Lifco meddelar nytt antal aktier och röster

Report this content

Lifco har under maj månad genomfört den aktieuppdelning (split) som årsstämman beslutade om den 23 april 2021. Efter uppdelningen av aktierna har varje befintlig aktie delats upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1). Den 31 maj 2021 uppgår det totala antalet aktier i Lifco till 454 216 300 aktier, varav 30 379 850 A-aktier och 423 836 450 B-aktier. A-aktierna representerar 303 798 500 röster och B-aktierna representerar 423 836 450 röster, totalt 727 634 950 röster. Aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 18 168 652 SEK. 

Lifco innehar inga egna aktier.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2020 hade Lifco 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl 14.00.

Taggar: