• news.cision.com/
  • LifeAssays/
  • Teckningskurs för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7) som emitterades vid unitemission beslutad av extra bolagsstämman den 4 maj 2018

Teckningskurs för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7) som emitterades vid unitemission beslutad av extra bolagsstämman den 4 maj 2018

Report this content

Den 4 maj 2018 beslutade extra bolagsstämman om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7).

Enligt optionsvillkoren ska teckningskursen för teckning av varje ny B-aktie som optionen berättigar till motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (lägst det nominella värdet för B-aktien), beräknad som ett genomsnitt av den för aktien av serie B i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké (Q4) för 2018 (”Beräkningsperioden”), dock allra senast den 28 februari. Beräkningsperioden löpte ut den 27 mars 2019. Eftersom den volymviktade genomsnittskursen understiger minimipriset för T07, dvs kvotvärdet, sätts Teckningskursen till 2,34 kr per B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7) är den 18 april 2019. Sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7) är den 22 april 2019, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet.

Anmälan om teckning ska ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel som finns att hämta på www.aqurat.se. Utskick av anmälningssedlar sker per post till samtliga direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Likvid ska erläggas i samband med anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln. De teckningsoptionsinnehavare som förvarar teckningsoptionerna på en depå skall anmäla teckning via sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Leverans av aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner 2018/2019 (TO7) sker så snart omvandlingen av teckningsoptioner 2018/2019 (TO7) har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 18.

Villkor för teckningsoption av serie 2018/2019 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoption äger rätt att för varje (1) teckningsoptioner, teckna en(1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 2,34 kr per aktie.

Teckningstid: Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7) kan äga rum under perioden 2 april 2019 – 22 april 2019. Detta ska ske genom anmälan på anmälningssedel som finns tillgänglig på www.aqurat.se.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen är den 18 oktober 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Dokument & länkar