Delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

Rapportperioden januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 29,8% till 5 022 (3 869) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 13,6%.
  • EBITA ökade med 24,7% till 1 016 (815) MSEK.
  • EBITA-marginalen uppgick till 20,2% (21,1%).
  • Resultat före skatt ökade med 25,4% till 838 (668) MSEK.
  • Periodens resultat ökade med 25,3% till 628 (501) MSEK.
  • Resultat per aktie ökade med 24,8% till 1,36 (1,09) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 322 (321) MSEK.
  • Under perioden har fyra nya verksamheter konsoliderats med en total årsomsättning om
    cirka 230 MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 5 022 3 869 29,8% 18 633 6,6% 17 480
EBITA 1 016 815 24,7% 3 910 5,4% 3 709
EBITA-marginal 20,2% 21,1% -0,9 21,0% -0,2 21,2%
Resultat före skatt 838 668 25,4% 3 240 5,6% 3 070
Periodens resultat 628 501 25,3% 2 556 5,2% 2 429
Resultat per aktie1 1,36 1,09 24,8% 5,53 5,1% 5,26
Avkastning på sysselsatt kapital 22,5% 20,5% 2,0 22,5% - 22,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 160% 151% 9,0 160% -2,0 162%

  1 Jämförelsetalen har omräknats efter aktieuppdelningen under maj 2021 då varje aktie delades upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1).

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade i kvartalet med 29,8% till 5 022 (3 689) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakurseffekter. Det generellt sett goda marknadsläget inom Demolition & Tools och Systems Solutions var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten om 13,6%.

Under första kvartalet ökade EBITA med 24,7% till 1 016 (815) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 20,2% (21,1%). Lönsamheten påverkades negativt av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Marginalen har också påverkats negativt av att vissa verksamheter inte fått priskompensation fullt ut för höjda råvarupriser.

Resultatet per aktie ökade under första kvartalet med 24,8% till 1,36 (1,09) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 322 (321) MSEK i kvartalet. Det relativt låga kassaflödet beror huvudsakligen på ökad lagerbindning till följd av hög efterfrågan och störningar i den globala försörjningskedjan som medfört behov av större säkerhetslager.

Lifco har under kvartalet konsoliderat fyra förvärv varav två inom affärsområdet Dental och ett vardera i Demolition & Tools och Systems Solutions. Förvärven inom Dental avser Zenith Dental, en nischad distributör av dentalprodukter i Danmark samt Specialist Alarm Services i Storbritannien som utvecklar och tillverkar överfallslarm samt patientlarm för sjukvårdssektorn. Inom Demolition & Tools har verksamheten utökats med italienska Cormidi som tillverkar minilastare och minidumpers. Inom Systems Solutions har divisionen Byggmaterial förstärkts med norska Cenec Tavlebygg som tillverkar elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,1 gånger EBITDA den 31 mars 2022, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – MARS

Omsättningen ökade med 29,8% till 5 022 (3 869) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 13,6%, förvärv bidrog med 11,7% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 4,5%. Under kvartalet konsoliderades inkråmet i danska Zenith Dental samt majoriteterna av norska Cenec Tavlebygg, italienska Cormidi och brittiska Specialist Alarm Services.

EBITA ökade med 24,7% till 1 016 (815) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 20,2% (21,1%). Lönsamheten påverkades negativt av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Marginalen har också påverkats negativt av att vissa verksamheter inte fått priskompensation fullt ut för höjda råvarupriser.

Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 3,4%. Under perioden genererades 42% (40%) av EBITA i EUR, 25% (24%) i SEK, 11% (12%) i NOK, 9% (7%) i GBP, 6% (7%) i DKK, 4% (5%) i USD och 3% (5%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -17 (-14) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 25,4% till 838 (668) MSEK och periodens resultat ökade med 25,3% till
628 (501) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 154 MSEK under kvartalet till 2 448 MSEK den 31 mars 2022 jämfört med 2 294 MSEK den 31 december 2021. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade under kvartalet till 160% från 162% vid årsskiftet.

