Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 24,9% till 12 528 (10 031) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 13,7%.
 • EBITA* ökade med 40,4% till 2 696 (1 920) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 2,4 procentenheter till 21,5% (19,1%).
 • Resultat före skatt ökade med 43,3% till 2 226 (1 553) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 43,0% till 1 669 (1 167) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 42,5% till 3,62 (2,54) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 915 (1 995) MSEK.
 • Under perioden har pandemin inte haft några negativa effekter på marknadsläget.
 • Under perioden har 14 nya verksamheter konsoliderats med en total årsomsättning om cirka 1 700 MSEK.

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 25,6% till 4 158 (3 311) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 7,5%.
 • EBITA* ökade med 23,3% till 862 (699) MSEK.
 • EBITA-marginalen* uppgick till 20,7% (21,1%).
 • Resultat före skatt ökade med 20,1% till 692 (576) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 19,1% till 518 (435) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 736 (736) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

 

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

Rull 12 mån

HELÅR

MSEK

2021

20201

förändr.

2021

20201

förändr.

 

förändr.

20201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

12 528

10 031

24,9%

4 158

3 311

25,6%

16 279

18,1%

13 782

EBITA*

2 696

1 920

40,4%

862

699

23,3%

3 478

28,7%

2 702

EBITA-marginal*

21,5%

19,1%

2,4

20,7%

21,1%

-0.4

21,4%

1,8

19,6%

Resultat före skatt

2 226

1 553

43,3%

692

576

20,1%

2 880

30,4%

2 207

Periodens resultat

1 669

1 167

43,0%

518

435

19,1%

2 187

29,8%

1 685

Resultat per aktie2

3,62

2,54

42,5%

1,12

0,94

19,1%

4,75

29,4%

3,67

Avkastning på sysselsatt kapital

22,7%

18,6%

4,1

22,7%

18,6%

4,1

22,7%

3,1

19,6%

Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill

161%

125%

36

161%

125%

36

161%

22

139%

 

* Före förvärvskostnader.

1 Koncernen har i första kvartalet 2021 ändrat redovisningsprincip avseende utställda köp- och säljoptioner över innehav utan bestämmande inflytande. Jämförelsetalen har omräknats för 2020 utan att det har fått en väsentlig påverkan på redovisningen. Se vidare under avsnittet Redovisningsprinciper.

2 Jämförelsetalen har omräknats efter aktieuppdelningen under maj 2021 då varje aktie delades upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1).

 

VD-KOMMENTAR

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Omsättningen ökade under årets första nio månader med 24,9% till 12 528 (10 031) MSEK till följd av organisk tillväxt och förvärv. Valutakurseffekter påverkade omsättningen negativt. Det generellt sett goda marknadsläget inom alla tre affärsområdena var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten om 13,7%.

Under årets första nio månader ökade EBITA* med 40,4% till 2 696 (1 920) MSEK och EBITA-marginalen* steg med 2,4 procentenheter till 21,5% (19,1%). Lönsamhetsförbättringen beror på organisk tillväxt, Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter under första halvåret till följd av pandemin. Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har under tredje kvartalet 2021 börjat återgå till mer normala nivåer.

Resultatet per aktie ökade under perioden med 42,5% till 3,62 (2,54) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 915 (1 995) MSEK i niomånadersperioden.

Lifco har under årets första nio månader konsoliderat 14 förvärv varav fyra inom Dental, två inom Demolition & Tools och åtta inom Systems Solutions. Förvärven omfattar fyra tyska bolag, fyra italienska, tre brittiska, ett svenskt, ett tjeckiskt och ett i USA. Flera av bolagen är ledande inom sina marknadsnischer. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Den 20 juli etablerade Lifco ett nytt MTN-program med en låneram om fem miljarder kronor som ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. Den 26 augusti emitterade Lifco ett icke säkerställt obligationslån om totalt 750 MSEK och har därmed utestående obligationslån om totalt 3 550 MSEK. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,2 gånger EBITDA* den 30 september 2021, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA* och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

 

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER

Omsättningen ökade med 24,9% till 12 528 (10 031) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 13,7%, förvärv bidrog med 12,4% och valutakursförändringar påverkade omsättningen negativt med 1,2%. Under årets första nio månader konsoliderades svenska Elvärmeprodukter i Skellefteå, de brittiska bolagen Cleveland Cascades och T. Freemantle samt tyska Bode Components och tjeckiska Medema. Under perioden konsoliderades också majoriteterna av de tyska bolagen Kaniedenta och Kentzler-Kaschner, de italienska bolagen Cangini Benne, DVG De Vecchi, MultiOne och Next Hydraulics samt brittiska Spinaclean. Inkråmen från Rissmann Dental och tyska ErgoPacks distributör i USA konsoliderades också.

