• news.cision.com/
  • Lifco AB/
  • Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Lifco har förvärvat syntetiska köpoptioner i Lifco

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Lifco har förvärvat syntetiska köpoptioner i Lifco

Report this content

Styrelsen i Lifco AB (publ) har idag informerats av bolagets huvudägare, Carl Bennet AB, att styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Lifco har förvärvat syntetiska köpoptioner på aktier i Lifco utställda av Carl Bennet AB.

Carl Bennet AB har lämnat erbjudande till samtliga stämmovalda styrelseledamöter, med undantag för Carl Bennet, och alla ledande befattningshavare i Lifco, sammanlagt 21 personer, att förvärva syntetiska köpoptioner på aktier i Lifco utställda av Carl Bennet AB. Sammanlagt har 415 201 optioner förvärvats till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde på transaktionsdagen, enligt värdering utförd av PricewaterhouseCoopers. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället har beräknats till 9,5 MSEK.

De syntetiska köpoptionerna är hänförliga till Lifcos aktie av serie B och har en löptid om fyra år. Optionerna kan utnyttjas under perioden 1 mars 2025 till och med 31 maj 2025. Lösenpriset uppgår till 223,71 kronor per option, vilket motsvarar 122 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 24–28 maj 2021 volymvägda betalkursen för Lifcos B-aktie på Nasdaq Stockholm. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant avräkning från optionsutfärdaren som motsvararar aktiens marknadspris vid lösentillfället med avdrag för lösenpriset. Optionsvillkoren innehåller ett tak som innebär att varje option berättigar till en maximal utbetalning om 326,40 kronor. Optionerna är inte föremål för överlåtelserestriktioner. 

Lifco har inte medverkat i erbjudandet som har lämnats av Carl Bennet AB till styrelseledamöter och koncernledning på eget initiativ. Erbjudandet medför inga kostnader för Lifco.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2020 hade Lifco 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Taggar: