Styrelsen i LifeAssays föreslår företrädesemission om cirka 25 MSEK

Report this content

IDEON Lund:  Styrelsen i LifeAssays föreslår en företrädesemission av aktier samt kallar till extra bolagstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagstämma beslutar om en företrädesemission av aktier av serie B om maximalt cirka 25 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Styrelsen för LifeAssays föreslår därutöver att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet samt erforderliga bolagsordningsändringar.

Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning 

 • Förslag om Företrädesemission genom vilken Bolaget tillförs maximalt cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 55 857 834 aktier av serie B. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie av serie B ska berättiga till sex (6) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B. 
 • Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt beräknas vara den 15 juli 2019.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen ska vara 0,45 kronor per aktie (nytt kvotvärde är 0,06 kronor efter föreslagen minskning av aktiekapitalet).
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper preliminärt under perioden 17 – 31 juli 2019. 
 • Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 60 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras innan teckningstiden inleds. 
 • Förslag om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning samt erforderliga bolagsordningsändringar.
 • Bolaget har i samband med Företrädesemissionen upptagit ett brygglån om 8,5 MSEK. 

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen samt kapitalanvändning 

Styrelsen i LifeAssays har genomfört en genomlysning av bolaget och är i slutfasen av att sätta en ny strategisk plan. Som ett första led i denna plan beslutade styrelsen att genomföra Företrädesemissionen.

Det finns 2 stora slutsatser tagna vid genomlysningen:

1. LifeAssays skall fokusera på den unika plattformen för engångstester QDA.

Bolagets unika plattform QDA, där kvantitativa engångstester kan genomföras i hemmiljö, har visat så goda resultat att styrelsen vill öka takten i projektet. Man kan tydligt se att marknaden på POC-apparatur formligen exploderar inom human medicin och att marknaden just för QDAn, som fungerar lika bra inom vården som i hemmet, kommer att växa ännu snabbare. Tester för blodglukos och graviditetstester kommer att få sällskap av ett antal andra analyser där QDA är perfekt.

 2. Det finns idag ett mycket stort intresse finansiellt för LifeAssays veterinärdel.

Med framgångarna bolaget just nu har i USA med MagniaReader Vet och den position LifeAssays redan har i Norden, är tillfället rätt för att genomföra en ordnad avyttring av veterinärdelen. En avyttring av veterinärdelen kommer även att sänka bolagets fasta kostnader avsevärt.

Pengarna från Företrädesemissionen skall användas till att sjösätta den strategiska planen. Det är styrelsens övertygelse att Företrädesemissionen i kombination med försäljningen av veterinärdelen kommer att finansiera bolaget under lång tid framöver.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 60 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser om cirka 19 procent av Företrädesemissionen har lämnats av John Fällström och Tibia Konsult AB, två större aktieägare i Bolaget, samt av styrelseledamoten Bo Unéus bolag, Hügoth AB, styrelseledamoten Fredrik Häglund, Bolagets VD, Anders Ingvarsson och styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.

Emissionsgarantier om cirka 41 procent av Företrädesemissionen har lämnats av externa garantigivare och befintliga aktieägare, vilka är Formue Nord Marknadsneutral A/S, Fredrik Lundgren, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB och Staffansgården i Trää AB.    

Villkor för Företrädesemissionen 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 55 857 834 aktier av serie B. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie av serie B ska berättiga till sex (6) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt beräknas vara den 15 juli 2019. Teckningskursen per aktie av serie B ska vara 0,45 kronor (nytt kvotvärde är 0,06 kronor efter föreslagen minskning av aktiekapitalet). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper preliminärt under perioden 17 – 31 juli 2019.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 3 351 470,04 kronor. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier av serie B i bolaget att öka med 55 857 834. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen är cirka 85,7 procent av aktier och röster.

Minskning av aktiekapitalet och bolagsordningsändringar 

Styrelsen föreslår även minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning samt erforderliga bolagsordningsändringar.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen 

 • 10 juli 2019 – beräknad dag för offentliggörande av prospekt
 • 11 juli 2019 - Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
 • 12 juli 2019 - Första dag för handel exkl. teckningsrätt
 • 15 juli 2019 - Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 17 – 31 juli 2019 - Teckningsperiod
 • 17 – 29 juli 2019 - Handel i teckningsrätter       
 • 17 juli 2019 t.o.m. registrering av Företrädesemissionen - Handel i BTA 
 • 9 augusti 2019 - Pressmeddelande utfall

    

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar