LifeAssays har genomfört en riktad nyemission av aktier om ca 3,9 MSEK

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2019, beslutat om en riktad nyemission om högst 6 500 000 aktier av serie B till ett begränsat antal på förhand utvalda investerare (den ”Riktade emissionen”). Härigenom tillförs LifeAssays högst 3,9 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering av Bolaget.

Teckningskursen i den Riktade emissionen uppgår till 0,60 kr per aktie. Tecknare i den Riktade emissionen utgörs av ett antal på förhand utvalda investerare. Styrelsen i Bolaget bedömer att den Riktade emissionen genomförts på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att omedelbart och på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra LifeAssays rörelsekapital samt kapital för utveckling av Bolaget och därigenom stärka Bolagets finansiella flexibilitet. Emissionslikviden från den Riktade emissionen, som ska erläggas kontant, avses användas till rörelsekapital och till att utveckla LifeAssays.

Vi är tacksamma över det visade förtroendet för LifeAssays i samband med nyemissionen. Vi går stärkta ur detta och kapitaltillskottet från nyemissionen i kombination med de kraftiga besparingar som bolaget har gjort kommer möjliggöra fortsatt drift av bolaget under minst en 12-månaders period. Arbetet med att ta bolaget till positivt kassaflöde fortgår och vi bedömer att de aktiviteter som fortgår på marknadssidan i kombination med AegirBios utveckling kommer att ta bolaget snabbt dit.”, säger vd Anders Ingvarsson.

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om ca 10 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier av serie B med 6 500 000 aktier, från 65 167 473 aktier till 71 667 473 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 390 000 SEK från 3 910 048,38 SEK till 4 300 048,38 SEK.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar