Aegirbio AB:s unitemission kraftigt övertecknad

16 juni 2020 kl. 13:00 CEST
Måndagen den 15 juni 2020 avslutades teckningsperioden i Aegirbio AB:s (”Aegirbio” eller ”Bolaget”) unitemission (”Erbjudandet”) inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet om 15 MSEK tecknades till cirka 46 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 307 procent. Styrelsen i Aegirbio har därför beslutat att nyttja övertilldelningsemissionen om 300 000 units. Genom Erbjudandet och övertilldelningsemissionen tillförs Aegirbio totalt cirka 1 100 nya aktieägare.

Teckning

Erbjudandet tecknades till cirka 307 procent, vilket innebär att 2 000 000 aktier och teckningsoptioner emitteras i Erbjudandet samt ytterligare 300 000 aktier och teckningsoptioner genom övertilldelningsemissionen. Teckningskursen var 7,50 SEK per unit, motsvarande 7,50 SEK per aktie, då teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Aegirbio tillförs därmed totalt 17,25 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader om cirka 2,6 MSEK.

Tilldelning

Tilldelning av units, tecknade inom ramen för Erbjudandet och övertilldelningsemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i tillväxtprospektet Bolaget offentliggjorde den 29 maj 2020 (”Tillväxtprospektet”). Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 18 juni 2020.

Garantiersättning

Som ersättning för sina respektive garantiåtaganden i Erbjudandet erhåller varje emissionsgarant, i enlighet med de principer som anges i Tillväxtprospektet, garantiersättning i form av units. Antalet aktier och teckningsoptioner som tecknas och tilldelas i enlighet därmed uppgår till 160 000 aktier och teckningsoptioner.

Aktier och aktiekapital

Efter registrering av aktier och teckningsoptioner emitterade i emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 6 700 878 till 9 160 878 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 2 460 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 536 070,24 SEK till 732 870,24 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 2 460 000 aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 196 800,00 SEK. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 9,00 SEK under perioden från och med den 26 juni 2020 till och med den 26 mars 2021.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 18 juni 2020
  • Likviddag är den 24 juni 2020
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 26 juni 2020

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med emissionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionerna och har även utsetts till Aegirbios Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Linde, VD, AegirBio AB

Epost:mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706730968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Aegirbio eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser. Memorandumet har granskats och godkänts av Nasdaq Stockholm AB.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Denna information är sådan information som Aegirbio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-16 13:00 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar