LifeClean International AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om cirka 28 MSEK

Report this content

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) (”LifeClean International” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i LifeClean International har med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 juni 2022, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, beslutat om en riktad nyemission av 3 381 638 aktier till en teckningskurs om 8,28 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionskostnader beräknas Bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 27 MSEK. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på First North den 27 januari 2023 och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd. Emissionskostnaderna har hållits nere tack vare det stora intresset för Bolaget där investerare hört av sig direkt till styrelsen med önskan om att stödja den fortsatta tillväxten inom PFAS-sanering. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med investerarna där även den finansiella rådgivaren deltog. Under detta förfarande beaktades att oberoende externa investerare bedömdes kunna tillföra Bolaget värde långsiktigt. All förhandling skedde således på armlängds avstånd. Styrelsen gör således bedömningen att emissionskursen har säkerställts på ett marknadsmässigt sätt och motsvarar marknadsvärdet av Bolagets aktie. Investerare i den Riktade Nyemissionen inkluderar, bland flera, Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.

Beträffande skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt hänvisar Bolaget till pressmeddelandet som publicerades av Bolaget kl. 18:30 den 29 januari 2023.

Den Riktade Nyemissionen medför att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 3 381 638 från 43 332 635 till 46 714 273 och aktiekapitalet kommer att öka med 67 632,76 SEK från 866 652,70 SEK till 934 285,46 SEK, innebärande en utspädning om cirka 7,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

”LifeClean befinner sig idag i en gynnsam position då förra årets hårda arbete med produktutveckling, regulatoriska godkännanden och flertalet påbörjade säljprocesser ska slutföras och resultera i nya kunder och ökad omsättning under 2023. Vi har konkreta diskussioner för större affärer både inom PFAS-sanering och andra områden. Den nyligen ökade efterfrågan och uppmärksamheten kommer att mötas via marknadsnärvaro och fler distributionskanaler i Europa och andra utvalda marknader. Jag är glad att se intresset och förtroendet för LifeClean bland professionella investerare. LifeClean ligger helt rätt i tiden då ständigt ökande miljömedvetenhet om hur kemikalier påverkar människor, djur och natur samt beslutsamheten hos lagstiftare att göra något åt problematiken driver på behovet av effektiva och miljövänliga lösningar som LifeClean erbjuder.”, säger David Johansson, Interim VD för LifeClean International AB (publ).

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Born Advokater agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023 kl. 07:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ragnar Krefting, grundare och styrelseordförande
E-post: ragnar.krefting@lifeclean.se
Telefon: +46 70-885 29 20

David Johansson, Interim VD
E-post: david.johansson@lifeclean.se
Telefon: +46 70-133 13 13

Anders Lundström, CFO
E-post: anders.lundstrom@lifeclean.se
Telefon: +46 522-50 64 70

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se.

Prenumerera

Dokument & länkar