Koncernens nettoskuld ökade med 597 MSEK från den 31 december 2021 till 7 710 MSEK den 31 mars 2022 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 1 903 (1 299) MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 335 MSEK från årsskiftet och uppgick den 31 mars 2022 till 4 938 (3 895) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,6) den 31 mars 2022 och nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,8 (1,8) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,1 (1,2) gånger. Vid utgången av perioden var 58% (43%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 322 (321) MSEK och har påverkats av ökad lagerbindning samt ökade kundfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -574 (-872) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 1 306 1 339 -2,5% 5 090 -0,6% 5 123
EBITA 255 303 -15,8% 1 032 -4,4% 1 080
EBITA-marginal 19,5% 22,6% -3,1 20,3% -0,8 21,1%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning minskade med 2,5% till 1 306 (1 339) MSEK under första kvartalet. Omsättningen påverkades i kvartalet av störningar i produktionen av dentalproteser i Kina till följd av pandemin.

EBITA minskade med 15,8% till 255 (303) MSEK under perioden och EBITA-marginalen uppgick till 19,5% (22,6%). Lönsamheten påverkades negativt av produktionsstörningarna i Kina samt att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin.

Från och med januari 2022 konsolideras inkråmet i danska Zenith Dental. Bolaget är en nischad distributör av dentalprodukter i Danmark och omsatte 2020 cirka 21 MDKK. Från och med mars 2022 konsolideras majoriteten av aktierna i brittiska Specialist Alarm Services Ltd. Bolaget utvecklar och tillverkar överfallslarm samt patientlarm för sjukvårdssektorn. Specialist Alarm Services omsatte 2021 cirka 3,9 MGBP och har 27 anställda.

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 1 338 915 46,2% 5 124 9,0% 4 701
EBITA 319 232 37,5% 1 348 6,9% 1 261
EBITA-marginal 23,8% 25,4% -1,6 26,3% -0,5 26,8%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under kvartalet med 46,2% till 1 338 (915) MSEK till följd av organisk tillväxt och förvärv. Marknadsläget var generellt sett mycket starkt under kvartalet.

EBITA steg med 37,5% till 319 (232) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 23,8% (25,4%). EBITA påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv. Lönsamheten påverkades negativt av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Marginalen har också påverkats negativt av att vissa verksamheter inte fått priskompensation fullt ut för höjda råvarupriser.

Från och med mars 2022 konsolideras majoriteten av italienska Cormidi som är en ledande tillverkare av minidumpers och minilastare. Bolaget omsatte 2020 cirka 13 MEUR och har 45 anställda.

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 2 378 1 615 47,2% 8 419 10,0% 7 656
EBITA 480 309 55,3% 1 665 11,4% 1 494
EBITA-marginal 20,2% 19,1% 1,1 19,8% 0,3 19,5%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 47,2% till 2 378 (1 615) MSEK under kvartalet, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom samtliga divisioner samt förvärv. Inom Systems Solutions var marknadsläget generellt sett gott under kvartalet.

EBITA ökade under perioden med 55,3% till 480 (309) MSEK och EBITA-marginalen ökade med 1,1 procentenheter till 20,2% (19,1%), positivt påverkad av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamheten påverkades negativt av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Marginalen har också påverkats negativt av att vissa verksamheter inte fått priskompensation fullt ut för höjda råvarupriser.

Byggmaterial hade en god omsättningsutveckling i kvartalet med stark lönsamhetsförbättring.

Kontraktstillverkning hade en god omsättningsutveckling i kvartalet med något försvagad lönsamhet.

Miljöteknik hade en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling i kvartalet.

Service och Distribution hade en god omsättningsutveckling i kvartalet med stabil lönsamhet, positivt påverkad av förvärv.

Skog hade en god omsättningsutveckling med något svagare lönsamhet jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljning och resultat kan variera kraftigt mellan kvartalen beroende på utfallen i den projektrelaterade delen av verksamheten.

Inom divisionen Byggmaterial konsolideras från och med januari 2022 majoriteten av aktierna i norska Cenec Tavlebygg AS som tillverkar elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Bolaget omsatte 2020 cirka 17 MNOK och har åtta anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under perioden konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Zenith Dental Dental 21 MDKK1 -
Januari Cenec Tavlebygg Systems Solutions 17 MNOK1 8
Mars Cormidi Demolition & Tools 13 MEUR1 45
Mars Specialist Alarm Services Dental 3,9 MGBP 27
1 Avser omsättning 2020.

