LifeAssays AB (Publ) avger Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

Report this content

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725.

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

Koncernen

• Rörelsens intäkter för perioden oktober – december 2020 uppgick till 1 696 (1 281) KSEK

• Resultat efter skatt uppgick till 2 391 (-5 420) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08) kr.

Moderbolaget

• Rörelsens intäkter för perioden oktober – december 2020 uppgick till 1 696 (1 281) KSEK

• Resultat efter skatt uppgick till – 2 592 (- 4 093) KSEK.

Helårsrapport (2020-01-01 – 2020-12-31)

Koncernen

• Rörelsens intäkter för perioden januari – december 2020 uppgick till 8 078 (5 397) KSEK

• Resultat efter skatt uppgick till 660 (-21 613) KSEK.

• Resultat per aktie blev 0,01 (-0,79) kr.

Moderbolaget

• Rörelsens intäkter för perioden januari – december 2020 uppgick till 8 069 (5 049) KSEK

• Resultat efter skatt uppgick till – 7 679 (-17 239) KSEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 69 722 926 aktier, vilket är genomsnittligt antal aktier per 2020-12-31. Vid samma tidpunkt hade bolaget totalt 78 833 834 aktier registrerade. Vid samma period föregående år hade Bolaget 65 167 473 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under året 2020

 • Den 17 januari meddelar bolaget att LifeAssays joint venture AegirBio AB har tagit in 4,5 MSEK i en första finansieringsrunda
 • Den 29 januari meddelar LifeAssays om samarbetspartnern Abreos forskningssamarbete med FDA och hur samarbetet fortskrider med att utveckla en metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod.
 • Den 25 februari meddelar LifeAssays att partnern Abreos har fått bidrag på 850 000 USD för fas två av projektet gällande Crohns sjukdom.
 • Den 28 februari meddelar bolaget att AegirBio AB har, genom sin delägare Abreos Bioscience, en överenskommelse med Dr Foley i Salt Lake City USA att börja testa patienter under behandling med Tysabri.
 • Den 30 april meddelade bolaget att med anledning av Covid-19 situationen är årsstämman 2020 framflyttad och beslutas att hållas den 26 juni.
 • Den 26 maj meddelade bolaget om diskrepans mellan bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019. I samband med revisionen har det framkommit att det förelåg osäkerhet kring delar av varulagret på grund b nedsättning av varulagret per 31 december 2019.  Detta för att LifeAssays valde att vidta extra försiktighetsåtgärder.
 • Den 26 maj publicerar Bolaget sin Q1 rapport.
 • Den 31 maj kallar bolaget till årsstämma 2020 att hållas den 26 juni.
 • Den 5 juni offentliggör bolaget sin årsredovisning för 2019
 • Den 15 juni meddelar LifeAssays att man har genomfört en riktad nyemission av aktier om ca 3,9 MSEK. Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2019, om en riktad nyemission om högst 6 500 000 aktier av serie B till ett begränsat antal på förhand utvalda investerare. Härigenom tillförs Bolaget högst 3,9 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering av Bolaget.
 • Den 7 juli meddelar LifeAssays om den kvittningsemission som genomfördes av aktier om ca 2 MSEK.
 • Den 7 juli meddelar bolaget att man signerat avtal om utvecklingsarbete med Aegirbio AB som ska generera mellan 1,5 och 1,8 MSEK under återstoden av 2020.
 • Den 9 juli meddelar LifeAssays att man har beslutat att byta lista till NGM Nordic SME som ett nästa steg i besparingsplanen.
 • Den 31 juli meddelar Bolaget om den riktade nyemissionen om 6 499 998 nya aktier samt en kvittningsemission om 3 636 363 nya aktier.
 • Den 14 augusti meddelar Bolaget om att man fortsätter sin struktureringsplan och har genomfört en kvittningsemission av aktier om ca 2,5 MSEK.
 • Den 17 augusti meddelas att bolagets rörelsekapital är säkerställt för minst 12 månader.
 • Den 31 augusti publicerar Bolaget sin halvårsrapport för januari till juni 2020.
 • Den 1 september tydliggör LifeAssays att värdet av innehavet i Aegirbio AB uppgår till ca 76 MSEK.
 • Den 25 november publicerar Bolaget sin Q3 rapport.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 25 januari meddelar LifeAssays AB och Aegirbio AB att de antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående genom en aktiebolagsrättslig fusion.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

2020 är det året LifeAssays för första gången visat ett positivt kassaflöde. Alltså ett exceptionellt år där vi alla inblandade är mycket stolta över bedriften. Vi har genom det gemensamma bolaget Aegirbio och dess notering samt en tuff genomgång av våra kostnader lyckats med föresatsen att ta bolaget till positivt kassaflöde.

Självklart är det så att en del av detta beror på att LifeAssays avsatt stora resurser till AegirBio. Mycket av år 2020 har ägnats just åt Aegirbio både för att säkra det värde vi har i Aegirbio genom att exempelvis bistå i deras arbetet med förvärv av ytterligare bolag men också genom den teknologiöverföring som gjorts. Några imponerande fakta:

•                        Aegirbio bildades i december 2019 och genomförde en pre-IPO i januari i år och listades på Nasdaq First North Growth market i juni 2020!  LifeAssays värde i Aegirbio var under senhösten legat mellan 75 och 90 miljoner kronor.

•                        LifeAssays teknologi används i pågående projekt för att göra Aegirbios laboratorietester tillgängliga i patientnära miljö. En förutsättning för Aegirbios tillväxt på marknaden.

•                        MagniaReader teknologin har varit avgörande för ansökningar om finansiering av projekt tillsammans med bl.a. FDA för monitorering av behandling av patienter med Chrons sjukdom och nu senast i ett Eurostar projekt.

Som ni förstår har LifeAssays under 2020 allt mer arbetat med utveckling av produkter för Aegirbio och aktivt deltagit i AegirBios process att förvärva kompletterande teknologier inom diagnostik. Förvärven av Viraspec och Thyrolytics är bevis på hur Aegirbio bygger sin verksamhet på patientnära tester (PoC), precis där LifeAssays har sin kärnkompetens.

Det var därför naturligt när Aegirbio meddelade sin avsikt att fusionera med oss i börjad av 2021 att se positivt på förslaget. I det nya Aegirbio kommer vi att bli en viktig och naturlig del av visionen att ge rätt personer rätt medicinering i rätt dos genom att göra ”state of the art” diagnostik tillgänglig på vårdcentraler och även i hemmiljö.

Pandemin har naturligtvis påverkat även oss och vår verksamhet. Kanske främst genom att de kontakter vi hade i processen att finna en hamn för vår veterinärverksamhet avstannade.

Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit under 2020 och ser att 2021 kommer att bli ett fantastiskt spännande år för LifeAssays. Att all teknologi och kompetens som vi byggt upp kommer att leva vidare i det nya Aegirbio, om extra stämman så beslutar, tycker jag är ett stort bevis på att vi byggt något värdefullt.

Lund den 26 februari 2021

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

Denna information är sådan som LifeAssays är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 09:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Dokument & länkar