KVARTALSRAPPORT (Q1) 1 januari – 31 mars 2012

Finansiell information

 • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2012 uppgick till 489 tkr (332  tkr motsvarande period föregående år).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 931 tkr (-3 466 tkr motsvarande period föregående år).
 • Resultat per aktie blev –0,003  kr (-0,01 kr motsvarande period föregående år).

 

Blodanalysbolaget LifeAssays® ABs affärsidé är att tillgodose läkare och patienters behov av enkla och tillförlitliga test för snabb patientnära blodanalys. Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och engångsreagens vilka är ofarliga för patienter, personal och miljö. Alternativa marknader för bolagets produkter återfinns inom veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.

 

VD har ordet

Q1 2012.

Veterinär diagnostik

2012 har inletts och vi har under januari gått in i Spanien tillsammans med DistriVet-Troy. Lanseringen har enligt plan startats upp med utbildning, instrumentplacerings kampanj hos utvalda nyckelpersoner som ska bli viktiga referenser och nu senast seminarium hos vår kund UAE i Barcelona. Ett 30 tal veterinärer från universitetets klinik deltog och Dr Bosch och Dr Bassols som använder testen presenterade det vetenskapliga arbete de gjort och nyttan av CRP för diagnostik och monitorering av sjuka hundar. Vi deltog även med utställning i Madrid (AMVAC) i slutet av mars.

I England går det som tidigare meddelats långsammare än väntat och vi tar nu ett direkt ansvar för att bygga upp nätet av referenskunder. Processen har startat och vi hoppas att under Q2 ha byggt upp den bas av LifeAssays vänliga kunder som kan hjälpa Woodley att snabbare penetrera marknaden.

I Norden fortsätter Medinor att sälja våra produkter med framgång. Sedan en tid tillbaka har Megacore lanserat en konkurrerande produkt och genomför en aggressiv kampanj riktad mot våra existerande kunder. Medinor har uppmärksammat konkurrentens aktiviteter och vi adressera detta tillsammans.

Arbetet att finna distributörer i Tyskland, Frankrike och Italien har varit intensivt och vi hoppas på en snar lösning för att kunna börja bearbeta dess marknader under Q2.

 

Human diagnostik

Företagets högkänsliga CRP test Lifeassays® hs-CRP utvärderas på Deutche Herz Zentrum Berlin (DHZB). Vi har genomfört den första utbildningen av den personal som kommer att vara inblandad och steg 1 i studien kommer att starta under andra halvan av april.

Parallellt kommer vi att starta en validering av vår produkt på barnkliniker i Italien, också detta i slutet av april.

De första resultaten från båda ovanstående aktiviteter förväntas innan utgången av Q2.

LifeAssays® är som ett av tre företag kvar i urvalsprocessen till en större externt finansierad validering av hCRP. Besked kommer under Q2.

 

Försäljning

Försäljningen under första kvartalet 2012 uppgick till 489 tKr vilket är c:a 47% högre än motsvarande period 2011. Medinor fortsätter att vara basen av vår intäkt och har under Q1 sålt på samma nivå som under andra halvåret 2011.

Vi tar nu de första stegen mot att kunna balansera försäljningen i Norden med intäkter från våra nya marknader under resterande delen av 2012.

Försäljningen i Europa utanför Norden uppgick under Q1 till 50% av förra årets total försäljning på samma område, dock fortfarande på en låg nivå.

Försäljningen av reagens 2012Q1/2011Q1 ökade i antal test med 31% och antalet sålda instrument 2012Q1 var 25 st. mot 2 st. år 2011Q1. Till detta kommer c.a 10 instrument som LifeAssays® har placerat ut som del i lanseringskampanjer. För första gången har fler system sålts och placerats utanför än i Norden under ett kvartal.

Täckningsgraden för reagens har förbättrats under årets första kvartal och närmar sig nu 50% även instrumenten säljer vi nu med positivt bidrag.  

 

Organisationen

Organisationen har förstärkts på försäljningssidan genom att den person som arbetat som vikarie för vår föräldralediga Produktchef nu anställts. LifeAssays har nu 12 heltidsanställda personer, en projektanställd (FoU) sam en timanställd (Produktion) i organisationen.

 

Produktutveckling och Produktionsförbättring.

Utvecklingen av våra nya tester för katt och häst fortskrider. Med de tre valideringsstudierna som genomförs för human produkterna under Q2 har vi drabbats av en viss försening av utvecklingsarbetet av veterinärprodukter. Vi siktar fortfarande på en lansering under Q2 medvetna om att våra begränsade resurser är en utmaning när många FoU aktiviteter sammanfaller i tiden.

 

Viktiga händelser under första kvartalet 2012.

 • LifeAssays® har deltagit i Veterinärmässa i Leipzig.
 • LifeAssays® har tecknat Distributionsavtal med DistriVet-Troy för den spanska marknaden.
 • LifeAssays® deltog i AVACC i Madrid tillsammans med DistriVet-Troy i mars där bolagets system för första gången i ett större sammanhang presenterades för potentiella kunder i Spanien.
 • LifeAssays® har i mars haft sin årliga Bolagsstämma (se hemsidan för protokoll) där deltagarna efter stämman inbjöds till bolagets lokaler och gavs möjlighet att se våra omdisponerade lokaler och diskutera utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning direkt med personalen.

 

Viktiga händelser efter utgången av Q1 och publicerandet av denna rapport.

 • LifeAssays® deltog med möten i den internationella veterinärmässan cvbc i Amsterdam den 5 april
 • LifeAssays® deltog med egen utställning och var representerad i vår distributör Woodley Technologies monter i den internationella veterinärmässan BSAVA i Birmingham den 12 till 15 april.
 • LifeAssays® har under januari genomfört träning av hela säljstyrkan hos Woodley Equipment Ltd. Med det stora antal nya produkter som Woodley lanserar under det första halvåret 2012 var det en viktig aktivitet för att lyfta fokus på vår hund CRP test.
 • LifeAssays och DistriVet-Troy har tecknat avtal för distribution av bolagets produkter i Spanien.
 • Under april 2012 uppstod situationen att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Styrelsen arbetar med att upprätta en kontrollbalansräkning och information kommer så snart denna  färdigställts.

 

Lund den 18 april 2012

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Prenumerera