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 15. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 6 258 (5 862) under första kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 6 311 (5 745). Genom förvärv tillkom 80 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 26 april 2022 tecknade Lifco avtal om att avyttra samtliga aktier i det estniska bolaget Hekotek. Bolaget erbjuder utrustning till sågverk huvudsakligen i Ryssland. Hekotek har 130 anställda och omsatte 2021 cirka 40 MEUR. Bolaget är baserat i Tallinn i Estland och har ingått i affärsområdet Systems Solutions, division Skog. Köpare är ledningen i bolaget som före transaktionen ägde 17,5 % av aktierna. Avyttringen beräknas genomföras i maj 2022. Avyttringen kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under 2022.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco bevakar utvecklingen kring konflikten i Ukraina och har idag svårt att bedöma effekterna av sanktioner mot Ryssland och vilka implikationer konflikten kan få på den ekonomiska situationen i Europa. Försäljningen till Ryssland uppgick 2021 till 387 MSEK eller 2,2 procent av koncernens omsättning och hänför sig huvudsakligen till försäljning inom division Skog i affärsområdet Systems Solutions. Koncernens försäljning till Ukraina uppgick 2021 till 0,3 MSEK.

Under 2021 och i första kvartalet 2022 hade pandemin inte några negativa effekter på marknadsläget. Lifco fortsätter att följa effekterna av pandemin.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovis-ningen för 2021.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2021 och ska läsas tillsammans med dessa.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att tremånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 29 april 2022

Carl BennetStyrelseordförande Ulrika DellbyStyrelseledamot Annika EspanderStyrelseledamot
Dan FrohmStyrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot
Anders LorentzsonStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande Caroline af UgglasStyrelseledamot
Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef, styrelseledamot Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för andra kvartalet publiceras den 15 juli.

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 21 oktober.

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet publiceras den 3 februari 2023.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

WEBBSÄND PRESENTATION

En webbsänd presentation med Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO äger rum fredag 29 april kl 08.30.Det går att lyssna på presentationen via webben eller genom att ringa något av numren nedan. Presentationen följs av en frågestund.

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q1-2022

Telefonnummer:

Sverige 08 505 583 75
UK +44 3333 00 90 31
USA +1 631 913 14 22, PIN-kod för USA-numret 32216869#

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 198 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2021 omsatte Lifco 17,5 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 3,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2021
Nettoomsättning 5 022 3 869 29,8% 17 480
Kostnad för sålda varor -2 983 -2 227 33,9% -10 150
Bruttoresultat 2 039 1 642 24,2% 7 330
Försäljningskostnader -520 -400 30,0% -1 788
Administrationskostnader -619 -522 18,6% -2 249
Utvecklingskostnader -39 -34 14,7% -140
Övriga intäkter och kostnader -6 -4 50,0% -12
Rörelseresultat 855 682 25,4% 3 141
Finansnetto -17 -14 21,4% -71
Resultat före skatt 838 668 25,4% 3 070
Skatt -210 -167 25,7% -641
Periodens resultat 628 501 25,3% 2 429
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 619 493 25,6% 2 390
Innehav utan bestämmande inflytande 9 8 12,5% 39
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,36 1,09 24,8% 5,26
EBITA 1 016 815 24,7% 3 709
Avskrivningar materiella tillgångar 104 93 11,8% 393
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 3 66,7% 20
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 157 120 30,8% 526

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

KVARTAL 1 HELÅR2021
MSEK 2022 2021 förändr.
Periodens resultat 628 501 25,3% 2 429
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering -35 -53 -34,0% -53
Omräkningsdifferenser 176 352 -50,0% 426
Skatt relaterade till övrigt totalresultat 7 12 -41,7% 12
Summa totalresultat för perioden 776 812 -4,4% 2 814
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 764 800 -4,5% 2 770
Innehav utan bestämmande inflytande 12 12 - 44
776 812 -4,4% 2 814

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Dental 1 306 1 339 -2,5% 5 090 -0,6% 5 123
Demolition & Tools 1 338 915 46,2% 5 124 9,0% 4 701
Systems Solutions 2 378 1 615 47,2% 8 419 10,0% 7 656
Koncernen 5 022 3 869 29,8% 18 633 6,6% 17 480