EBITA* ökade med 40,4% till 2 696 (1 920) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 2,4 procentenheter till 21,5% (19,1%) till följd av organisk tillväxt, Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler och förvärv samt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter under första halvåret på grund av pandemin. Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 1,9%. Under perioden genererades 41% (34%) av EBITA* i EUR, 24% (29%) i SEK och 12% (14%) i NOK, 7% (8%) i GBP, 5% (6%) i DKK, 5% (3%) i USD och 6% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -52 (-44) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 43,3% till 2 226 (1 553) MSEK och periodens resultat ökade med 43,0% till 1 669 (1 167) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 227 MSEK under perioden till 2 165 MSEK den 30 september 2021 jämfört med 1 938 MSEK den 31 december 2020. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under perioden till 161% från 139% vid årsskiftet.

Koncernens nettoskuld ökade med 2 137 MSEK från den 31 december 2020 till 6 913 MSEK den 30 september 2021 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 1 518 (986) MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 1 436 MSEK från årsskiftet och uppgick den 30 september 2021 till 4 678 (3 862) MSEK.

Den 20 juli 2021 etablerade Lifco ett nytt MTN-program med en låneram om fem miljarder kronor som ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. Den 26 augusti 2021 emitterade Lifco ett icke säkerställt obligationslån om totalt 750 MSEK och har därmed utestående obligationslån om totalt 3 550 MSEK. Utöver de utestående obligationslånen har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,6) den 30 september 2021 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,8 (1,9) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,2 (1,3) gånger. Vid utgången av perioden var 50% (41%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 915 (1 995) MSEK under årets första nio månader. Kassaflödet har påverkats av högre lager och ökade kundfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 392 (-1 099) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

 

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 25,6% till 4 158 (3 311) MSEK. Förvärv bidrog med 15,9%, den organiska tillväxten uppgick till 7,5% och valutakursförändringar påverkade positivt med 2,2%.

EBITA* ökade med 23,3% till 862 (699) MSEK till följd av förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 1,9%. EBITA-marginalen* uppgick till 20,7% (21,1%). Den kvartalsvisa jämförelsen påverkas av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har varit på en onormalt låg nivå från och med andra kvartalet 2020 till följd av pandemin. Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har under tredje kvartalet 2021 börjat återgå till mer normala nivåer. Under tredje kvartalet genererades 46% (35%) av EBITA* i EUR, 22% (30%) i SEK, 11% (13%) i NOK, 7% (9%) i GBP, 4% (4%) i USD, 4% (4%) i DKK och 6% (5%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -18 (-16) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 20,1% och uppgick till 692 (576) MSEK. Periodens resultat ökade med 19,1% till 518 (435) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 86 MSEK till 2 165 MSEK den 30 september 2021 jämfört med 2 079 MSEK den 30 juni 2021. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 159% den 30 juni 2021 till 161% den 30 september 2021.

Koncernens nettoskuld ökade från den 30 juni 2021 med 391 MSEK till 6 913 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 736 (736) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -721 (-228) MSEK vilket hänför sig till förvärv.

 

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

Rull 12 mån

HELÅR

MSEK

2021

2020

förändr.

2021

2020

förändr.

 

förändr.

2020

Nettoomsättning

3 822

3 077

24,2%

1 166

1 065

9,5%

5 035

17,4%

4 290

EBITA*

 

 

839

632

32,8%

239

247

-3,2%

1 105

23,1%

898

EBITA-marginal*

22,0%

20,5%

1,5

20,5%

23,2%

-2,7

21,9%

1,0

20,9%

 

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial liksom annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution, vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 24,2% till 3 822 (3 077) MSEK under årets första nio månader positivt påverkad av organisk tillväxt och förvärv. Jämförelsen med föregående år påverkas av de negativa effekterna av pandemin under 2020 som huvudsakligen inträffade under andra kvartalet 2020.

