Delårsrapport Q3 2021

Report this content

Summering juli – september*

 • Nettoomsättning uppgick till 11 444 (3 227) TSEK
 • EBITDA uppgick till -6 095 (-1 331) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 367 (-2 202) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 559 (-2 776) TSEK
   

Summering januari – september*

 • Nettoomsättning uppgick till 41 942 (28 435) TSEK
 • EBITDA uppgick till -15 250 (6 242) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -21 568 (3 828) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 746 (-3 067) TSEK
   

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • LifeClean Desinfektion upphandlad till samtliga norska sjukhus.
 • LifeClean International genomförde en riktad nyemission om cirka 10 MSEK.
 • LifeClean International byter VD. Fredrik Löf utnämnd till tillförordnad VD.
 • Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i LifeClean International.
   

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Utökat samarbete med PartnerMed A/S stärker LifeCleans organisation och närvaro gentemot den svenska sjukvården.
   

Påverkan Covid-19

 • Ökade materialkostnader för hela koncernen. Fortsatt hård priskonkurrens inom desinfektion. Från september har koncernens grossister och återförsäljare återigen kunnat besöka befintliga och potentiella kunder utanför Sverige.
   

Finansiell översikt

(Belopp i TSEK)

Juli-September

Januari-September

Helår

2021

2020*

2021

2020*

2020*

Nettoomsättning, TSEK

11 444

3 227

41 942

28 435

31 788

EBITDA,TSEK

-6 095

-1 331

-15 250

6 242

395

EBITDA, %

-47%

-41%

-35%

22%

1%

Rörelseresultat, TSEK

-8 367

-2 202

-21 568

3 828

-2 926

Nettoresultat per aktie, SEK

-0,19

-0,06

-0,50

0,09

-0,08

Periodens kassaflöde, TSEK

2 709

29 175

-26 613

44 046

40 002

Likvida medel TSEK

15 834

46 493

15 834

46 493

42 448

Soliditet %

62%

88%

62%

88%

85%

Nettoskuld TSEK

-600

-41 674

-600

-41 674

-37 999


* Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.
 

Kommentar från VD

Vi har avslutat ett mycket intensivt kvartal då vi har haft fullt fokus på att bygga upp vår nordiska och internationella säljorganisation samtidigt som vi har gjort en total översyn av verksamhetens kostnadsstruktur.

Vårt kostnadsfokus har gett resultat och de besparingsprogram som vi påbörjat har redan visat effekt motsvarande besparingar om ca 25% av totala kostnadsmassan.

Utöver detta har vi även minskade kostnader i produktion där synergieffekter av de förvärvade bolagen varit en förutsättning för detta. Bland annat har vi numera gemensam produktionschef och gemensamma inköp för våra två produktionsanläggningar vilket skapar ytterligare positiva effekter. Nästa steg i denna process är gemensam logistik som skall samordnas framöver.

Ett nytt affärssystem har implementerats i hela koncernen, vilket skapar bättre synergier och organisatoriska fördelar samt bättre översyn av inköp och leverantörskontakter.

En viktig del i vår satsning av att bygga ut vår säljverksamhet är att vår nya internationella säljorganisation nu är i gång med Frank Schmit i spetsen som internationell säljchef för LifeClean. Han har tidigare bland annat varit verksam som Country Manager för Procter & Gamble och Marketing Director för Tele2 Benelux. Frank har redan startat arbetet mot våra internationella partners med god framgång. Till sin hjälp har han från och med oktober ytterligare två medarbetare.

Vår nordiska säljorganisation förstärks från januari 2022 med en ny säljchef som kommer närmast från en av de största aktörerna inom desinfektionsområdet och vi har redan utökat med nya säljresurser som aktiveras under det fjärde kvartalet.

Affärsområdet Healthcare har i Sverige stärkts genom partneravtal med PartnerMed som kommer att vara behjälpliga med att bearbeta och upphandla alla svenska sjukhus. PartnerMed är sedan tidigare ansvariga för att LifeClean numera är upphandlad leverantör till samtliga norska sjukhus. Vårt ramavtal med NHS i Storbritannien har precis kommit igång där en initial bearbetning av testsjukhus har påbörjats. Bolagets brittiska dotterbolag har omorganiserats till att nu helt fokusera på försäljning.

Agriculture och Aquaculture är två strategiskt viktiga områden för LifeClean. Vi testar för närvarande vår produkt i flertalet olika verksamheter i Norden och andra länder på bland annat kycklingfarmar och i projekt för att få bukt med laxlöss inom fiskeindustrin.

Vi har identifierat flertalet nya marknader och prioriterar även konsumentmarknaden och facillity management som viktiga områden för vår fortsatta säljexpansion. I det här arbetet har vi tagit fram en ny serie produkter för dessa marknader som kommer att lanseras under det första kvartalet 2022.

LifeCleans produkt är unik i sin effektivitet, miljövänlighet samt enkla hantering. Detta gör att den kan tillämpas för att lösa flera svåra problem i många delar av världen. Bland annat håller vi på med flera projekt för industriell avdödning av bakterier och biofilm samt luktborttagning. Beroende på hur dessa projekt faller ut så kan detta bli ett stort och viktigt affärsområde för bolaget framöver.

Vi har öppnat upp flertalet nya länder som Tjeckien, Lettland och Island och arbetet att sätta i gång partnersamarbeten på dessa marknader har initierats. Vi har även arbetat intensivt för att få VAH-godkännande för Tyskland, något som vi förväntar oss ha rott i hamn till slutet av året. Ett sådant godkännande krävs för att öppna upp den tyska marknaden både mot Healthcare och på konsumentsidan. Våra partners står redo att sätta i gång försäljningen så snart godkännandet är klart. Vi har även intensifierat vårt arbete med att lämna in ansökan för godkännande på den amerikanska marknaden. Preliminärt tror vi att vi kan påbörja bearbetningen för att komma in på USA-marknaden redan under våren 2022. 

Vi har även under oktober fått slutresultatet av en utvärderingsrapport från Philip G. Bowler – internationellt erkänd ledande vetenskapsexpert inom infektion och infektionsbekämpning – ”Infection, infection control, and disinfectants in a challenging infection era” som publiceras i International Journal of Infection Control. Rapporten var uteslutande till fördel för Lifecleans produkt som framtidens desinfektionsprodukt inom sjukvården. Läs rapporten här: www.lifeclean.se/media/207691/infectioncontrol.pdf.   

Slutligen så har vi påbörjat en jämförelse av miljöpåverkan och koldioxid, CO2, utsläpp från alkoholbaserade desinfektionsmedel i jämförelse med den typ av vattenbaserade desinfektionsprodukt som LifeClean har patenterad. Vi ser redan nu att vattenbaserade desinfektionsmedel som LifeClean har en betydande fördel ur miljösynpunkt och CO2 utsläpp i produktens livscykel.

Uddevalla den 4 november 2021,

Fredrik Löf,

tf VD LifeClean International AB,
VD Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se