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Dentalprodukter 1 306 1 339 -2,5% 5 090 -0,6% 5 123
Verktyg och maskiner 1 338 915 46,2% 5 124 9,0% 4 701
Byggmaterial 368 280 31,4% 1 355 6,9% 1 267
Kontraktstillverkning 428 318 34,6% 1 636 7,2% 1 526
Miljöteknik 641 454 41,2% 2 262 9,0% 2 075
Service och Distribution 707 434 62,9% 2 296 13,5% 2 023
Skog 234 129 81,4% 870 13,7% 765
Koncernen 5 022 3 869 29,8% 18 633 6,6% 17 480

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Dental 255 303 -15,8% 1 032 -4,4% 1 080
Demolition & Tools 319 232 37,5% 1 348 6,9% 1 261
Systems Solutions 480 309 55,3% 1 665 11,4% 1 494
Gem. koncernfunktioner -38 -29 31,0% -135 7,1% -126
EBITA före förvärvs-
kostnader
1 016 815 24,7% 3 910 5,4% 3 709
Förvärvskostnader -4 -13 -69,2% -33 -21,4% -42
EBITA 1 012 802 26,2% 3 877 5,7% 3 667
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -157 -120 30,8% -563 7,0% -526
Finansiella poster - netto -17 -14 21,4% -74 4,2% -71
Resultat före skatt 838 668 25,4% 3 240 5,5% 3 070

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR 16 234
Immateriella anläggningstillgångar 13 085 15 497
Materiella anläggningstillgångar 2 091 1 732 2 052
Finansiella anläggningstillgångar 340 223 320
Lager 3 362 2 306 2 821
Kundfordringar 2 664 1 914 2 257
Kortfristiga fordringar 547 453 420
Likvida medel 1 474 1 266 1 509
SUMMA TILLGÅNGAR 26 712 20 979 24 876
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 11 470 9 499 10 756
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 2 700 2 454 3 228
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 3 458 2 659 3 144
Kortfristiga räntebärande skulder  4 581 3 417 3 737
Leverantörsskulder 1 596 1 052 1 294
Övriga kortfristiga skulder 2 907 1 898 2 717
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 712 20 979 24 876

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
Ingående eget kapital 10 645 8 614 8 614
Periodens totalresultat 764 800 2 770
Värdeförändring ägartransaktioner -57 -6 -194
Utdelning - - -545
Utgående eget kapital 11 352 9 408 10 645
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 11 352 9 408 10 645
Innehav utan bestämmande inflytande 118 91 111
11 470 9 499 10 756

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2022 2021 2021
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 855 682 3 141
Avskrivningar nyttjanderätter 47 41 173
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 219 175 766
Räntor och finansiella poster, netto -17 -14 -71
Betald skatt -242 -174 -684
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 862 710 3 325
Förändring i rörelsekapital
Lager -480 -275 -627
Kortfristiga fordringar -384 -338 -463
Kortfristiga skulder 324 224 703
Kassaflöde från den löpande verksamheten 322 321 2 938
Företagsförvärv och avyttringar, netto -505 -819 -2 990
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -61 -48 -266
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -8 -5 -31
Kassaflöde från investeringsverksamheten -574 -872 -3 287
Upplåning/amortering, netto 186 584 1 216
Utbetald utdelning - - -545
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -9 -5 -98
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 177 579 573
Periodens kassaflöde -75 28   224
Likvida medel vid periodens början 1 509 1 170 1 170
Omräkningsdifferenser 40 68 115
Likvida medel vid periodens slut 1 474 1 266 1 509

FÖRVÄRV UNDER 2022

Under årets första tre månader har fyra nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser tillgångarna i danska Zenith Dental samt majoriteterna av norska Cenec Tavlebygg, italienska Cormidi och brittiska Specialist Alarm Services.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som konsoliderats under årets första tre månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 4 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första tre månader. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 27 MSEK och EBITA med 6 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2022 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 37 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 4 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser - 404 404
Materiella tillgångar 10 - 10
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 101 -1 100
Leverantörsskulder och övriga skulder -63 -99 -162
Likvida medel 41 - 41
Summa nettotillgångar 89 304 393
Goodwill - 312 312
Totala nettotillgångar 89 616 705
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 705
Ej utbetalda köpeskillingar -166
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -41
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 7
Summa kassaflödeseffekt                                                  505