EBITA* ökade med 32,8% till 839 (632) MSEK under niomånadersperioden och EBITA-marginalen ökade 1,5 procentenheter till 22,0% (20,5%). Lönsamheten påverkades positivt av organisk tillväxt, Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler och förvärv. Den kvartalsvisa jämförelsen påverkas av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har varit på en onormalt låg nivå från och med andra kvartalet 2020 till följd av pandemin. Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har under tredje kvartalet 2021 börjat återgå till mer normala nivåer.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under årets tredje kvartal var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Från och med januari 2021 konsolideras de båda tyska verksamheterna Kaniedenta och Rissmann Dental. Kaniedenta producerar och säljer dentala förbrukningsmaterial primärt på den tyska marknaden. Bolaget omsatte 2019 cirka 29 MEUR och har 35 anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Rissmann Dental är ett tandtekniskt laboratorium och omsatte 2019 cirka 4,1 MEUR. Bolaget har ett femtiotal anställda. Förvärvet var ett inkråmsförvärv. Från och med februari 2021 konsolideras majoriteten av det tyska bolaget Kentzler-Kaschner som säljer förbrukningsvaror till dentalmarknaden, huvudsakligen i Tyskland. Bolaget omsatte 2020 cirka 3,6 MEUR och har 20 anställda. Från och med mars 2021 konsolideras det tjeckiska bolaget Medema som säljer förbrukningsvaror och utrustning av mindre storlek till tandläkarkliniker och dentallaboratorium i Tjeckien. Bolaget omsatte 2020 cirka 26 MCZK vilket motsvarar omkring 1 MEUR. Bolaget har fyra anställda och förvärvet omfattade samtliga aktier.

 

Demolition & Tools

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

Rull 12 mån

HELÅR

MSEK

2021

2020

förändr.

2021

2020

förändr.

 

förändr.

2020

Nettoomsättning

3 372

2 378

41,8%

1 146

741

54,7%

4 228

30,7%

3 234

EBITA*

900

530

69,8%

299

175

70,9%

1 120

49,3%

750

EBITA-marginal*

26,7%

22,3%

4,4

26,1%

23,6%

2,5

26,5%

3,3

23,2%

 

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under årets första nio månader med 41,8% till 3 372 (2 378) MSEK till följd av organisk utveckling och förvärv. Marknadsläget var generellt sett gott. EBITA* ökade under samma period med 69,8% till 900 (530) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 4,4 procentenheter till 26,7% (22,3%). EBITA-marginalen* påverkades positivt av organisk tillväxt, lönsamma specialordrar och Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler och förvärv. Den kvartalsvisa jämförelsen påverkas av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har varit på en onormalt låg nivå från och med andra kvartalet 2020 till följd av pandemin. Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har under tredje kvartalet 2021 börjat återgå till mer normala nivåer.

Från och med februari 2021 konsolideras majoriteten av italienska MultiOne som är en ledande tillverkare av minilastare och tillhörande verktyg. Bolaget omsatte 2020 cirka 27 MEUR och har 46 anställda. Från och med april 2021 konsolideras majoriteten av det italienska bolaget Cangini Benne som är en ledande tillverkare av tillbehör till grävare och frontlastare. Cangini Benne omsatte 2020 cirka 35 MEUR och har 115 anställda.

Systems Solutions

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

Rull 12 mån

HELÅR

MSEK

2021

2020

förändr.

2021

2020

förändr.

 

förändr.

2020

Nettoomsättning

5 334

4 576

16,6%

1 846

1 505

22,7%

7 016

12,1%

6 258

EBITA*

1 048

840

24,8%

353

304

16,1%

1 374

17,8%

1 166

EBITA-marginal*

19,6

18,4%

1,2

19,1%

20,2%

-1,1

19,6%

1,0

18,6%

 

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 16,6% till 5 334 (4 576) MSEK under årets första nio månader, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom samtliga divisioner utom skog, samt förvärv. Inom Systems Solutions var marknadsläget generellt sett gott under perioden.

Under årets första nio månader ökade EBITA* med 24,8% till 1 048 (840) MSEK och EBITA-marginalen* ökade med 1,2 procentenheter till 19,6% (18,4%). Lönsamhetsförbättringen beror på Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, organisk tillväxt och förvärv. Den kvartalsvisa jämförelsen påverkas av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har varit på en onormalt låg nivå från och med andra kvartalet 2020 till följd av pandemin. Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har under tredje kvartalet 2021 börjat återgå till mer normala nivåer. Vissa verksamheter har inte fått priskompensation fullt ut för höjda råvarupriser eftersom de levererar mot befintlig orderstock.

Byggmaterial hade en stabil omsättnings- och lönsamhetsutveckling under niomånadersperioden.

Kontraktstillverkning hade under niomånadersperioden en stabil omsättningsökning med något svagare lönsamhetsutveckling.

Miljöteknik hade en god utveckling omsättnings- och lönsamhetsmässigt under perioden till följd av förvärv och generellt sett god efterfrågan inom eftermarknadssegmentet och på kapitalvaror. Under tredje kvartalet 2020 var de bolag som säljer indirekta produkter vilka inte ingår i en värdekedja negativt påverkade av pandemin.

Service och Distribution hade en god omsättningsutveckling under årets första nio månader till följd av organisk tillväxt och förvärv med något svagare lönsamhetsutveckling till följd av produktmix och att priskompensationen för höjda råvarupriser ännu inte slagit igenom fullt ut i vissa verksamheter. Under tredje kvartalet 2020 var omsättningen och lönsamheten delvis drivet av verksamheter som påverkades positivt av pandemin.

Skog minskade omsättningen, men förbättrade resultatet och lönsamheten under årets första nio månader, vilket berodde på den projektrelaterade delen av verksamheten där försäljning och resultat kan variera kraftigt mellan kvartalen. Dessa variationer är ofta inte korrelerade med det underliggande marknadsläget utan beror till stor del på utfallen i de enskilda projekten.

Inom divisionen Byggmaterial konsolideras från och med juli 2021 Elvärmeprodukter i Skellefteå som säljer värmeprodukter för golv, tak, mark och frostskydd, huvudsakligen i Sverige. Bolaget omsatte 2020 cirka 38 MSEK och har elva anställda. Förvärvet omfattar samtliga aktier. Från och med augusti 2021 konsolideras också det tyska bolaget Bode Components som är en ledande tillverkare av säkerhetsprodukter för hissar. Bode Components omsatte 2020 cirka 5 MEUR och har nio anställda. Förvärvet omfattar samtliga aktier.

Inom divisionen Miljöteknik konsolideras från och med februari 2021 brittiska Cleveland Cascades som är en global ledare inom design och tillverkning av kundanpassade lastningssystem för bulkmaterial. Bolaget omsatte 2020 cirka 5,1 MGBP och har ett trettiotal anställda. Förvärvet omfattar samtliga aktier. Från och med april 2021 konsolideras också brittiska Spinaclean som utvecklar och säljer dammsugare och högtryckstvättar för rengöring inom- och utomhus på hög höjd. Spinaclean omsatte 2020 cirka 5,8 MGBP och har ett tjugotal anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Från och med maj 2021 konsolideras ErgoPacks distributör i USA. Bolaget omsatte 2020 cirka 4,2 MUSD och hela omsättningen genererades av tyska ErgoPack GmbH som Lifco förvärvade 2019. Förvärvet av distributörsbolaget i USA var ett inkråmsförvärv.

Inom divisionen Service och Distribution konsolideras från och med januari 2021 brittiska T. Freemantle som är en nischad tillverkare av förpackningsrobotar. Bolaget omsatte 2019 cirka 5,0 MGBP och har ett fyrtiotal anställda. Förvärvet omfattade samtliga aktier. Från och med juli 2021 konsolideras också det italienska bolaget DVG De Vecchi som är en ledande tillverkare och distributör av kaffemaskiner. DVG De Vecchi omsatte 2020 cirka 16 MEUR och har 39 anställda. Förvärvet omfattar majoriteten av aktierna. Från och med juli 2021 konsolideras det italienska bolaget Next Hydraulics som är en ledande tillverkare av teleskopkranar som används främst på lätta lastbilar. Bolaget producerar även fordonsstabilisatorer. Next Hydraulics omsatte 2020 cirka 21 MEUR och har 43 anställda. Förvärvet omfattar majoriteten av aktierna.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första nio månader konsoliderat följande förvärv:

 

Konsolideras

fr o m månad

 

Förvärv

 

Tillhör affärsområde

 

Omsättning

 

Anställda

Januari

Kaniedenta

Dental

29 MEUR1

35

Januari

Rissmann Dental

Dental

4,1 MEUR1

50

Januari

T. Freemantle

Systems Solutions

5,0 MGBP1

40

Februari

MultiOne

Demolition & Tools

27 MEUR

46

Februari

Cleveland Cascades

Systems Solutions

5,1 MGBP

30

Mars

Kentzler-Kaschner

Dental

3,6 MEUR

20

Mars

Medema

Dental

1 MEUR

4

April

Spinaclean

Systems Solutions

5,8 MGBP

20

April

Cangini Benne

Demolition & Tools

35 MEUR

115

Maj

ErgoPacks distributör i USA

Systems Solutions

4,2 MUSD2

-

Juli

Elvärmeprodukter i Skellefteå

Systems Solutions

38 MSEK

11

Juli

DVG De Vecchi

Systems Solutions

16 MEUR

39

Juli

Next Hydraulics

Systems Solutions

21 MEUR

43

Augusti

Bode Components

Systems Solutions

5 MEUR

9

1 Avser omsättning 2019.

2 Hela omsättningen genererades av tyska ErgoPack GmbH som förvärvades av Lifco 2019.

 

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 17. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven. Från och med tredje kvartalet 2021 annonserar inte Lifco förvärv med årsomsättning under 10 MSEK genom pressmeddelanden.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 912 (5 461) under niomånadersperioden. Vid periodens utgång var antalet anställda 6 171 (5 423). Genom förvärv tillkom cirka 460 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 1 oktober 2021 rapporterade Lifco förvärvet av inkråmet i Zenith Dental Aps. Bolaget är en nischad distributör av dentalprodukter i Danmark som 2020 omsatte cirka 21 MDKK. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Dental och konsolideringen beräknas ske i januari 2022.

