LifeAssays har genomfört en kvittningsemission av aktier om ca 2 MSEK

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2020, beslutat om en kvittningsemission om högst 3 636 363 aktier av serie B till en av Bolagets borgenärer (”Kvittningsemissionen”). Härigenom tillförs LifeAssays genom kvittning av fordran cirka 2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 0,55 kr per aktie och betalning ska erläggas genom kvittning av fordran mot Bolaget. Teckningsberättigad i Kvittningsemissionen är en av Bolagets borgenärer, Gerhard Dahl, som denna dag även tecknat samtliga aktier i Kvittningsemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt ingånget låneavtal. Teckningskursen för de nya aktierna baseras på villkoren i ingånget låneavtal.

Kvittningsemissionen medför en utspädningseffekt om ca 4,83 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Kvittningsemissionen ökar antalet utestående aktier av serie B med 3 636 363 aktier, från 71 667 473 aktier till 75 303 836 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 218 181,78 SEK från 4 300 048,38 SEK till 4 518 230,16 SEK. Samtliga siffror i detta stycke avser förhållandena efter registreringen av den riktade emission som Bolaget beslutade om och offentliggjorde den 15 juni 2020.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar