LifeAssays AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad

Report this content

IDEON Lund:  Den 6 augusti 2019 avslutades teckningstiden i LifeAssays AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och tecknades till cirka 43,3 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 172,1 %. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen tecknades till cirka 91,5 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader.

Pengarna från Företrädesemissionen skall användas till att sjösätta LifeAssays strategiska plan, vilken består av att Bolaget skall fokusera på den plattform för engångstester QDA samt genomföra en ordnad avyttring av veterinärdelen.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 55 857 934 B-aktier och uppgå till 65 167 473 B-aktier efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 3 351 470,04 SEK och uppgå till 3 910 048,38 SEK efter registreringen.

Handel med BTB

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTB) på NGM Equity beräknas bli vecka 36, 2019.

Handel med nya aktier

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NGM Equity vecka 37, 2019.

Rådgivare

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Westermark Anjou AB har agerat legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB har varit emissionsinstitut.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom patientnära diagnostik. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Dokument & länkar