Från och med oktober 2021 konsolideras det svenska IT-tjänstbolaget Anidem Computers som 2020 omsatte cirka 4 MSEK och har fyra anställda. Bolagets kunder är tandläkarkliniker och förvärvet omfattade majoriteten av aktierna.

Förvärven kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Under årets första nio månader hade pandemin inte några negativa effekter på marknadsläget. Lifco fortsätter att följa effekterna av pandemin.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2020.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2020 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen har i första kvartalet 2021 ändrat redovisningsprincip avseende utställda köp- och säljoptioner över innehav utan bestämmande inflytande. Tidigare har förändringar i värde på dessa optioner redovisats i resultaträkningen. Den ändrade redovisningsprincipen innebär att dessa värdeförändringar i stället redovisas i eget kapital som ägartransaktioner. Koncernen anser att denna redovisning är motiverad då den bättre återspeglar transaktionens innebörd och därmed ger en mer rättvisande bild. Jämförelsetalen har omräknats för 2020 utan att det har fått en väsentlig påverkan på redovisningen.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att niomånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 22 oktober 2021

Carl Bennet

Styrelseordförande

Ulrika Dellby

Styrelseledamot

Dan Frohm

Styrelseledamot

Erik Gabrielson
Styrelseledamot

 

Ulf Grunander

Styrelseledamot

Annika Espander

Styrelseledamot

 

Anders Lorentzson

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

 

Johan Stern

Vice ordförande

 

Caroline af Ugglas

Styrelseledamot

 

Axel Wachtmeister

Styrelseledamot

 

Per Waldemarson

VD och koncernchef, styrelseledamot

 

Peter Wiberg

Styrelseledamot,

arbetstagarrepresentant

 

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Lifco AB (publ) reg.no 556465-3185

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Lifco AB (publ) per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

 

Enköping den 22 oktober 2021

PricewaterhouseCoopers AB

 

Eric Salander    Tomas Hilmarsson
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet publiceras den 2 februari 2022.

Årsredovisningen för 2021 publiceras vecka 11.

Rapport för första kvartalet 2022 publiceras 29 april.

Rapport för andra kvartalet 2022 publiceras 15 juli.

Rapport för tredje kvartalet 2022 publiceras 21 oktober.

ÅRSSTÄMMA 2022

Årsstämma i Lifco AB äger rum fredag 29 april 2022, kl 11.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 11 mars 2022.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Javiera Ragnartz, SEB Fonder & Liv och Frank Larsson, SHB Fonder & Liv. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Fredag 22 oktober kl 09.00

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q3-2021

Telefonnummer:

Sverige 08 505 583 69

UK +44 3333 00 90 31

USA +1 631 913 14 22, pin USA: 19684002#

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

HELÅR

MSEK

2021

2020

förändr.

2021

2020

förändr.

2020

Nettoomsättning

12 528

10 031

24,9%

4 158

3 311

25,6%

13 782

Kostnad för sålda varor

-7 245

-5 829

24,3%

-2 431

-1 889

28,7%

-7 968

Bruttoresultat

5 283

4 202

25,7%

1 727

1 422

21,4%

5 814

Försäljningskostnader

-1 289

-1 121

15,0%

-444

-346

28,3%

-1 491

Administrationskostnader

-1 583

-1 402

12,9%

-525

-449

16,9%

-1 921

Utvecklingskostnader

-102

-87

17,2%

-31

-32

-3,1%

-121

Övriga intäkter och kostnader

-31

5

-720%

-17

-3

467%

-12

Rörelseresultat

2 278

1 597

42,6%

710

592

19,9%

2 269

Finansnetto

-52

-44

18,2%

-18

-16

12,5%

-62

Resultat före skatt

2 226

1 553

43,3%

692

576

20,1%

2 207

Skatt

-557

-386

44,3%

-174

-141

23,4%

-522

Periodens resultat

1 669

1 167

43,0%

518

435

19,1%

1 685

Resultat hänförligt till:

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

1 644

1 151

42,8%

507

428

18,5%

1 665

Innehav utan bestämmande inflytande

25

16

56,3%

11

7

57,1%

20

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare

3,62

2,54

42,5%

1,12

0,94

19,1%

3,67

EBITA*

2 696

1 920

40,4%

862

699

23,3%

2 702

Avskrivningar materiella tillgångar

292

270

8,1%

102

92

10,9%

344

Avskrivningar immateriella tillgångar

12

8

50,0%

4

3

33,3%

16

Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv

384

307

25,1%

141

103

36,9%

412

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

HELÅR

2020

MSEK

2021

2020

förändr.

2021

2020

förändr.

Periodens resultat

1 669

1 167

43,0%

518

435

19,1%

1 685

Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:

 

 

 

 

 

 

 

Säkring av nettoinvestering

-35

 90

-139%

-2

8

-125%

57

Omräkningsdifferenser

289

-233

-224%

80

-11

-827%

-530

Skatt relaterade till övrigt totalresultat

8

-20

-140%

1

-2

-150%

-13

Summa totalresultat för perioden

1 931

1 004

92,3%

597

430

38,8%

1 199

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalresultat hänförligt till:

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

1 903

991

92,0%

585

424

38,0%

1 184

Innehav utan bestämmande inflytande

28

13

115%

12

6

100%

15

 

1 931

1 004

92,3%

597

430

38,8%

1 199


SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

Rull 12 mån

HELÅR

MSEK

2021

2020

förändr.

2021

2020

förändr.

 

förändr.

2020

Dental

3 822

3 077

24,2%

1 166

1 065

9,5%

5 035

17,4%

4 290

Demolition & Tools

3 372

2 378

41,8%

1 146

741

54,7%

4 228

30,7%

3 234

Systems Solutions

5 334

4 576

16,6%

1 846

1 505

22,7%

7 016

12,1%

6 258

Koncernen

12 528

10 031

24,9%

4 158

3 311

25,6%

16 279

18,1%

13 782

 

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

 

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

Rull 12 mån

HELÅR

MSEK

2021

2020

förändr.

2021

2020

förändr.

 

förändr.

2020

Dentalprodukter

3 822

3 077

24,2%

1 166

1 065

9,5%

5 035

17,4%

4 290

Verktyg och maskiner

3 372

2 378

41,8%

1 146

741

54,7%

4 228

30,7%

3 234

Byggmaterial

894

852

4,9%

291

261

11,5%

1 200

3,6%

1 158

Kontraktstillverkning

1 024

866

18,2%

337

276

22,1%

1 363

13,1%

1 205

Miljöteknik

1 481

1 243

19,1%

481

367

31,1%

1 927

14,1%

1 689

Service och Distribution

1 429

1 051

36,0%

541

400

35,3%

1 839

25,9%

1 461

Skog

506

564

-10,3%

196

201

-2,5%

687

-7,8%

745

Koncernen

12 528

10 031

24,9%

4 158

3 311

25,6%

16 279

18,1%

13 782

 

 

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

Rull 12 mån

HELÅR

MSEK

2021

2020

förändr.

2021

2020

förändr.

 

förändr.

2020

Dental

839

632

32,8%

239

247

-3,2%

1 105

23,1%

898

Demolition & Tools

900

530

69,8%

299

175

70,9%

1 120

49,3%

750

Systems Solutions

1 048

840

24,8%

353

304

16,1%

1 374

17,8%

1 166

Gem. koncernfunktioner

-91

-82

11,0%

-29

-27

7,4%

-121

8,0%

-112

EBITA före förvärvs-
kostnader

2 696

1 920

40,4%

862

699

23,3%

3 478

28,7%

2 702

Förvärvskostnader

-34

-16

112%

-11

-4

175%

-39

85,7%

-21

EBITA

2 662

1 904

39,8%

851

695

22,4%

3 439

28,3%

2 681

Avskrivningar av immateriella anläggningstill-

gångar som uppkommit i samband med förvärv

-384

-307

25,1%

-141

-103

36,9%

-489

18,7%

-412

Finansiella poster - netto

-52

-44

18,2%

-18

-16

12,5%

-70

12,9%

-62

Resultat före skatt

2 226

1 553

43,3%

692

576

20,1%

2 880

30,5%

2 207

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

 

MSEK

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

14 513

11 933

11 610

Materiella anläggningstillgångar

1 878

1 514

1 504

Finansiella anläggningstillgångar

245

183

199

Lager

2 700

1 920

1 864

Kundfordringar

2 238

1 733

1 533

Kortfristiga fordringar

519

476

382

Likvida medel

1 450

865

1 170

SUMMA TILLGÅNGAR

23 543

18 624

18 262

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

9 932

8 482

8 676

Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar

2 080

2 689

2 311

Övriga långfristiga skulder och avsättningar

2 828

2 185

2 164

Kortfristiga räntebärande skulder

4 765

2 583

2 649

Leverantörsskulder

1 236

825

796

Övriga kortfristiga skulder

2 702

1 860

1 666

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 543

18 624

18 262

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

 

