LifeAssays AB kallar till extra bolagsstämma

Report this content

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 9 mars 2021 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund.

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

•    dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 1 mars 2021,

•    dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdagen den 3 mars 2021.

 

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till info@lifeassays.com och i andra hand per post till LifeAssays AB (publ), Ideongatan 3A, 223 62 Lund. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 1 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 3 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.lifeassays.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om godkännande av fusionsplan
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om godkännande av fusionsplan

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna fusionsplanen mellan AegirBio AB och LifeAssays AB (publ) enligt i huvudsak följande.

Styrelsen för LifeAssays AB (publ), org.nr 556595-3725 (”Överlåtande Bolaget”), föreslår med anledning av den föreslagna fusionen (”Fusionen”) mellan å ena sidan LifeAssays AB (publ), och å andra sidan AegirBio AB, org.nr 559222-2953 (”Bolaget”), att stämman, i enlighet med vad som närmare anges nedan, beslutar om godkännande av fusionsplanen som antagits av styrelserna för Bolaget och det Överlåtande Bolaget den 25 januari 2021 (”Fusionsplanen”). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 januari 2021 och registreringarna kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 2 februari 2021.

Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Bolaget som övertagande bolag och det Överlåtande Bolaget som överlåtande bolag. Genom Bolagsverkets registrering av Fusionen, vilken beräknas ske tidigast under andra kvartalet 2021, kommer det Överlåtande Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Bolaget. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.lifeassays.com senast från och med en månad före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Lund i februari 2021

LifeAssays AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Dokument & länkar