LifeAssays offentliggör preliminär finansiell information för räkenskapsåret 2020

Report this content

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan AegirBio AB (”AegirBio”) och LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till AegirBios och LifeAssays extra bolagsstämmor och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att tillgängliggöras i ett separat pressmeddelande, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan ett investeringsbeslut fattas.

LifeAssays offentliggör preliminär finansiell information för räkenskapsåret 2020

LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”) offentliggjorde den 25 januari 2021 att styrelserna för AegirBio AB (”AegirBio”) och LifeAssays gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra en fusion i vilken AegirBio absorberar LifeAssays. Kallelse till extra bolagsstämma i både AegirBio och LifeAssays för att bland annat godkänna fusionsplanen offentliggjordes den 9 februari 2021 och stämmorna avses att hållas den 9 mars 2021 på bolagens kontor i Lund.

AegirBio avser att idag offentliggöra ett fusionsdokument avseende samgåendet med LifeAssays i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokumentet innehåller en proformaresultat- och balansräkning för den framtida koncernen bestående av AegirBio, LifeAssays och Abreos Biosciences LLC vilket baserar sig på finansiell information för räkenskapsåret 2020.

LifeAssays preliminära finansiella information har framtagits enligt sedvanlig ordning inför den kommande bokslutskommunikén och bygger således inte på några antaganden avseende exempelvis framtida förhållanden.

 

LifeAssays preliminära finansiella information för räkenskapsåret 2020

RESULTATRÄKNING (KSEK)
Nettoomsättning 3 639
Övriga rörelseintäkter 4 439
Summa rörelsens intäkter 8 078
Forsknings- och utvecklingskostnader -8 998
Försäljningskostnader -1 316
Administrationskostnader -8 404
Övriga rörelseintäkter- och kostnader 12 5221
Summa rörelsens kostnader -6 196
Rörelseresultat 1 882
Finansiellt netto -1 222
Resultat före skatt 660
Skatt 0
Periodens resultat 660
BALANSRÄKNING (KSEK) LifeAssays
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 4 746
Materiella tillgångar 622
Finansiella tillgångar 13 373
Summa anläggningstillgångar 18 741
Kundfordringar och andra fordringar 3 906
Likvida medel 987
Summa omsättningstillgångar 4 893
Totala tillgångar 23 634
Eget kapital och skulder
Eget kapital 3 371 
Summa eget kapital 3 371
Upplupen skatt 0
Avsättningar och skulder
Långfristiga skulder 12 708
Kortfristiga skulder 7 555
Summa avsättningar och skulder 20 263
Totalt eget kapital och skulder 23 634

Noter till resultaträkningen

  1. I LifeAssays resultat så finns det ett resultat från intressebolag som har påverkats positivt genom riktad nyemission till överkurs. Detta har redovisats över resultaträkningen enligt kapitalanskaffningsmetoden med ett belopp om 12 522 KSEK.

Rådgivare

AegirBio har anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB har upprättat fairness opinions till AegirBios och LifeAssays styrelser. Eminova Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut av AegirBio.

För mer information, vänligen kontakta:

LifeAssays AB (publ)

Anders Ingvarsson, VD LifeAssays AB (publ), +46 46 286 54 00 eller e-post: info@lifeassays.com.

Detta är information som LifeAssays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 februari 2021, klockan 21:15 CET.

Kort om AegirBio

AegirBio AB är ett joint-venture bolag mellan LifeAssays AB (publ) och Abreos Biosciences Inc i USA som är noterat på Nasdaq First North. AegirBio är ett diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55 % av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Kort om LifeAssays

LifeAssays AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. LifeAssays® AB grundades 2000.

Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®.

Dokument & länkar