen i bolagen uppgick 2016 till cirka 95 MNOK respektive 25 MDKK. Bolagen är distributörer av dentalprodukter och har tillsammans ett 20-tal anställda.  

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2017.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2017 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen har utvärderat effekterna av implementeringen av IFRS 9 Finansiella instrument, som trädde i kraft 1 januari 2018, och konstaterat att de är marginella varför ingen justering av öppningsbalanserna för 2018 har gjorts.  IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder trädde i kraft den 1 januari 2018 och effekter hos Lifcos dotterbolag har kartlagts i ett projekt som inleddes 2016. Inga materiella avvikelser jämfört med tidigare standards har framkommit och ingen justering av öppningsbalanserna för 2018 har gjorts. IFRS 15 tillämpas från 1 januari 2018 och upplysningarna i delårsrapporten har anpassats efter denna nya standard. Koncernen utvärderar för närvarande effekterna av införandet av standarden IFRS 16 Leases som träder i kraft den 1 januari 2019. I detta skede har koncernen inte för avsikt att tillämpa standarden tidigare än datumet för ikraftträdandet.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att tremånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 24 april 2018

Carl Bennet Styrelseordförande Gabriel Danielsson Styrelseledamot Ulrika Dellby Styrelseledamot
Erik GabrielsonStyrelseledamot Ulf Grunander Styrelseledamot Anna Hallberg Styrelseledamot
Annika Espander Jansson  Styrelseledamot Fredrik Karlsson VD och koncernchef, styrelseledamot Annika Norlund Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan Stern Vice ordförande Axel Wachtmeister Styrelseledamot Hans-Eric Wallin Styrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för andra kvartalet publiceras den 18 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 25 oktober

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 6 februari 2019

 

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämma i Lifco AB äger rum tisdagen den 24 april 2018, kl 15.00 i Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, vice VD, presenterar delårsrapporten. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Tisdag 24 april kl 13.00

Länk till presentationen:

https://tv.streamfabriken.com/lifco-q1-2018

Telefonnummer:

Sverige +46 8 566 426 62
UK +44 203 008 98 02
US +1 855 753 22 35

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl 11.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. 2017
Nettoomsättning 2 674 2 423 10,4% 10 030
Kostnad för sålda varor -1 550 -1 418 9,3% -5 766
Bruttoresultat 1 124 1 005 11,8% 4 264
Försäljningskostnader -310 -258 20,2% -1 095
Administrationskostnader -409 -374 9,4% -1 525
Utvecklingskostnader -37 -24 54,2% -105
Övriga intäkter och kostnader -9 -7 28,6% -20
Rörelseresultat 359 342 5,0% 1 519
Finansnetto -13 -9 44,4% -46
Resultat före skatt 346 333 3,9% 1 473
Skatt -87 -83 4,8% -366
Periodens resultat 259 250 3,6% 1 107
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 256 248 3,2% 1 084
Innehav utan bestämmande inflytande 3 2 50,0% 23
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 2,82 2,72 3,7% 11,94
EBITA*  418 385 8,6% 1 732
Avskrivningar materiella tillgångar 30 26 15,4% 112
Avskrivningar immateriella tillgångar 3 2 50,0% 11
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 57 41 39,0% 196

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2017
Periodens resultat 259 250 3,6% 1 107
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering  20 10 100%  99
OmräkningsdifferenserSkatt relaterade till övrigt totalresultat 197-4 -23-2 -956%100% -59-22
Summa totalresultat för perioden 472 235 101% 1 125
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 467 233 100% 1 102
Innehav utan bestämmande inflytande 5 2 150% 23
472 235 101% 1 125

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Dental 1 010 1 000 1,0% 3 827 0,3% 3 817
Demolition & Tools 597 479 24,6% 2 379 5,2% 2 261
Systems Solutions 1 067 944 13,0% 4 075 3,1%  3 952
Koncernen 2 674 2 423 10,4% 10 281 2,5% 10 030

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Dentalprodukter 1 010 1 000 1,0% 3 827 0,3% 3 817
Verktyg och maskiner 597 479 24,6% 2 379 5,2% 2 261
Byggmaterial 244 170 43,5% 878 9,2% 804
Inredning till servicebilar 136 141 -3,5% 548 -0,9% 553
Kontraktstillverkning 208 239 -13,0% 870 -3,4% 901
Miljöteknik 315 288 9,4% 1 151 2,4% 1 124
Skog 164 106 54,7% 628 10,2%  570
Koncernen 2 674 2 423 10,4% 10 281 2,5% 10 030

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Dental 191 185 3,2% 707 0,9% 701
Demolition & Tools 117 111 5,4% 604 1,0% 598
Systems Solutions 138 116 19,0% 559 4,1% 537
Gem. koncernfunktioner -28 -27 3,7% -105 1,0% -104
EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 418 385 8,6% 1 765 1,9% 1 732
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader -2 -2 - -17 - -17
EBITA  416 383 8,6% 1 748 1,9% 1 715
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -57 -41 39,0%  -212 8,2%  -196 
Finansiella poster - netto  -13 -9 44,4% -50 8,7%  -46
Resultat före skatt 346 333 3,9% 1 486 0,9% 1 473

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 8 606 7 265 8 288
Materiella anläggningstillgångar 576 511 550
Finansiella anläggningstillgångar 151 112 130
Lager 1 555 1 214 1 391
Kundfordringar 1 497 1 222 1 274
Kortfristiga fordringar 274 293 254
Likvida medel 250 255 305
SUMMA TILLGÅNGAR 12 909 10 872 12 192
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6 011 4 988 5 546
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 055 1 116 1 033
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 072 661 1 025
Kortfristiga räntebärande skulder 2 891 2 568 2 808
Leverantörsskulder 673 595 557
Övriga kortfristiga skulder 1 207 944 1 223
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 909 10 872 12 192

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare


MSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
Ingående eget kapital  5 496 4 712 4 712
Periodens totalresultat 467 233 1 102
Utdelning - - -318
Utgående eget kapital 5 963 4 945 5 496
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 5 963 4 945 5 496
Innehav utan bestämmande inflytande 48 43 50
6 011 4 988 5 546

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2018 2017 2017
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 359 342 1 519
Ej kassaflödespåverkande poster 90 69 318
Räntor och finansiella poster, netto -13 -9 -46
Betald skatt -151 -110 -368
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 285 292 1 423
Förändring i rörelsekapital
Lager -155 -23 -124
Kortfristiga fordringar -198 -188 -85
Kortfristiga skulder 99 55 112
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 136 1 326
Företagsförvärv och avyttringar, netto -66 -515 -1 378
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -39 -45 -137
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -2 -2 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -107 -562 -1 524
Upplåning/amortering, netto 1 394 557
Utbetald utdelning -7 -5 -337
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 389 220
Periodens kassaflöde -82 -37 22
Likvida medel vid periodens början 305 293 293
Omräkningsdifferenser 27 -1 -10
Likvida medel vid periodens slut 250 255 305


FÖRVÄRV UNDER 2018

Under årets första tre månader har två nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Spocs liksom aktiemajoriteten i Computer konkret.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första tre månader. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Kostnader relaterade till förvärven på 2 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första tre månader 2018. Om verksamheterna hade konsoliderats från och med 1 januari 2018 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 15 MSEK. Förvärvens påverkan på resultatet skulle varit positiv om bolagen konsoliderats från och med 1 januari 2018.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 4 46 50
Materiella tillgångar 1 1 2
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 29 - 29
Leverantörsskulder och övriga skulder -27 -15 -42
Likvida medel 3 - 3
Summa nettotillgångar 10 32 42
Goodwill - 44 44
Totala nettotillgångar 10 76 86
Kassaflödeseffekt, MSEK 
Köpeskilling 86
Ej utbetalda köpeskillingar -17
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -3
Summa kassaflödeseffekt                                                  66

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK  2018-03-31 2017-03-31 2018-03-31 2017-03-31
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 497 1 222 1 497 1222
Andra långfristiga finansiella fordringar 6 4 6 4
Likvida medel 250 255 250 255
Total 1 753 1 481 1 753 1 481
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 278 57 278 57
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 3 913 3 651 3 913 3 651
Leverantörsskulder 673 595 673 595
Total 4 864 4 303 4 864 4 303

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 2018 31 MARS 2017 31 DEC 2017 31 MARS
Nettoomsättning, MSEK 10 281 10 030 9 359
Omsättningsförändring, % 2,5 11,6 4,1
EBITA*, MSEK 1 765 1 732 1 488
EBITA-marginal*, % 17,2 17,3 15,9
EBITDA*, MSEK 1 892 1 855 1 596
EBITDA-marginal*, % 18,4 18,5 17,1
Sysselsatt kapital, MSEK 9 110 8 787 7 744
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 968 980 1 017
Avkastning sysselsatt kapital, % 19,4 19,7 19,2
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 182 177 146
Avkastning eget kapital, % 20,7 21,5 21,5
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 696 3 536 3 429
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,0 1,9 2,1
Soliditet, % 46,6 45,5 45,9
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 4 714 4 107 3 669

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK  2018 2017 2017
Administrationskostnader -33 -34 -128
Övriga rörelseintäkter* - - 89
Rörelseresultat -33 -34 -39
Finansnetto** 44 329 683
Resultat efter finansiella poster 11 295 644
Bokslutsdispositioner - - -41
Skatt 6 1 -10
Periodens resultat 17 296 593

* Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

** I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 39 (302) MSEK under tremånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2018-03-31 2017-03-31
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 335 3 988
Kortfristiga fordringar 3 817 3 701
Likvida medel 29 27
SUMMA TILLGÅNGAR 8 181 7 716
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 759 2 729
Obeskattade reserver 70 41
Avsättningar 1 -
Långfristiga räntebärande skulder 1 022 1 078
Kortfristiga räntebärande skulder 2 872 2 556
Kortfristiga räntefria skulder 1 457  1 312
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 181 7 716
Ställda säkerheter - -
Eventualförpliktelser 135 3

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv samt likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 18-19.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2018 TRE MÅN2017 HELÅR2017
Rörelseresultat 359 342 1 519
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 57 41 196
EBITA 416 383 1 715
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 2 2 17
EBITA före förvärvskostnader 418 385 1 732

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2018 TRE MÅN2017 HELÅR2017
Rörelseresultat 359 342 1 519
Avskrivningar materiella tillgångar 30 26 112
Avskrivningar immateriella tillgångar 3 2 11
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 57 41 196
EBITDA 449 411 1 838
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 2 2 17
EBITDA före förvärvskostnader 451 413 1 855

Räntebärande nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 055 1 116 1 033
Kortfristiga räntebärande skulder 2 891 2 568 2 808
Likvida medel -250 -255 -305
Räntebärande nettoskuld 3 696 3 429 3 536

 

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
Totala tillgångar 12 909 12 192 11 843 11 308
Likvida medel -250 -305 -237 -227
Räntebärande pensionsavsättningar -33 -36 -36 -35
Icke räntebärande skulder -2 951 -2 805 -2 568 -2 329
Sysselsatt kapital 9 675 9 046 9 002 8 717
Goodwill och övriga immat tillgångar -8 606 -8 288 -8 017 -7 656
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar  1 069 758 985 1 061

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 1 2018 Kv 4 2017 Kv 32017 Kv 2 2017
Sysselsatt kapital 9 110 9 675 9 046 9 002 8 717
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 968 1 069 758 985 1 061
Summa
EBITA* 1 765 418 510 404 433
Avkastning sysselsatt kapital 19,4%
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 182%

Taggar:

Prenumerera