STYRELSEN FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION

Report this content

Styrelsen förslår att bolagsstämman den 30 januari 2002 fattar beslut om en företrädesemission för befintliga aktieägare. Styrelsen förslag är att aktiekapitalet ökas genom en emission av högst 23 256 000 B-aktier på nominellt 0,02 krona, emissionen riktas till dem som på avstämningsdagen den 18 mars 2003 är registrerade som aktieägare i LifeAssays AB och accepterar erbjudandet att för två gamla B-aktier teckna en ny aktie av samma aktieslag i bolaget. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,25 krona per aktie. Aktieteckning skall äga rum under tiden den 24 mars t.o.m den 11 april.

Fullständig kallelse till bolagsstämman bifogas.

LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på MagnetoImmunoAssay, MIA, teknologin för användare inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinär medicin.

Teknologin skall även tillfredställa läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. Befintliga metoder är långsamma och inkluderar i vissa fall användandet av radioaktiva material. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö.

För ytterligare information kontakta Susanne Nykvist, VD

Tel 046-286 54 00

Dokument & länkar