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 2 664 1 914 2 257
Andra långfristiga finansiella fordringar 12 13 13
Likvida medel 1 474 1 266 1 509
Summa 4 150 3 193 3 779
Skulder värderade till verkligt värde
Övriga skulder1 1 903 1 299 1 657
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 7 224 5 827 6 908
Leverantörsskulder 1 596 1 052 1 294
Summa 10 723 8 178 9 859

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 202231 MARS 202131 DEC 202131 MARS
Nettoomsättning, MSEK 18 633 17 480 14 010
Omsättningsförändring, % 6,6 26,8 1,6
EBITA, MSEK 3 910 3 709 2 865
EBITA-marginal, % 21,0 21,2 20,5
EBITDA, MSEK 4 336 4 122 3 229
EBITDA-marginal, % 23,3 23,6 23,0
Sysselsatt kapital, MSEK 17 387 16 447 13 981
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 2 448 2 294 1 899
Avkastning sysselsatt kapital, % 22,5 22,5 20,5
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 160 162 151
Avkastning eget kapital, % 24,6 24,6 20,6
Nettoskuld, MSEK 7 710 7 113 5 903
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,7 0,6
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,8 1,7 1,8
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 938 4 603 3 895
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,1 1,1 1,2
Soliditet, % 42,9 43,2 45,3
Antal aktier, tusental1 454 216 454 216 90 843
Medelantal anställda 6 258 5 995 5 862
1 Under maj 2021 genomförde Lifco en aktieuppdelning då varje aktie delades upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1).

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2022 2021 2021
Administrationskostnader -35 -28 -119
Övriga rörelseintäkter1 0 0 170
Rörelseresultat -35 -28 51
Finansnetto -5 -22 711
Resultat efter finansiella poster -40 -50 762
Bokslutsdispositioner - - -54
Skatt 8 10 -8
Periodens resultat -32 -40 700

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 6 404 5 420 5 946
Kortfristiga fordringar 8 128 6 358 8 333
Likvida medel 634 590 584
SUMMA TILLGÅNGAR 15 166 12 368 14 863
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 854 3 691 3 886
Obeskattade reserver 122 75 122
Avsättningar 0 8 2
Långfristiga räntebärande skulder 1 820 1 793 2 363
Kortfristiga räntebärande skulder 4 354 3 192 3 522
Kortfristiga räntefria skulder 5 016 3 609 4 968
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 166 12 368 14 863
Ställda säkerheter - - -
Eventualförpliktelser 237 202 241

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv exklusive förvärvskostnader.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar exklusive förvärvskostnader.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 18-19.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2022 TRE MÅN2021 HELÅR2021
855
Rörelseresultat 682 3 141
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 157 120 526
EBITA 1 012 802 3 667
Förvärvskostnader 4 13 42
EBITA före förvärvskostnader 1 016 815 3 709

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2022 TRE MÅN2021 HELÅR2021
855
Rörelseresultat 682 3 141
Avskrivningar materiella tillgångar 104 93 393
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 3 20
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 157 120 526
EBITDA 1 121 898 4 080
Förvärvskostnader 4 13 42
EBITDA före förvärvskostnader 1 125 911 4 122

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 2 014 1 904 2 554
Kortfristiga räntebärande skulder 4 398  3 257 3 558
Likvida medel - 1 474 -1 266 -1 509
Räntebärande nettoskuld 4 938 3 895 4 603
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 1 903 1 299 1 657
Leasingskuld 869 709 853
Nettoskuld 7 710 5 903  7 113

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
Totala tillgångar 26 712 24 876 23 543 21 781
Likvida medel -1 474 -1 509 -1 450 -1 178
Räntebärande pensionsavsättningar -57 -57 -57 -45
Icke räntebärande skulder -6 059 -5 497 -5 248 -4 732
Sysselsatt kapital 19 122 17 813 16 788 15 826
Goodwill och övriga immat tillgångar -16 234 -15 497 -14 513 -13 513
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 888 2 316 2 275 2 313

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 12022 Kv 42021 Kv 32021 Kv 2 2021
Sysselsatt kapital 17 387 19 122 17 813 16 788 15 826
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 448 2 888 2 316 2 275 2 313
Summa
EBITA 3 910 1 016 1 013 862 1 019
Avkastning sysselsatt kapital 22,5%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 160%

Prenumerera