• news.cision.com/
  • LifeAssays/
  • LifeAssays offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission och förlänger teckningstiden

LifeAssays offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission och förlänger teckningstiden

Report this content

LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende erbjudande av aktier till allmänheten (”Företrädesemissionen”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 juli 2019 (”Tilläggsprospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med nämnda prospekt, varför teckningstiden förlängs två arbetsdagar till och med tisdag den 6 augusti 2019. 

Tilläggprospektet har upprättats med anledning av att LifeAssays den 26 juli 2019 genom pressmeddelande offentliggjorde att Företrädesemissionen i LifeAssays, efter inhämtande av ytterligare emissionsgarantier från ett antal större aktieägare, är garanterad upp till 100 procent. Av nämnda pressmeddelande framgår att Bolaget, utöver tidigare kommunicerade teckningsförbindelser och garantiavtal, skriftligen avtalat om ytterligare emissionsgarantier. Samtliga av dessa ytterligare emissionsgarantier har lämnats av nya garanter. Totalt har Bolaget därmed skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiavtal om cirka 25 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionslikviden. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

I tilläggsprospektet finns även ytterligare information som offentliggjordes samma dag avseende ett s.k. Letter of Intent ingånget mellan LifeAssays och Abreos Biosciences om att bilda ett gemensamt bolag kring bolagens respektive teknologier. LifeAssays och Abreos gemensamma projekt kring en Pont of Care test för monitorering av Her2 positiva bröstcancerpatienters behandling har lett till att bolagen vill fördjupa samarbetet i ett gemensamt bolag. Avsikten är att det nya bolaget skall ligga i Norden och finansieras separat.

Tilläggsprospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.lifeassays.comwww.eminova.se och www.fi.se.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 6 augusti. Återkallelse ska ske skriftligt till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm eller via e-post info@eminova.se. Investerare som anmält sig för teckning via förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne inte vidta några åtgärder. 

Då återkallelse av anmälan om teckning ska ske inom två dagar har LifeAssays styrelse även beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående Företrädesemissionen till tisdagen den 6 augusti 2019. Handeln med teckningsrätter förlängdes inte vilket innebär att sista dagen för handel med teckningsrätter inföll måndagen den 29 juli 2019.

Rådgivare

Eminova Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare till LifeAssays i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom patientnära diagnostik. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar