Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 samt förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen.

IDEON, Lund - Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 samt förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen.

LifeAssays AB offentliggör härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida samt bifogad fil. Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 finns en upplysning av särskild betydelse.

” Som framgår av not 3 bedömer företagsledningen att de befintliga likvida medlen inte kommer att räcka för att möta bolagets åtaganden under verksamhetsåret 2013. Nämnda förhållande tyder på att det finns en betydelsefull osäkerhets­faktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter att få in det kapital som kommer att krävas.”

 

Styrelsen

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetoImmunoAssay. Företaget har utvecklat tester för diagnostiska applikationer inom veterinär- och humanmedicin.

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com