MSEK

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

Ingående eget kapital

8 614

7 915

7 915

Periodens totalresultat

1 903

991

1 184

Värdeförändring ägartransaktioner

-137

-8

-8

Utdelning

-545

-477

-477

Utgående eget kapital

9 835

8 421

8 614

 

 

 

 

Eget kapital, hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

9 835

8 421

8 614

Innehav utan bestämmande inflytande

97

61

62

 

9 932

8 482

8 676

 

 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

HELÅR

MSEK

2021

2020

2021

2020

2020

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

2 278

1 597

710

592

2 269

Ej kassaflödespåverkande poster

688

585

247

198

772

Räntor och finansiella poster, netto

-52

-44

-18

-16

-62

Betald skatt

-538

-429

-176

-92

-593

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

 

2 376

1 709

763

682

2 386

Förändring i rörelsekapital

 

 

 

 

 

Lager

-538

142

-195

105

208

Kortfristiga fordringar

-402

-46

34

-58

145

Kortfristiga skulder

479

190

134

7

73

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 915

1 995

736

736

2 812

Företagsförvärv och avyttringar, netto

-2 191

-918

-648

-140

-1 056

Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar

-184

-165

-69

-84

-223

Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar

-17

-16

-4

-4

-25

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 392

-1 099

-721

-228

-1 304

 

Upplåning/amortering, netto

1 320

-203

238

61

-472

Utbetald utdelning

-545

-477

-

-477

-477

Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande

-84

-37

-4

-

-49

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

691

-717

234

-416

-998

 

 

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

214

179

249

92

510

Likvida medel vid periodens början

1 170

729

1 178

781

729

Omräkningsdifferenser

66

-43

23

-8

-69

Likvida medel vid periodens slut

1 450

865

1 450

865

1 170

 

FÖRVÄRV UNDER 2021

Under årets första nio månader har 14 nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser tillgångarna i tyska Rissmann Dental och ErgoPacks distributör i USA samt samtliga aktier i tyska Bode Components, tjeckiska Medema, svenska Elvärmeprodukter i Skellefteå och de brittiska bolagen T. Freemantle och Cleveland Cascades. De konsoliderade förvärven omfattar också majoriteterna i det brittiska bolaget Spinaclean, de båda tyska bolagen Kaniedenta och Kentzler-Kaschner samt de italienska bolagen Cangini Benne, DVG De Vecchi, MultiOne och Next Hydraulics.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första nio månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 34 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för niomånadersperioden. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 1 081 MSEK och EBITA med 298 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2021 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 415 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 101 MSEK.

 

Förvärvade nettotillgångar

 

 

 

 

Nettotillgångar, MSEK

Bokfört värde

Värdejustering

Verkligt värde

Varumärken, kundrelationer, licenser

182

1 529

1 711

Materiella tillgångar

172

-

172

Lager, kundfordringar och övriga fordringar

708

-57

651

Leverantörsskulder och övriga skulder

-746

-440

-1 186

Likvida medel

414

-

414

Summa nettotillgångar

730

1 032

1 762

Goodwill

-

1 260

1 260

Totala nettotillgångar

730

2 292

3 022

 

 

 

 

Kassaflödeseffekt, MSEK

Köpeskilling

 

 

3 022

Ej utbetalda köpeskillingar

-444

Likvida medel i de förvärvade bolagen                                      

-414

Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv

27

Summa kassaflödeseffekt                                                 

 

2 191

 

 

 

 

 

 

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

 

 

 

Kundfordringar

2 238

1 733

1 533

Andra långfristiga finansiella fordringar

12

12

11

Likvida medel

1 450

865

1 170

Summa

3 700

2 610

2 714

Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

 

 

 

Övriga skulder1

1 518

1 018

986

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

 

 

 

Räntebärande lån

6 788

5 227

4 916

Leverantörsskulder

1 236

825

796

Summa

9 542

7 070

6 698

 

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

 

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

 

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M

2021

30 SEP

2020

31 DEC

2020

30 SEP

Nettoomsättning, MSEK

16 279

13 782

13 772

Omsättningsförändring, %

18,1

-0,5

-0,5

EBITA*, MSEK

3 478

2 702

2 571

EBITA-marginal*, %

21,4

19,6

18,7

EBITDA*, MSEK

3 864

3 062

2 932

EBITDA-marginal*, %

23,7

22,2

21,3

Sysselsatt kapital, MSEK

15 346

13 812

13 831

Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK

2 165

1 938

2 057

Avkastning sysselsatt kapital, %

22,7

19,6

18,6

Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, %

161

139

125

Avkastning eget kapital, %

23,4

19,9

19,3

Nettoskuld, MSEK

6 913

4 776

5 425

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

0,7

0,6

0,6

Nettoskuld/EBITDA*, ggr

1,8

1,6

1,9

Räntebärande nettoskuld, MSEK

4 678

3 242

3 862

Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr

1,2

1,1

1,3

Soliditet, %

42,2

47,5

45,5

Antal aktier, tusental1

454 216

90 843

90 843

Medelantal anställda

5 912

5 491

5 461

1 Under maj 2021 genomförde Lifco en aktieuppdelning då varje aktie delades upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1).

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

 

NIO MÅNADER

KVARTAL 3

HELÅR

MSEK

2021

2020

2021

2020

2020

Administrationskostnader

-86

-78

-27

-27

-106

Övriga rörelseintäkter1

-

-

-

-

147

Rörelseresultat

-86

-78

-27

-27

41

Finansnetto2

689

930

31

43

954

Resultat efter finansiella poster

603

852

4

16

995

Bokslutsdispositioner

-

7

-

-

-31

Skatt

4

-13

-1

-4

-27

Periodens resultat

607

846

3

12

937

 

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar på 623 (771) MSEK under niomånadersperioden.

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

5 973

4 994

4 777

Kortfristiga fordringar

7 668

6 165

6 204

Likvida medel

394

332

625

SUMMA TILLGÅNGAR

14 035

11 491

11 606

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

3 793

3 640

3 731

Obeskattade reserver

75

65

75

Avsättningar

11

14

23

Långfristiga räntebärande skulder

1 343

2 136

1 779

Kortfristiga räntebärande skulder

4 561

2 381

2 463

Kortfristiga räntefria skulder

4 252

3 255

3 535

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 035

11 491

11 606

 

Ställda säkerheter

 

 

 

-

 

-

Eventualförpliktelser

241

201

199

 

DEFINITIONER OCH SYFTE

 

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

 

Avkastning på sysselsatt kapital

EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.

 

Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar

 

EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.

 

EBITA

EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.

 

EBITA-marginal

EBITA dividerat med nettoomsättning.

 

EBITDA

EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporte-ringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.

 

EBITDA-marginal

EBITDA dividerat med nettoomsättning.

 

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuld dividerat med eget kapital.

 

Nettoskuld

Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.

 

 

Resultat per aktie

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

 

 

Räntebärande nettoskuld

Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.

 

 

Soliditet

Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).

 

Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

 

 

Sysselsatt kapital exklusive

goodwill och övriga immateriella tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

 

 

 

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 2021.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

NIO MÅN

2021

NIO MÅN

2020

HELÅR

2020

 

2 278

 

 

Rörelseresultat

1 597

2 269

Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv

 

384

 

307

 

412

EBITA

2 662

1 904

2 681

Förvärvskostnader

34

16

21

EBITA före förvärvskostnader

2 696

1 920

2 702

 

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

NIO MÅN

2021

NIO MÅN

2020

HELÅR

2020

 

2 278

 

 

Rörelseresultat

1 597

2 269

Avskrivningar materiella tillgångar

292

270

344

Avskrivningar immateriella tillgångar

12

8

16

Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv

 

384

 

307

 

412

EBITDA

2 966

2 182

3 041

Förvärvskostnader

34

16

21

EBITDA före förvärvskostnader

3 000

2 198

3 062

 

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar

 

1 522

 

2 287

 

1 909

Kortfristiga räntebärande skulder

4 606

2 440

2 503

Likvida medel

-1 450

-865

-1 170

Räntebärande nettoskuld

4 678

3 862

3 242

Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar

1 518

1 018

986

Leasingskuld

717

545

548

Nettoskuld

6 913

5 425

 4 776

 


Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

2021-09-30

2021-06-30

2021-03-31

2020-12-31

Totala tillgångar

23 543

21 781

20 979

18 262

Likvida medel

-1 450

-1 178

-1 266

-1 170

Räntebärande pensionsavsättningar

-57

-45

-43

-44

Icke räntebärande skulder

-5 248

-4 732

-4 311

-3 639

Sysselsatt kapital

16 788

15 826

15 359

13 409

Goodwill och övriga immat tillgångar

-14 513

-13 513

-13 085

-11 610

Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar

2 275

2 313

2 274

1 799

 

 

 

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

 

MSEK

 

Genomsnitt

Kv 3 2021

Kv 2

2021

Kv 1 2021

Kv 4

2020

Sysselsatt kapital

15 346

16 788

15 826

15 359

13 409

Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar

2 165

2 275

2 313

2 274

1 799

 

Summa

 

 

 

 

EBITA*

3 478

862

1 019

815

782

 

Avkastning sysselsatt kapital

 

22,7%

 

 

 

 

 

Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar

 

161%

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: