Information från LifeAssays AB (publ):s extra bolagsstämma

Report this content

LifeAssays AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 9 mars i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund.

Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.lifeassays.com.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

Beslut om godkännande av fusionsplanen

Styrelserna för AegirBio och LifeAssays har gemensamt antagit en fusionsplan daterad den 25 januari 2021. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 januari 2021 och kungjordes den 2 februari 2021. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med AegirBio som övertagande bolag och LifeAssays som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i LifeAssays byts mot cirka 0,0616 aktier i AegirBio, dvs. antalet fusionsvederlagsaktier om 4 859 287 dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays den 25 januari 2021. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmorna i både AegirBio och LifeAssays godkänner fusionsplanen. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under andra kvartalet 2021, och resulterar i upplösningen av LifeAssays, varigenom alla LifeAssays tillgångar och skulder kommer att övergå till AegirBio. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays

LifeAssays AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. LifeAssays® AB grundades 2000.

Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®.

För mer information, se LifeAssays hemsida www.lifeassays.com

Dokument & länkar